Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärerna - värdegrund ht 18

Skapad 2018-11-05 08:53 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Hur kan vi vidga normer med hjälp av litteratur, sagor och sånger?

Innehåll

Konstnärerna värdegrund ht-18

Värdegrund

 

Innehåll

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur kan vi vidga normer med hjälp av litteratur, sagor och sånger?

 

Uppnåendekriterier utifrån strävansmålet: 

·       Normkritiska barnböcker.

·       Kritiskt förhållningssätt till hur vi förmedlar sagors och sångers innehåll.

·       Mindre konstellationer.

 

Nuläge (Augusti-september 2018)

Utifrån valt läroplansmål och kärnämne.

Vi har varit på biblioteket och lånat normkritiska barnböcker. Gemensamt för barnen i barngruppen är att de tycker om att sjunga och lyssna på sagor. I sådana sammanhang sker ett gemensamt lärande (generativt lärande). Vi funderar över inom- och utomhusmiljön. Hur kan vi skapa en tydligare samlingsplats för att få barnen att lättare koncentrera sig och hålla kvar sin uppmärksamhet på det som vi ska göra? Och kommer barnen tillägna sig nya erfarenheter som vi kommer att kunna se i deras lek?

 

Metoder för att nå målet:

Barnböcker, sagor och sånger ska fungera som ett verktyg för att arbeta med, och lägga grunden, för vårt strävansmål. Vi pedagoger behöver vara medvetna om vad vi läser och berättar för barnen. Vad förmedlar de olika karaktärerna och handlingen? Vi pedagoger kommer att ändra om i sagor, sånger och böcker när det behövs.

Om barnen ska kunna utveckla en förståelse för att alla människor har lika värde, behöver de möta såväl olikheter som likheter. Alla barn ska få möjlighet att identifiera sig och känna sig inkluderad. I de normkritiska barnböckerna visas fler sätt att leva och vara på.

Vi kommer att använda oss av appen Ugglo, för att kunna projicera böcker på väggen med hjälp av projektorn.

Skapa en tydlig samlingsplats. Där varje barn har en egen plats att sitta på. Samt dela in oss i mindre konstellationer.

 

Vi kommer att arbeta utifrån de olika strategierna enligt utvecklingspedagogiken:

·       Variation: Vi kommer att använda oss av böcker, dramatisering, sång, lärplatta och projektorn. Med hjälp av normkritiska barnböcker kommer vi att visa på olikheter och likheter. Exempelvis hudfärg, familjekonstellationer, funktionsvarianter och att det finns olika sätt att vara en flicka eller pojke.

 

·       Inramning: Vara uppmärksamma på barnens intressen och rikta fokus. Vi kommer att läsa böcker tillsammans med fokus på att normalisera och inte för att befästa det normbrytande. Vi kommer att reflektera med barnen över bokens innehåll, inte över det som är normbrytande.

 

·       Samordning av perspektiv: I såväl den fria leken som i de planerade undervisningstillfällena/aktiviteterna, uttrycker barnen sina erfarenheter på olika sätt. Vi kommer att vara uppmärksamma på vad barnen säger och visar.  

 

·       Från lokalt till expansivt språk: Vi utgår från dokumentation, foto, film osv när vi återkopplar. Vi är medvetna om att använda ett expansivt språk (ett språk som fungerar utanför den givna situationen, som inte förutsätter att mottagaren har samma grundförståelse eller erfarenheter) för att utmana barnen i deras språkutveckling. Vi kopplar ihop lektion med vardag och tvärtom.

 

·       Barn behöver stöttas och utmanas: Vi kommer att arbeta i mindre konstellationer för att varje barn ska kunna få det stöd som hen behöver. Vi tillför, berikar, lägger till ny kunskap med hjälp av lek, musik, material med mera. Vi arbetar även med vår inom- och utomhusmiljö.

 

·       Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande: Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i det området.

 

·       Mönster görs synliga: Tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Därför gör vi samlingar, matsituationer och undervisningstillfällen för att skapa en lugnar barngrupp.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: