👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8

Skapad 2018-11-07 22:56 i Arbråskolan F-9 Bollnäs
En LPP för arbetsområdet Algebra i åk 8.
Grundskola 8 Matematik
Algebra åk 8.

Innehåll

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

  • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.
  • Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.  (ur lgr 11)

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

  • Innebörden av variabel begreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.
  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.   (ur lgr 11)

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område använda läromedlets kapitel 3 som bas att utgå från. Vi kommer även att genomföra praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och arbete tillsammans. Vi kommer att arbeta med begreppen ekvation, variabel och prövning som utgångspunkt för att sedan träna strategier för att lösa olika typer av matematiska problem. Fokus kommer även att ligga på att kunna formulera egna uttryck och ekvationer för att kunna lösa olika problem. Vi kommer även att arbeta med olika räkneregler som styr hur man arbetar med parenteser. Vi kommer även att beröra samband och förändring och hur dessa kan beskrivas med algebraiska uttryck. Vi kommer att arbeta med läxor som är kopplade till momentet och vi kommer att skriva en diagnos samt ett prov.

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. (ur lgr 11)

 

Matriser

Ma
Matematik - Algebra åk 8

F
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven har förståelse för begreppen uttryck, ekvation, variabel och prövning. Eleven kan förenkla uttryck och visar förståelse för obekanta tal.
Eleven har god förståelse för begreppen samband, ekvation och prövning. Eleven kan använda de olika begreppen för att lösa problem samt dra slutsatser.
Eleven kan resonera och argumentera utifrån begreppen och använder dem i sina resonemang och redovisningar. Eleven har djup förståelse i begreppens innebörd.
Rutinuppgifter
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna en obekants värde. Eleven kan förenkla uttryck. Eleven kan utläsa samband mellan olika figurer.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Kan teckna egna uttryck och använda i beräkningar. Eleven kan teckna uttryck utifrån givna mönster.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan själv ställa upp antagande och arbeta utifrån dessa.
Problemlösning
Du har inte nått upp till kunskaps- kraven på denna aspekt.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar okända tal. Eleven kan utifrån bild och text teckna uttryck. Eleven kan behandla samband utifrån talserier.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet. Eleven använder en algebraisk lösningsmetod med säkerhet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas. Eleven för tydliga algebraiska resonemang.