Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Mitt liv i fem nedslag 2018

Skapad 2018-11-01 19:10 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde som fokuserar på muntliga presentationer, men också på att se samband mellan olika medier under olika tider.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Genom livet finns det musik och böcker som påverkar oss mer än andra, och som fastnar i minnet på ett särskilt sätt. Vi ska arbeta med muntliga framställningar nu, och flytta fokus in i er själva och er historia och göra några strandhugg i era liv, med hjälp av favoritlåtar och favoritböcker genom livet.

Innehåll

Mål

Genom att göra fem nedslag i ert liv och illustrera dem med böcker och/eller låtar ska belysa olika delar av ert liv, så att vi får en känsla för det. Tanken är att ni ska visa oss något textstycke med en kort analys och visa varför det varit betydelsefullt för er. Ni ska också tänka er att ni besöker er själva eller någon annan ni pratar om i er presentation. Om er själva eller personen ska ni skriva och lämna in ett reportage. 

Arbetets innehåll

Arbetsområdet handlar om att göra en muntlig presentation, men också om att välja betydelsefulla låtar eller böcker i ert liv. Ni ska göra fem nedslag, gärna med ganska stora tidsmellanrum, och i de nedslagen presenter en bok, en sång, eller - gärna - båda. Ni presenterar dem kort och förklarar varför de varit betydelsefulla för er, och eventuellt hur de hänger ihop. Om ni klarar av det ser jag gärna också att ni kommenterar när de verk ni valt är skapade och om de på något vis är tidstypiska. 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni ska presentera ert liv muntligt med hjälp av fem nedslag. Som hjälp föreslår jag att ni gör en Prezi där ni lägger in videosnuttar, och bilder på böcker som varit viktiga för er i livet. I någon av böckerna eller sångerna ska ni hitta en bit text som ni belyser och analyserar lite extra. Ni lämnar in ert reportage när det är klart. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert muntliga framförande kommer att bedömas, både vad gäller formen, dvs hur väl ni gör presentationen, men också ert innehåll, kommer vara föremål för bedömning. Ni ska försöka välja musik och böcker som ni kan prata kring som symboler för hur ert liv har varit hittills. Ju mer djup er presentation får i form av analys och kopplingar mellan böcker, låtar och tid, ju bättre är det. Reportaget bedöms med hjälp av anvisad matris. 

Reflektion

Hur förbereder du dig för en muntlig presentation?
Om du är nervös för att "synas"; hur kan du flytta fokus från dig själv?
Hur väljer du vad du ska prata om på bästa sätt?
Vilken nytta kan du ha av din lärare, dina klasskamrater och av dem där hemma när du förbereder en sådan här uppgift? 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Fg Bedömningmatris Mitt liv i fem nedslag sv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att tala - kommunikativ kvalitet
Det går att höra vad du säger, men du växlar i röststyrka och tempo, och verkar osäker på hur du ska röra dig.
Du har ögonkontakt med publiken och riktar det du säger till den i lagom tempo. Du talar stabilt och står stadigt.
Du har en god kontakt med din publik, och riktar exempelvis frågor tlll den. Du ger ett engagerat intryck med hjälp av kroppshållning och sättet att använda rösten.
Din kontakt med publiken är god och påverkar ditt anförande. Du kan ta in det de säger i ditt anförande. Du använder rösten, pauser, rörelse och kroppshållning på ett sättet som förstärker det du säger.
Att tala - språklig kvalitet
Du använder ett enkelt språk och kan ibland fastna i utfyllnadsord, som typ, vadheterdet, och ehhhhhmmm... Du har ingen tydlig inledning/avslutning.
Du använder ord som du förklarar för att få din publik att förstå. Ditt föredrag flyter utan större hackighet. Inledningen förklarar innehållet och publiken förstår när ditt föredrag är slut.
Du använder varierade ord för att föredraget ska bli roligare och lättare att lyssna på. Din inledning och avslutning hänger ihop.
Din språkanvändning visar att du har känsla för formuleringar, kanske av en humoristisk art. Din inledning och avslutning gör att man förstår vad du tycker är huvudpoängerna i ditt föredrag.
Innehåll - sammanhang och upplägg
Du presenterar fem olika böcker eller låtar och förklarar varför du valt dem.
Du presenterar inte enbart böcker eller låtar, utan en blandning och varierar beskrivningen efter vad du valt.
Dina fem nedslag innehåller alla både böcker och låtar och man kan ana ett samband dememellan.
Dina fem nedslag innehåller alla både böcker och låtar, och man förstår sammanhanget mellan dem och den tid de är skapade i.
Medieanvändning och samspel
Du har gjort en presentation som innehåller olika medier, tex bilder, tal och musik och delarna samspelar något.
Du har gjort en presentation där de olika delarna,och de olika medierna, gör det du vill säga mer levande.
Du har gjort en presentation där alla nedslag innehåller flera olika medier och man kan se att de olika medierna tidvis speglar det du vill belysa från olika håll.
Du har gjort en presentation där medierna i alla nedslag samspelar på ett effektivt sätt och där de valda medierna är ett uttryck för tiden de är skapade i.

Sv
Fg - Matris Kvalité på skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning.
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning, och innehållet i den påverkar de olika delarnas längd och inbördes förhållande.
Din text har en inledning som fångar läsaren, en huvuddel som utvecklar inledningen och en avslutning som avrundar och återknyter till inledningen.
Din text har en inledning som på ett genretypiskt sätt får din läsare att förstå anslaget och vad det ska handla om, en huvuddel som utvecklar inledningen och ger kött på benen och en avslutning som avrundar på ett för genren lämpligt sätt, genom att exempelvis sammanfatta eller låta läsaren tänka efter.
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: