Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 7g Algebra

Skapad 2018-11-08 18:13 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi skall arbeta med Algebra och ekvationer

Innehåll

    Algebra och funktioner

·         I undervisningen ska vi:

·         Ha genomgångar.

·         Arbeta med öppna uppgifter som löses individuellt och följs av gruppdiskussion.

·         Arbeta med uppgifter i boken.

·         Göra laborationer och praktiska uppgifter.

·         Göra läxor och inlämningsuppgifter.

·         Använda oss av hjälpmedel såsom t ex formelblad och miniräknare.

 

·         Källor

       Matematikbokens Prio kapitel Kap 5, .,Digilär, www.webbmatte.se, www.matteboken.se, NOMP

 

       Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms detta: Genom diagnoser, tester och prov. (Muntligt/skriftligt)

·         Deltar aktivt i undervisningen och genomför praktiska och teoretiska uppgifter.

·         Deltar aktivt i diskussioner och tar del av hur andra tänker.

·         Vi använder en matris vid bedömningen av dina kunskaper

·         Utifrån resultaten av diagnosen blir det individuell fördjupning

 


PLANERING ALGEBRA 7G,7H

 

 

Måndag

Tisdag

Torsdag

Fredag

v. 45

Repetition

Mål, planering

5.1 Algebraiska uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.1 Algebraiska uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.1 Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.2 Förenkla uttryck

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.2

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.3 Formler

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.3

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 46

Annan aktivitet

Annan aktivitet

 

5.4 Mönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.4 Mönster

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.4

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 47

5.5 Ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.5 Ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.5

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

5.6 Ekvationslösning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

Test E-mål Begrepp och Metoder

v. 48

 

5.6 Ekvationslösning

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.6

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

5.7 Problemlösning med ekvationer

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Läxa till efterföljande lektion:

Gör klart Kap 5.6

Nivå1 +

Nivå2 eller Nivå3

v. 49

Basläger/hög höjd

 

Basläger/hög höjd

 

E-C-A prov

Problemlösning inlämning

 

v. 50

Problemlösning

 Problemlösning

 

Problemlösning

 

Problemlösning

 

 

 

 

 

 

.

                     

 

 

 

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

B1. Skriv ett matematiskt uttryck för

       ”ett tal x ökat med två”

B1. Skriv ett uttryck för

       ”tre mindre än ett tal y”

B1. Skriv en ekvation för:

       ”två mindre än ett tal blir 8

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

B2. I ett bostadsområde finns 20 barn.  

      Varje månad flyttar 8 barn in.

      Hur många barn bör det finnas om

      a: 2 månader?            b: x månader               

B2. Med formeln C = (F - 32) / 1,8 kan man

      omvandla Fahrenheitgrader till våra  

      Celsius-grader.

      Hur många grader Celsius är 68 °F?

B2. En triangel har basen 4x och höjden 3x 

      (meter).  Skriv ett så förenklat uttryck

       som möjligt för triangelns area.

Funktioner och räta linjens ekvation.

Hur funktioner kan användas för att undersöka förändring, förändringstakt och andra samband.

B3. Värdetabellen beskriver hur långt en bil

       har kommit varje timme:

            tid(h): 0     1     2       3      4      5      6

 sträcka(km): 0  80  160  240  320  400 480      Gör ett linjediagram som beskriver detta.

B3. Rita in punkterna (2,6), (0,3), (-2,0)

       och (-4,-3) i ett koordinatsystem och

       drag grafen mellan punkterna.

B3. Du har funktionen y = 3x - 4

       a: Gör en värdetabell av funktionen och

          rita in grafen i ett koordinatsystem.

    b: Vad är funktionens k-värde och vad

            visar det?  

    c: Vad är funktionens m-värde och vad

           visar det?

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

M1. Beräkna värdet av uttrycket

        2 + 8y för y = 8  

M1. Beräkna värdet av uttrycket

        8x - 2 för x = -2

M1. Beräkna värdet av uttrycket

         6x- 5x + 4 för x = 3    

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

M2. Förenkla följande uttryck:   

        a: 2x + 6x                  b: 8y - 2y
        c: 5x + 4  

M2. Förenkla följande uttryck.   

        a: 2z + 4y + 7z       b: 2x + 3 + 4x – 6
        c: -6z + 2x + 3z + 5

M2. Förenkla följande uttryck.   

        a: (8x + 6) - (4x - 3)       b: 2x · 3x
        c: 3(2x - 5)
                       

Metoder för ekvationslösning.

M3. Lös ekvationerna med hjälp av

        balansmetoden.           

        a: x + 4,5 = 6,2        b: x - 5,6 = 2,8

        c: 4x = 9,6                d: x/3 = 3,4

M3. Lös ekvationerna med hjälp av   

        balansmetoden. Kontrollera resultatet.

          a: 9,4 - x = 2,7         

          b: 3x + 4x + 2 = 23

M3. Lös ekvationen med hjälp av   

        balansmetoden. Kontrollera resultatet.

        a: 10/x = 20

        b: 4(x - 3) = 2x

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Frillesåsskolan Matematik Matris, åk 7-9, Lgr 11

E
C
A
Problemlösning
-formulera och lösa problem
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Problemlösning
-värdera strategier och metoder
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Begrepp
-använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
-beskriva matematiska begrepp
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
-analysera matematiska begrepp
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
-välja och använda metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
-samtala om och använda matematiska uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation
-argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: