Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg på SagoVinden

Skapad 2018-11-08 13:36 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
SagoVindens tre utvecklingsområden: Livsstil och hälsa, Djur och natur samt Skräp och avfall.

Innehåll

Förskolans Grönflaggråd består av förskolechef samt en representant från varje avdelning (totalt fem pedagoger). Tillsammans gör vi en gemensam plan för arbetet som skickas in, sedan görs en individuell planering för varje avdelning.

Våra tre utvecklingsområden som vi valt att fokusera på är: Livsstil och hälsa, Djur och natur samt Skräp och avfall.

SagoVindens sammanfattning av arbetet med Grön Flagg Ht 2018-Vt 2019.

 

 

 

LIVSSTIL OCH HÄLSA

 

VAD Vi kommer under hösten fokusera på värdegrund och språk. Vi kommer att arbeta med känslor, vänskap och samarbete.

 

VARFÖR Vi vill uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Ge dem förutsättningar att få en förståelse för värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra hela vår verksamhet och barnen ska bli trygga med oss som pedagoger, varandra och i miljön.  Barnen ska få möjlighet att utveckla sina känslor och lära sig sätta ord på sina känslor och ta ansvar för sina handlingar. Vi vill ge barnen verktyg och kunskap för att lösa konflikter, att de lyssnar på varandra och visar varandra respekt.

 

Vi vill att barnen ska få en djupare förståelse för hur det kan kännas för någon annan. Det kanske inte känns lika för mina kompisar som det gör för mig. Vi vill också att det ska kännas ok för barnen att visa känslor, att man vågar och får vara ledsen, arg, rädd eller glad. Vi vill också göra barnen medvetna om hur vi människor påverkar varandra, hur man kan hjälpa någon som är till exempel rädd, eller hur man kan göra någon glad igen.

 

Målområdet språk kommer sammankopplas med värdegrundsmålet. Språket är vårat stora kommunikationsverktyg och därför viktigt att kontinuerligt arbeta med. Vi vill skapa en verksamhet i vilken barnen känner sig trygga och ges möjlighet att uttrycka sig på olika sätt, vidare vill vi att verksamhetens aktiviteter och miljö möjliggör för barnens språkliga utveckling på ett lustfyllt sätt, dels genom aktiviteterna boksamtal och samlingar men även i de dagliga samtalen och i kommunikationen mellan barn och vuxna. 

 

HUR Vi kommer att använda oss av boksamtal, samlingar och aktiviteter inne.

 

Varannan tisdag samt onsdagar el torsdagar när den andra gruppen är på utflykt.

 

Vi kommer att jobba med känslorna: glad, arg, ledsen, en i taget.

 

 

 

 • Genom att sjunga sånger när vi är i en viss känsla,
 • Lyssna på viss musik samtidigt som vi skapar/målar/ritar något. Ex - Rita något som gör dig glad.. 
 • "Känsloloppa" där vi får uppdrag att utföra med en viss känsla.
 • Barnen får ta "selfies" när de ska ha en viss känsla i kroppen
 • Se film från UR om hur man är en bra kompis - fredagar
 • Samtala om känslor på samlingen, hur det känns i kroppen, vad gör barnen när de känner en viss känsla, vad kan man /får man göra när man känner sig...?
 • Leka lekar, ex stopp leken.
 • Boksamtal med böcker som tar upp olika känslor, ämnen kopplade till vår värdegrund och likabehandlingsplanen.
 • Vi kommer läsa kompisböckerna.
 • Varannan tisdag samt onsdag eller torsdag arbetar vi med känslorna inne på fm.
 • Vi kommer på utflykterna varannan tisdag ha fokus på samarbete, regellekar och samspel. Där barnen ges möjlighet att öva på att vänta på sin tur, lyssna på varandra och ta beslut tillsammans.
 • Vi planerar att spela teater/dramatisera för barnen.
 • Vi tänker att barnen ska få prova att dramatisera spela teater.
 • Ev. skapa en film eller filma dramatiseringen.

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Under samlingarna kommer vi ha samtal där barnen får dela med sig av sina tankar och erfarenheter. Barnen får ta foton på sig själva och bestämma vilket foto vi ska använda. De får själva bestämma vad de vill rita. De får komma med idéer till lekar, de ges möjlighet att påverka de lekar som vi pedagoger arrangerar. Barnens tankar och idéer tas med till avdelningsreflektion då vi planerar vidare verksamhetens innehåll.

 

HÅLLBAR UTVECKLING - Vi vill att detta arbete ska stärka barnens gemenskap, ge barnen möjlighet att utvecklas till demokratiska individer som visar varandra respekt och värnar som sig själva, varandra och sin närmiljö i nutiden och i framtiden.

 

 

 

Hållbarutveckling:Vårt arbete ska stärka barnens gemenskap och därmed bidra till en socialt hållbar framtidHållbarutveckling:Vårt arbete ska stärka barnens gemenskap och därmed bidra till en socialt hållbar framtid Hållbarutveckling:Vårt arbete ska stärka barnens gemenskap och därmed bidra till en socialt hållbar framtidDJUR OCH NATUR

 

VAD – Vi kommer följa naturens växlingar under året. Vi kommer utifrån barnens intresse lära oss om växter och djur, lära oss om allemansrätten – vad vi får och inte får göra när vi vistas ute i naturen. Lära oss om vår närmiljö samt bilda oss en uppfattning om dess geografiska läge.

 

VARFÖR – Skapa en förståelse för att vi ska vara rädda om vår natur och miljö samt djur och växter och att det människor gör påverkar djur och växtliv.

 

HUR Vi vistas dagligen utomhus. Vi går på utflykt till skogen 1-2 ggr/vecka. Vi talar om för barnen vart vi ska gå och vad stället vi går till heter. Vi följer en naturruta samt letar efter naturens tecken och växlingar under året. Vi lär oss om djur och växter utifrån barnens intresse. Vi pratar och lär oss om allemansrätten, vad man får och inte får göra i naturen och varför.

 

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vi lyssnar in barnen och deras intresse i avdelningsplanering och i planeringen av verksamhetens aktiviteter.

 

HÅLLBAR UTVECKLING  Genom att ge barnen möjlighet att utveckla sina grundläggande kunskaper om djur, växter och naturens växlingar hoppas vi att barnen ska värna om naturen, djur och växtliv  i nutiden och i framtiden.Att lära sig om naturens växlingar genom att upptäcka djurvärlden och omgivningens natur, ska på sikt göra barnen till kunskapsbärare om hur vi värnar om djur och natur! Barnen ska få ett grundläggande intresse för djur och natur

 

 

 

Att lära sig om naturens växlingar genom att upptäcka djurvärlden och omgivningens natur, ska på sikt göra barnen till kunskapsbärare om hur vi värnar om djur och natur! Barnen ska få ett grundläggande intresse för djur och naturAtt lära sig om naturens växlingar genom att upptäcka djurvärlden och omgivningens natur, ska på sikt göra barnen till kunskapsbärare om hur vi värnar om djur och natur! Barnen ska få ett grundläggande intresse för djur och naturAtt lära sig om naturens växlingar genom att upptäcka djurvärlden och omgivningens natur, ska på sikt göra barnen till kunskapsbärare om hur vi värnar om djur och natur! Barnen ska få ett grundläggande intresse för djur och natur!Att lära sig om naturens växlingar genom att upptäcka djurvärlden och omgivningens natur, ska på sikt göra barnen till kunskapsbärare om hur vi värnar om djur och natur! Barnen ska få ett grundläggande intresse för djur och natur!

 

SKRÄP OCH AVFALL

 

VAD  Vi kommer jobba med kompostering, källsortering, återvinning och kretslopp.

 

VARFÖR För att skapa ett intresse och en förståelse för naturens olika kretslopp och vad vi människor kan göra för att påverka kretsloppet. För att väcka barnens intresse om att vi ska vara rädda om vår miljö och naturens resurser.

 

HUR  Vi kommer att plocka skräp i vår närmiljö, sortera och slänga i rätt behållare i återvinningsanläggningen hemma på förskolan och på anläggningen vid Hemköp. Vi samtalar om skräp i naturen och dess påverkan. Vi återvinner och skapar med det material som passar. Vi sorterar på avdelningen, främst blir det kartong, brännbart och kompost.

 

Vi gör ett experiment under året, vi har grävt ner olika material på en plats i skogen som vi ska besöka vid några tillfällen för att se vad som händer med olika material i naturen. Vi kommer ha en skräpplockardag under våren.

 

 DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE    Vi tar tillvara barnens tankar och intresse, vi har återkommande reflektion och samtal om miljön och naturen.

 

HÅLLBAR UTVECKLING Vi hoppas att barnen utvecklar intresse och blir medvetna om hur de kan vara med och påverka miljö och återvinning av jordens resurser. Och att de kan påverka andra att också bli miljömedvetna

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: