Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Västerbergsskolan Idrott åk 6 ht 18-vt 19

Skapad 2018-11-07 10:43 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 6 Idrott och hälsa
Idrott är kul och viktigt! Vi gör många olika saker i gympasalen och vi åker på utflykter som t.ex. simning och skridskor. Vi kommer också orientera i skogen, öva karttecken och lära oss om allemansrätten.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Vi jobbar för att utveckla din förmåga att:

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig att:

anpassa din rörelser efter aktiviteten
anpassa dina rörelser efter takt och rytm vid rörelse till musik

orientera med hjälp av karta samt kunna de vanligaste karttecknen

vistas i naturen
simma 200 meter varav minst 50 meter i mag eller ryggläge
hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av hjälpredskap
kunna berätta om vad du upplever, mentalt och fysiskt, när du idrottar
visa att du vet varför uppvärmning är viktigt och hur man kan förebygga skador

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer:

 • arbeta med olika former av hinderbanor och redskapsstationer
 • leka olika lekar
 • röra oss till musik och lära oss olika danser
 • spela olika bollsporter
 • orientera i närområdet och i skogen
 • träna på karttecken och tyda en karta
 • åka skridskor
 • åka till simhallen för simtest och träna på att använda hjälpredskap vid nödsituationer 
 • samtala om vad vi gjort på lektionerna och hur det påverkar oss kroppsligt och mentalt samt skriva ner vad vi känner och hur det påverkar oss
 • diskutera hur man undviker skador och uppvärmningens betydelse

  

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Matris Västerbergsskolan Idrott och hälsa åk 4-6 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Lägre
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Högre
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du har ännu inte visat förmågan att använda till viss del sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder till viss del sammansatta motoriska grundformer vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder sammansatta motoriska grundformer, relativt väl, vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl anpassat rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du har ännu inte visat förmågan att utföra enkla rörelser till musik.
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du utför rörelser till musikens takt och rytm med förhållandevis god anpassning.
Du anpassar dina rörelser på ett komplext sätt med god känsla för takt och rytm i musiken.
Du har ännu inte visat förmågan att vistas i vatten och simma till viss del kortare sträckor.
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Du har ännu inte visat förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter
Du har viss förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter.
Du har god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett enkelt sätt.
Du har mycket god förståelse för hur skador kan förebyggas i samband med fysiska aktiviteter och kan redogöra för detta på ett väl underbyggt sätt.
Du har ännu ine visat förmågan att på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du kan på ett enkelt sätt redogöra för dina upplevelser av fysisk aktivitet och gör det då med enkelt underbyggda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med relativt väl underbygda resonemang.
Du redogör för upplevelser och effekter av fysisk aktivitet med väl underbygda resonemang.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Du har ännu inte visat förmågan att orientera med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med viss säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med god säkerhet i kända miljöer med hjälp av karta.
Du har ännu inte visat förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har viss förståelse för allemansrättens grundläggande värderingar.
Du har förståelse för de rättigheter och syldigheter som råder enligt allemansrätten och kan i enkla drag redogöra för dem.
Du har förståelse för rättigheter och skyldigheter som råder enligt allemansrätten och kan på ett välutvecklat sätt redogöra för dem.
Du har ännu inte visat förmågan att hantera till viss del olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar till viss del olika nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider på ett relativt säkert sätt.
Du hanterar på ett säkert sätt olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: