Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - Forna civilisationer

Skapad 2018-10-31 09:09 i Västra skolan Falun
Området handlar om några av de första civilisationerna. Vi tar reda på varför de uppstod kring stora floder, hur de organiserades samt vilka konsekvenser de fick för den historiska utvecklingen. Vi kommer främst att studera Egypten och Antiken (Grekland och Rom).
Grundskola 7 – 9 Historia
På denna spännande resa kommer vi att börja resan genom att se hur vi gick från att vara jägare-samlare till att bli bönder. Vi kommer senare att göra stopp i Mesopotamien och Egypten - lära oss hur människorna levde då. Vi avslutar denna historiska resa i Antiken - Grekland och Romarriket.

Innehåll

Syfte

 

Centralt innehåll (ut läroplanen)

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll

 • Jämförelser mellan högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
 • Vad historiska källor från någon högkultur...kan berätta om levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • få kunskap om hur de första människorna levde.
 • förstå varför och när människor blev bofasta bönder.
 • få kunskap om hur det var att leva i den första staten, Egypten
 • få kunskap om den historiska tidsperiod som kallas Antiken (Grekland och Romarriket).

 

    Arbetssätt

Du kommer att få

 • lyssna på lärarledda genomgångar genom bland annat powerpoint och högläsning. 
 • arbeta med olika uppgifter, skriftliga - enskilda och i grupp.  
 • se filmer inom ämnet och tillgång till extra material via tex SO.rummet. 
 • tillgång till all material via ditt SO-classroom. 

 

Redovisning

Du visar dina kunskaper

 • genom att vara aktiv på lektionerna
 • vid läxförhör och prov

 

Bedömning

det som bedöms är

 • dina kunskaper om historiska händelser
 • din förmåga att resonera, se konsekvenser och beskriva samband om/av historiska händelser
 • din förmåga att förstå och använda historiska begrepp

 

 

 

 

Matriser

Hi
Historia - Forna civilisationer

Jag har ännu inte visat tillräckligt med kunskaper
Jag har en grund...
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Jag tillämpar...
RESONEMANG
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp och använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER OCH SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser.
Reflektera med hjälp kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflektera kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsaser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera egna åsikter utifrån faktakunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser och dra egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA OCH ANALYSERA
Söker orsaker, skeenden, följder, helheter och samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämpliga strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: Vem skriver vad och för vem?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: