👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute i naturen - Träd och djur i närområdet

Skapad 2018-11-07 15:17 i Annerstaskolan Huddinge
Mall för pp Annerstaskolan. Reviering sker av Lgr11-gruppen. Kom gärna med förslag till förbättringar.
Grundskola F – 9
Vi kommer att lära oss om naturen runtomkring oss. Klassen kommer att adoptera ett träd i närområdet och följa det under de fyra årstiderna. Det bor en hel del djur i de svenska skogarna. Vi kommer ta en närmare titt på vissa av djuren samt fördjupa oss i djurens näringskedjor och livcyklar.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.
Förmågor som eleven kommer att utveckla:
 
  • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband naturen.

Centralt innehåll

Året runt i naturen

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Metoder och arbetssätt.

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Övergripande läroplansmål:

Skolans mål är att varje elev:

  • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Kunskapskrav

Se matris

Bedömning

Formativ bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga genom att:

- Du muntligt deltar aktivt på lektionerna.

- Du ska visa vad du lärt dig genom att dokumentera dina resultat i skrift, bild, muntligt.

- Du kan förklara och använda begreppen livscykel och näringskedja

- Du kan sortera djur i närområdet utifrån vad de äter( köttätare, växtätare, asätare, allätare).

Summativ bedömning

- Startuppgifter

- Exit ticket.

- Dokumentation i häftet "Mitt träd"

 

Metod

I detta moment kommer vi spendera tid ute i naturen. Vi kommer att utforska närområdet och adoptera ett träd på skolgården. Detta träd kommer vi att följa under ett helt år för att se om trädet genomgår några förändringar under de fyra årstiderna(höst,vinter,vår och sommar). Vi kommer att studera trädet och lära känna trädet genom att studera trädets olika delar genom att använda oss av sinnena syn, känsel och lukt. Vi kommer att dokumentera trädets förändringar genom bild och skrift i häftet "Mitt träd". I samband med detta kommer vi att träna på månader och årstider genom att sjunga månadssången för att befästa månaderna. Vi kommer även att sortera månaderna utifrån årstid i par.

I samband med alfabetsdjuren som flyttar in till vår alfabetsskog (svenska) kommer vi att fördjupa oss i djuren som flyttar in med fokus på rubrikerna utseende, föda, bo och övrigt. Vi kommer jobba med begreppen näringskedja och livscykel för att förtydliga djurens olika egenskaper exempelvis om djuret är en köttätare, växtätare, allätare eller asätare.

IKT

Digitala verktyg som kommer att användas under detta moment är smartboard och Ipads.

Matriser

Ute i naturen - Träd och djur i närområdet

Året runt i naturen

- Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön. - I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter. - Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen. - Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Träd
Jag kan med hjälp av en lärare namnge trädets delar och några trädarter i närområdet.
Jag kan namnge trädets delar och några trädarter i närområdet.
Näringskedja
Jag kan med hjälp av en lärare förklara vad en näringskedja är och beskriva näringskedja i närområdet.
Jag kan förklara vad en näringskedja är och beskriva en näringskedja.
Livscykel
Jag kan med hjälp av en lärare förklara vad en livscykel är och beskriva en livscykel av ett djur i närområdet.
Jag kan förklara vad en livscykel är och beskriva en livscykel av ett djur i närområdet.
Utforska och dokumentera
Jag kan med hjälp av en lärare utforska skogen i närområdet och dokumentera det med bild och text.
Jag kan utforska skogen i närområdet och dokumentera det med bild och text.
Månader och årstider
Jag kan med hjälp av en lärare namnge månaderna och årstiderna.
Jag kan namnge månaderna och årstiderna.
Årstider
Jag kan med hjälp av en lärare berätta vad som kännetecknar årstiden höst, vinter, vår och sommar.
Jag kan berätta vad som kännetecknar årstiden höst, vinter, vår och sommar.