Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP: Natur, teknik och samhälle

Skapad 2018-10-31 08:35 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola F
Genom undervisningen i förskoleklassen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att •utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.

Innehåll

 

Övergripande mål Lgr11
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

 

 

Syfte
Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.

 

 

Vad

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.

 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.

 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.

 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.

 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Hur

Utforska företeelser och samband

Projektarbete
Studiebesök
Utforska närområdet
Diagram: Stapel- och Venndiagram

Experiment

Lattjolajban
EPA-metoden och andra samtal i mindre och större grupp.

Walk And Talk

Digitala verktyg

Grej of the day

 

Film/drama/litteratur som berör ämnet

 

 

Normer och regler/ Fatta beslut och hantera konflikter/Konventionen om barnens rättigheter/Livsfrågor

Värdegrundsarbete/Olweus/Barnkonventionen

 

Arbete med skolans gemensamma regler
Klassråd/elevråd

 

Naturen och människors levnadsvillkor/Sortering av växter och djur

 

Studiebesök i Helsingborg och närområdet
Undersöker/utforskar djur och växter i närområdet med lupp, kikare och digitala verktyg.
Följa och utforska  naturen genom årstiderna t.ex. naturruta. Film och litteratur.

 

 

Kemiska och fysikaliska fenomen/ Tekniska lösningar byggande och konstruktion

Experiment

Reflektera tillsammans kring olika fenomen i vardagen som knyter an till elevernas erfarenheter.

 

Bygga och konstruera med hjälp av olika redskap och tekniker ex byggklossar tyg återvinningsmaterial och annat material från naturen. Samtala och hitta lösningar kring olika problem som kan uppstå.

 

Val i vardagen och hållbar utveckling

Genom samtal göra barnen medvetna om hur olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Hur jag tar mig till skolan/Hur använder vi våra papper/Slänga mat

 

 

Dokumentation:

 

Vi synliggör barnens arbete i våra rum.

Vi skriver veckobrev.

Instagram.

Vi/barnen fotograferar/filmar och reflekterar.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: