👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

13f Prio 7 - Tal (v.34-43)

Skapad 2018-11-06 14:52 i Läroverket Hudiksvall
I det här området jobbar vi med tal. Hur kan siffror ha olika värden beroende på vilken plats i positionssystemet de har? Hur använder vi olika räknemetoder för att räkna med de fyra räknesätten? Hur kan vi använda tallinjen när vi räknar? Vad händer när vi multiplicerar eller dividerar med 10, 100 och 1000? Hur kan det bli större när man dividerar? Det är många av de frågor vi kommer att arbeta med under det här arbetsområdet.
Grundskola 7 Matematik
Ingen vet vem som var först med att räkna. Kanske uppkom behovet att räkna för att hålla iordning på djuren i flocken eller för att fördela maten. Att räkna dagar, månvarv och år har människan gjort sedan lång tid tillbaka. Människan kunde räkna långt innan hon uppfann siffrorna.

Innehåll

Här hittar du PLANERING till området (OBS! Dokumentet uppdateras kontinuerligt).

Där finns också en del filmer. 

Du arbetar med uppgifter på dator, i boken och med praktiska övningar. Utöver det övar vi problemlösning, resonemang och kommunikation. Vi använder många olika metoder för att lära oss så mycket som möjligt och utveckla alla förmågor. 

De förmågor du ska utveckla i matematik är: begreppmetodresonemangkommunikation och problemlösning.

 

Hur ska du visa vad du har lärt dig?

Genom problemlösningsuppgifter
Genom bedömningsuppgift

Genom skriftligt prov

 

 

FILMER:

2.1 Siffror o tal

2.2 Räkna med 10, 100 och 1000

2.3 Addition, subtraktion,

2.3-2.4 De 4 räknesätten

2.5 Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

2.6 Prioriteringsregler

2.7 Delbarhet och Primtal

2.8 Avrundning

Matriser

Ma
Tal år 7 - Lärandematris/Bedömningsmatris

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag kan...
...beskriva hur jag tänker vid problemlösning
Jag deltar lite grann när vi arbetar i grupp. Säger några meningar. Lyssnar mest.
Jag deltar aktivt när vi arbetar i grupp. Jag kommer med förslag och lyssnar vad mina kamrater säger.
Jag deltar aktivt när vi arbetar i grupp. Jag kommer med förslag, lyssnar vad mina kamrater säger, använder kamraternas förslag för att komma vidare i tanken och kommer med fler förslag.
Jag kan...
...välja godtagbara strategier och metoder för att lösa ett problem
Jag kan ge något förslag som kan hjälpa till att komma fram till lösningen.
Jag ger flera förslag till lösningar eller strategier för att lösa problemet. Jag använder matematiska ord och uttryck.
Jag ger flera förslag till lösningar eller strategier för att lösa problemet. Jag använder ett välutvecklat matematiskt språk med många matematiska ord och uttryck.

BEGREPP

E
C
A
Jag kan...
...förklara skillnaden mellan begreppen siffra och tal
Jag kan förklara skillnaden mellan begreppen siffra och tal.
Jag använder begreppen siffra och tal på ett korrekt sätt när jag skriver eller resonerar muntligt.
Jag kan...
...beskriva hur positionssystemet fungerar och vet att siffrans placering avgör värdet (t.ex. att tvåan i 12300 betyder tvåtusen och att trean i 2,03 betyder tre hundradelar)
Jag kan bilda stora och små tal med hjälp av siffror och positionssystemet.
Jag kan utifrån en beskrivning som innehåller uppgifter om talet (delbarhet, udda/jämnt m.m.) bestämma vilket tal som avses.
Jag kan med säkerhet fastställa olika primtal och motivera varför de är primtal.
Jag kan...
...känna igen begreppen som hör till de olika räknesätten - dvs. term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot, addition, subtraktion, multiplikation och division.
Jag kan beskriva de flesta begrepp som hör till de olika räknesätten.
Jag kan lösa uppgifter som presenteras endast med begrepp. T.ex. "Vad är differensen av 8 och 4?", "Produkten av två tal är 8. Ge exempel på vilka två faktorer som är möjliga"
Jag löser uppgifter som presenteras endast med begrepp och använder själv med säkerhet de matematiska begreppen i mina lösningar både muntligt och skriftligt. Jag visar att jag kan reflektera över om resultatet vid en beräkning är rimligt
Jag kan...
..förklara begreppen udda tal, jämna tal, hela tal, decimaltal, primtal, delbarhet
Jag kan förklara begreppen udda tal, jämna tal, hela tal, decimaltal.
Jag kan förklara begreppen udda tal, jämna tal, hela tal, decimaltal, primtal och delbarhet. Jag kan med viss säkerhet bestämma vilka tal som är delbara med 2, 3, 5 eller 10.
Jag kan förklara och använda begreppen udda tal, jämna tal, hela tal, decimaltal, primtal och delbarhet. Jag kan med stor säkerhet bestämma vilka tal som är delbara med 2, 3, 5 eller 10. Jag kan använda faktorisering för att dela upp tal.
Jag kan...
...visa att jag kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett annat talområde (t.ex. att om 4 x 3 = 12 så är 4 x 30 = 120)
Jag visar att jag med hjälpmedel kan använda mig av multiplikationstabellen för att göra beräkningar i olika talområden.
Jag kan visa att jag kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett annat talområde (t.ex. att om 4 x 3 = 12 så är 4 x 30 = 120). Jag visar att jag med viss säkerhet kan räkna med prioriteringsregler.
Jag kan visa att jag kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett annat talområde (t.ex. att om 4 x 3 = 12 så är 4 x 30 = 120). Jag visar också att jag med säkerhet kan räkna med prioriteringsregler.
Jag kan...
...visa att jag förstår tals storlek, t.ex. Att 7 är 10 gånger större än 0,7 - att 10 gånger 7 tiotal är 700 osv)
Jag visar att jag förstår tals storlek, t.ex. att talet ökar med 10 för varje position åt höger och minskar med 10 för varje position åt vänster.
Jag visar att jag med viss säkerhet kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.
Jag visar med stor säkerhet att jag kan multiplicera och dividera med 10, 100 och 100. Jag visar att jag kan använda mig av dessa kunskaper för att lösa även andra tal.
Jag kan...
...visa att jag förstår att multiplikation med tal mellan 0 och 1 ger en mindre produkt än faktorerna eller att division med tal mellan 0 och 1 ger en större kvot än täljaren.
Jag visar att jag med hjälpmedel kan utföra multiplikation eller division med tal mellan 0 och 1.
Jag visar att jag med viss säkerhet, utan hjälpmedel, kan utföra multiplikation eller division med tal mellan 0 och 1. Jag kommer fram till korrekta svar.
Jag visar att jag med stor säkerhet, utan hjälpmedel, kan utföra multiplikation eller division med tal mellan 0 och 1. Jag kommer fram till korrekta svar. Jag kan motivera och förklara varför produkten/kvoten blir mindre/större.

METODER

E
C
A
Jag kan...
...dela upp heltal i primtalsfaktorer
Jag visar att jag känner igen begreppet primtal och kan nämna några primtal.
Jag kan förklara vad ett primtal är och jag nämner med säkerhet flera primtal.
Jag kan definiera begreppet primtal och jag visar att jag kan dela upp heltal i primtalsfaktorer.
Jag kan...
...ange vilka tal som är delbara med 2, 3, 5 och 10
Jag visar att jag kan ange några tal som är delbara med 2, 3, 5 eller 10
Jag visar att jag kan redogöra för delbarhetsreger som gäller för tal som är delbara med 2, 3, 5 och 10
Jag visar att jag med säkerhet kan använda delbarhetsregler för att avgöra om vilket tal som helst är delbart med 2, 3, 5 och/eller 10. Jag visar med säkerhet att jag kan reglerna för avrundning.
Jag kan...
...använda skriftliga uppställningar för att räkna ut addition, subtraktion, multiplikation och division
Jag visar att jag kan använda någon skriftlig metod för att räkna ut addition, subtraktion, multiplikation och division.
Jag visar att jag kan använda skriftliga uppställnignar för alla de fyra räknesätten.
Jag visar att jag kan använda olika skriftliga metoder för att räkna ut addition, subtraktion, multiplikation och division. (Skriftlig huvudräkning, kort division, liggande stolen, andra metoder)
Jag kan...
...använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) och olikhetstecken ( > ; < ; ≥ ; ≤ ) korrekt vid beräkningar
Jag visar att jag förstår att likhetstecknet (=) betyder att värdet är lika på båda sidor om tecknet. Jag visar att jag också förstår tecknet för inte lika med.
Jag visar att jag kan använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) och olikhetstecken ( > ; < ; ≥ ; ≤ ) korrekt vid beräkningar
Jag visar att jag kan använda likhetstecknet (=) och ungefär lika med (≈) och olikhetstecken ( > ; < ; ≥ ; ≤ ) korrekt vid beräkningar och jag använder dessa tecken i mitt skriftliga matematiska språk, när jag resonerar.

RESONEMANG

E
C
A
Jag kan...
... resonera om positionssystemet och olika tal
Jag visar att jag kan lyssna och förstå när en kamrat resonerar om positionssystemet och olika tal
Jag visar att jag själv kan berätta och resonera om positionssystemet och olika tal.
Jag visar att jag kan berätta och resonera om positionssystemet och olika tal. Jag lyssnar på en kamrats åsikt och för resonemanget vidare

KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag kan...
...redovisa mina tankar om positionssystemet med olika uttrycksformer, t.ex. ord eller matematiska symboler
Jag visar delvis - skriftligt eller muntligt - mina tankar hur jag kommer fram till mina lösningar.
Jag visar att jag kan redovisa hur jag kommer fram till mina lösningar skriftligt så att det är lätt att följa hur jag har tänkt
Jag visar att jag tydligt kan redovisa hur jag kommer fram till mina lösningar skriftligt så att det är lätt att följa hur jag har tänkt. Min redovisning är strukturerad, tydlig och innehåller ett rikt matematiskt språk.

Ma
Prio7 - TAL (Prov)

E-nivå

I den första delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar endast E-nivå.
E
C
A
1. BEGREPP
Använda givna siffror och bilda ett tal med speciella egenskaper
Jag ger ett korrekt svar.
1. METOD
Beräkna multiplikation och division med tal mindre än 0 - utan räknare
Jag löser minst tre uppgifter korrekt.
1. PROBLEMLÖSNING
Fundera ut lösning till en textfråga utan given metod.
Jag löser uppgiften på ett fungerande sätt och ger ett korrekt svar.
1. RESONEMANG
Se olika lösningar till en uppgift och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger minst en godtagbar motivering till varför någon av personerna har rätt/fel.

E/C-nivå

I den andra delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar både E- och C-nivå.
E
C
A
2. BEGREPP
Beskriva siffrornas värde i ett givet tal. Positionssystemet.
Jag ger korrekt svar till a-delen.
Jag ger två korrekta svar.
2. METOD
Beräkna värde av uttryck som innehåller olika räknesätt, samt förändra värde med hjälp av parenteser.
Jag löser minst två uppgifter korrekt.
Jag löser samtliga uppgifter korrekt.
2. PROBLEMLÖSNING
Beräkna tid.
Jag påbörjar lösningen av problemet, t.ex beräknar tiden för landning svensk tid
Jag löser problemet på ett väl fungerande sätt med korrekt svar.
2. RESONEMANG
Se olika lösningar och förklara hur någon har tänkt.
Jag ger korrekt svar samt en korrekt motivering till a-delen.
Jag ger korrekta svar och motiveringar till både a och b.

C/A-nivå

I den tredje delen av provet kan jag visa kunskaper som motsvarar C- och A-nivå.
E
C
A
3. BEGREPP
Visa kunskaper om primtal.
Jag ger minst ett korrekt exempel.
Korrekt svar med med två exempel samt motivering.
3. METOD
Utan miniräknare beräkna uttryck som innehåller flera räknesätt, parenteser samt decimaltal.
Jag ger minst 2 korrekta svar.
Jag ger minst 3 korrekta svar.
3. PROBLEMLÖSNING
Visa kunskaper om tallinjen.
Jag ger ett korrekt svar med redovisad lösning.
Jag ger två korrekta svar med redovisade lösningar.
3. RESONEMANG
Visa resonemang kring en problemlösningsuppgift som handlar om talföljder.
Jag ger korrekt svar, men motiveringen är bristfällig. Jag för ett resonemang men drar inte rätt slutsats.
Jag ger korrekt svar och tydlig motivering.

ALLA UPPGIFTER - KOMMUNIKATION

Hur tydlig min redovisning är bedöms i ALLA uppgifter och visas här nedan.
E
C
A
1-3 KOMMUNIKATION
Hur den skriftliga redovisningen är.
Jag redovisar på ett i huvudsak fungerande sätt. Redovisningen är möjlig att följa men har vissa brister.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt sätt Redovisningen är tydlig och lätt att följa.
Jag redovisar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Redovisningen är mycket tydlig och visar lösningar på ett matematiskt effektivt sätt.