Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

A. Svenska som andraspråk grund delkurs 1

Skapad 2018-11-06 13:41 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Vuxenutbildning Svenska som andraspråk
I kursen kommer du att få läsa enkla texter om olika bekanta ämnen som är anpassade efter situation och mottagare. Du kommer också få sammanfatta, tolka, analysera, reflektera, diskutera, samla information och skriva olika slags texter med olika syften och mottagare. Du kommer få lyssna och samtala om bekanta ämnen och redovisa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • välja och använda språkliga strategier,
 • läsa och analysera skönlitteratur och sakprosa för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera innehållet.

 

 

Moment:

- Vuxenstudier

- Sammanfatta

- Läsa/tolka/diskutera

- Berätta

- Lyrik

- Muntlig presentation

- Formellt och informellt brev

- Höra

- Värdegrund

- Självskattning

 Litteratur:

 

Asker, Kristina, Grundhjulet, Svenska som andraspråk för grundläggande vuxenutbildning(2017), Sanoma Utbildning AB, Stockholm

Kursplanering för elev, Sva, dk 1

Studiehandledning kurs på Unikum. Kurstid 10 veckor. Du ansvarar att följa denna kursplanering, annat enl. ök med läraren.

Uppgifter

Bok: Grundhjulet + webb

Handledning/uppgifter  Unikum

Klar enl. tidplan nedan

 

Färdigheter:

Uppgifter skickas i Unikum  och visas under examination

Resultat

Reflektion över kursen – vid kursstart/introduktion

Introduktion Unikum

Vecka 3 tisdag

 

Vecka 3 fredag 8-11.30 Sal C5

Dina reflektioner och frågor

Vid kursstart/introduktion

OBS! Obligatorisk närvaro

Studieteknik Unikum

 

Uppgifter: Innehåll Unikum + Grundhjulet

 

1.      Du och dina studier

 

2.      Sammanfattning

”Renata och Sjökungen”

 

3.      Läsa/skriva/frågor

”Renata och Sjökungen”

 

4.      Dikt – läsa/tolka

 

 

5.      Muntlig examination ”En billig sportbil”

 

 

6.      Skriva informellt och formellt brev

 

7.      Läsa/skriva- ”Förgätmigej”

 

8.      Sammanfattning

”Förgätmigej”

 

9.      Hörövning och återberätta muntl.

 

 

10.   Skriftlig examinationsuppgift

Två brev

 

11.   Läsuppgift ”Jag fick en trickcykel”

 

12.   Skriv om ett minne från din barndom

 

13.   Examination:

a Läsförståelse

b Skrivuppgift

 

Övriga uppgifter:

Reflektion självskattning dina förmågor

 

 

 

 

 

 

Onsdag V4

 

Fredag V4

 

 

Onsdag V5

 

 

Fredag V5

 

 

Torsdag V6

Förbereda hemma före torsdag

 

Fredag V6

 

 

Onsdag V7

 

 

Fredag V7

 

 

Tisdag V7

Förbereda hemma före tisdag

 

Tisdag V8

 

 

 

Tisdag V9

 

 

Fredag V10

 

 

Torsdag V11

2 delar

 

 

 

V10

 

 

OBS! Deadline kurs V11 fredag 14.00

 

 

 

 

Skriftlig uppgift (skriva)

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Muntlig examination (läsa/tala)

Parövning

Förberedelse

 

Skriftlig uppgift (skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Muntlig examination  (lyssna/tala): Förberedelse

Grupp 1/Grupp 2/ Grupp 3/Grupp 4

 

Skriftlig examination (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift (läsa/skriva)

 

 

Skriftlig uppgift a-examination

Skriftlig uppgift b-examination

 

 

 

Skriftlig/Muntlig reflektion lektion – självskattning dina kunskaper (lyssna/tala)

 

 

Uppgifter

 • 13.a Examination

 • 6. Skriva informellt och formellt brev

 • 5. Muntlig examination "En billig sportbil"

 • 13.b Examination

 • 12. Barndomsminne

 • 11. Läsuppgift "Jag fick en trickcykel"

 • 10. Skriftlig examinationsuppgift två brev

 • 9. Hörövning och återberätta muntligt

 • 8. Sammanfattning "Förgätmigej"

 • 7. Läsa/skriva "Förgätmigej"

 • 4. Dikt - läsa/tolka

 • 3. Läsa/skriva/frågor "Renata och Sjökungen"

 • 2. Sammanfattning "Renata och Sjökungen"

 • 1. Du och dina studier

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Lässtrategier för att anpassa läsningen till textens syfte samt för att förstå och dra slutsatser om texters innehåll.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå ord och uttryck, till exempel att använda förförståelse och att ta hjälp av sammanhanget för att uppfatta betydelsen.
  SvA  -
 • Strategier för att planera, disponera och skriva olika typer av texter med anpassning till syfte, mottagare och texttyp.
  SvA  -
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att gå igenom en text och göra förtydliganden.
  SvA  -
 • Språkets struktur med sats- och meningsbyggnad, till exempel huvudsatser, bisatser och omvänd ordföljd. Textbindning.
  SvA  -
 • Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  SvA  -
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Strategier för att lösa språkliga problem, till exempel att använda omformuleringar och förklaringar.
  SvA  -
 • Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse och ställa följdfrågor.
  SvA  -
 • Muntliga beskrivningar och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga beskrivningar och muntligt berättande, till exempel stödord, bilder och digitala verktyg.
  SvA  -
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  SvA  -
 • Innehåll och form i sakprosatexter och berättande texter.
  SvA  -
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel tv-program och webbtexter.
  SvA  -
 • Strategier för att minnas och lära, till exempel att använda stödord och tankekartor.
  SvA  -
 • Ord och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
  SvA  -
 • Betydelsen av uttal, betoning och satsmelodi för språkets begriplighet.
  SvA  -
 • Någon skillnad och likhet mellan svenska och något annat språk.
  SvA  -
 • Olika sätt att söka information.
  SvA  -
 • Källkritik. Hur avsändaren påverkar innehållet.
  SvA  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån olika frågeställningar, föra enkla resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra i huvudsak fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.
  SvA  E
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven på ett i huvudsak fungerande sätt förbereda och genomföra en enkel muntlig redogörelse.
  SvA  E
 • Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett relativt väl fungerande sätt. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån olika frågeställningar, föra utvecklade resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra relativt väl fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.
  SvA  C
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C
 • Eleven kan med ett relativt väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven på ett relativt väl fungerande sätt förbereda och genomföra en utvecklad muntlig redogörelse.
  SvA  C
 • Eleven kan läsa sakprosatexter och berättande texter med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett väl fungerande sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån olika frågeställningar, föra välutvecklade resonemang om idéer och tankar som texten väckt samt göra väl fungerande kopplingar till egna erfarenheter och till andra texter.
  SvA  A
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till syfte, mottagare och texttyp samt till språkliga normer och strukturer. Eleven kan söka information och återge grundläggande delar av informationen på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A
 • Eleven kan med ett väl fungerande vardagsrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet på ett väl fungerande sätt. Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. Dessutom kan eleven på ett väl fungerande sätt förbereda och genomföra en välutvecklad muntlig redogörelse.
  SvA  A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: