Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-11-08 20:58 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Svenska
Sagor har i alla tider fascinerat människor överallt i världen. Antagligen för att allt är möjligt i fantasins och sagans värld. Både författare filmskapare och olika dataspelsutvecklare har hämtat inspiration från sagovärlden, och nu är det din tur. Under några veckor kommer vi att arbeta med sagor från olika tider och från olika delar av världen. Du kommer att få möjlighet att använda olika språkliga förmågor (läsa, skriva, tala, lyssna) och du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper och på olika sätt. I skrivmomenten kommer vi att arbeta med processkrivning och kamratrespons. I läsningsmomenten kommer vi att öva olika lässtrategier samt träna på att läsa högt med inlevelse.

Innehåll

Konkretisering av målen

Det här kommer du att få möjlighet att lära dig:

·         vad som kännetecknar olika typer av sagor:folksaga, konstsaga, fabel, myt, sägen, legend (syfte, uppbyggnad, innehåll och språk)

·         varför sagorna har skapats och hur sagor har påverkat vårt berättande idag 

·         att läsa och ta del av några sagor från olika tider och från olika delar av världen

·         något om kända sagor, sagosamlingar, sagoförfattare och sagoillustratörer 

·         att känna igen och plocka ut ”sagoingredienser” i olika texter/sagor

·         att använda olika lässtrategier när du läser olika typer av texter/sagor

·       att läsa sagor och återberätta handlingen med egna ord

·         att beskriva din upplevelsen av läsningen 

·         kunna förstå och urskilja sagornas syfte, budskap, teman och motiv

·         hur sagornas innehåll har påverkats av och hur samhället såg ut när de skrevs

·         att delta i diskussioner om sagorna och de ämnen/teman som dessa berör. 

·         att skriva några olika texter ( uppgifter du väljer) och anpassa språket och innehållet efter uppgiften, texttypen och den tänkta läsaren

·         att använda ett varierat och fungerande språk (meningsbyggnad, stavning och skrivregler)

·        att arbeta utifrån skrivprocessen samt träna på att ge, få och använda respons för att förbättra dina texter

·        att förstärka och levandegöra dina texter genom att illustrera dessa med t ex bilder eller göra genretransponeringar      

·         att göra muntliga presentationer med eller utan stöd av bilder

·         sammanställa och strukturera information från olika källor

 

Undervisning – arbetssätt

Så här kommer vi att arbeta:

·         Gemensam introduktion av olika slags sagor, termer och begrepp 

·         Genomgång om olika sorters sagor, sagosamlingar, författare och illustratörer (digitala presentationer)

·         Gemensam och enskild läsning av olika sagor/texter utifrån olika lässtrategier

·         Skriftliga och muntliga uppgifter/frågor i anslutning till texterna

·         Gruppdiskussioner

·         Muntlig presentation av en saga, sagofigur eller sagoförfattare

·         Genomgång och arbete med hur man skriver olika typer av texter, hur de är uppbyggda och vad som är typiskt för dessa: saga, dagbok, personporträtt, blogg, brev…

·         Arbete med skrivprocessen samt hur man ger, får och använder respons för att förbättra texter

·         Enskild och gemensam skrivning av olika texttyper/genrer med koppling till sagotemat.

·         Film - filmatiseringar av sagor

·         Utvärdering 

 

Bedömning:detta kommer att bedömas

Din lärare kommer att bedöma:

·         din förmåga att läsa några olika sagotexter med flyt och inlevelse

·          din förståelse av sagorna/texterna du läser

·         din förmåga återberätta handlingen i sagorna med egna ord

·         din förmåga att resonera om olika sagotexter, deras innehåll och kännetecken, samt några kända författar och deras verk

·        din förmåga att beskriva och förstå sambandet mellan hur samhället ser ut och vad man skriver om i sagorna

·         din förmåga att samtala om och diskutera varierande ämnen kopplade till sagotemat, samt framföra åsikter och argument 

·         din förmåga skriva några olika texter (de uppgifter du väljer) och anpassa språket och innehållet efter uppgiften, texttypen och den tänkta läsaren

·         din förmåga att skriva berättande texter som innehåller beskrivningar, berättargrepp och dramaturgi som är passar för sagor

·         din förmåga att använda ett varierat och fungerande språk (meningsbyggnad, stavning och skrivregler)

·         din förmåga att sammanställa och strukturera information från olika källor

·         din förmåga att förstärka och levandegöra dina texter genom att kombinera olika texttyper och estetiska uttrycksformer (illustrationer, bilder, digitala presentationer...)

·         din förmåga att ge omdömen/kamratrespons på andras texter och bearbeta dina egna texter utifrån den respons du själv får från kompisar och lärare

·         din förmåga att göra muntliga presentationer med eller utan stöd av bilder

 

Underlag för bedömning

·         Dina muntliga presentationer och redovisningar av olika uppgifter

·         Ditt deltagande i gruppdiskussioner, genomgångar och övningar

·         Dina uppgiftssvar (skriftliga och muntliga)

·         Dina texter (olika beroende på val)

·         Din kamratrespons och bearbetning

 

 

 

Uppgifter

 • Sagor

 • Sagoingredienser

 • Uppgifter till folksagan "Saskia och de tre flöjterna"

 • Uppgifter till folksagan "Snövit och de sju dvärgarna"

 • Uppgifter till folksagan "Askepilten som åt i kapp med jätten"

 • Uppgifter till folksagan "Ärthandlarens dotter"

 • Uppgifter till konstsagan "Prinsessan på ärten"

 • Uppgifter till konstsagan "Den fula ankungen"

 • Uppgifter till konstsagan Kejsarens nya kläder"

 • Uppgifter till konstsagan Flickan och svavelstickorna

 • Valbara fördjupningsuppgifter

 • Bedömningsstöd sagor

 • Bedömningsstöd biografi, dagbok, blogg

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  C 9
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
  Sv  C 9
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  C 9
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  A 9
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
  Sv  A 9
 • Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
 • Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  C 9
 • Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Bedömningsstöd: Självbiografi

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en självbiografi.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en självbiografi, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en självbiografi, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i självbiografin framgår. Handlingen i texten är enkel t ex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i självbiografin framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad t ex genom att eleven berättar om viktiga händelser och förmedlar upplevelser.
Elevens tankar framgår tydligt. Handlingen i självbiografin är välutvecklad t ex genom att eleven berättar om viktiga händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Texten/texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten/texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten/texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Monolog/reflektion
Texten innehåller enkla monologer/reflektioner Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Monologen/reflektionen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan monolog och berättande delar.
Monologen/reflektionen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Strukturen/upplägget passar en självbiografi t.ex. med passande inledning och avhandling i kronologisk ordning Texten är styckeindelad Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är välstrukturerad. och passar en självbiografi väl, t.ex. . med passande inledning och avhandling i kronologisk ordning Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren självbiografi.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för en självbiografi t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en självbiografi för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Bedömningsstöd: Dagbok/blogg

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en dagboks/bloggtext.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en dagboks/bloggtext, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för en dagboks/bloggtext, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i dagboken/bloggen framgår. Handlingen i texten är enkel t ex genom att eleven räknar upp olika händelser.
Innehållet i dagboken/bloggen framgår tydligt. Handlingen i texten är mer utvecklad t ex genom att eleven berättar om händelser och förmedlar upplevelser.
Elevens tankar framgår tydligt. Handlingen i dagboken/bloggen är välutvecklad t ex genom att eleven berättar om händelser, förmedlar upplevelser och utvecklar dessa.
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Texten/texterna innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten/texterna innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex. genom att eleven använder olika sinnesintryck och tar med detaljerade och som gör texten mer intressant.
Texten/texterna innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, t.ex genom att eleven använder flera olika sinnesintryck, ger liv åt berättelsen och får läsaren att se bilder och känna med.
Dialog med läsaren/inre monolog
Texten innehåller enkla monologer och det finns en enkel dialog med läsaren t ex tilltal Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite…
Dialogen med läsaren/monologen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan Dialog/monolog och berättande delar.
Dialogen med läsaren/monologen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog/monolog och berättande delar.
Struktur
Dramaturgi
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Strukturen är enkel men fungerar ganska väl.
Texten är sammanhängande. Det är lätt att följa med i växlingen mellan berättande, inlägg/anteckningar och inre monolog. Strukturen/upplägget passar en dagbok/blogg, t.ex. med titel, profil/presentation, dagsanteckningar/inlägg med datum, länkar... Texten är styckeindelad Berättarperspektivet fungerar i stort.
Texten är sammanhängande. Det är lätt att följa med i växlingen mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är välstrukturerad. och passar en dagbok/blogg, t.ex. med titel, profil/presentation, dagsanteckningar/inlägg med datum, länkar... Texten har konsekvent genomförd styckeindelning och styckemarkering. Berättarperspektivet fungerar mycket bra.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet, figuren och genren dagbok/blogg.
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt samt lyfter texten. Språket passar väl för en dagbok/blogg t.ex. genom användning av bildspråk, gestaltningar och ord som för att tiden framåt
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en dagbok/blogg för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Bedömningsstöd: Saga

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Texten fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Texten fungerar mycket bra
Genremedvetande
Texten innehåller några vanliga genretypiska drag för en saga.
Texten innehåller flera genretypiska drag för sagor, vilka utvecklas något.
Texten innehåller flera genretypiska drag för sagor, vilka utvecklas väl.
Innehåll
Innehållet i sagan/uppgiften framgår. Sagan har en enkel en enkel spänningskurva. Du använder några typiska sagoingredienser på ett enkelt sätt, t ex svåra uppdrag och magiska tal.
Innehållet i sagan/uppgiften framgår tydligt. Sagan har en mer komplex spänningskurva. Du använder flera typiska sagoingredienser på ett mer utvecklat sätt, t ex svåra uppdrag, magiska tal, upprepningar...
Innehållet i sagan/uppgiften framgår tydligt. Sagan har en komplex spänningskurva. Du använder flera typiska sagoingredienser på ett mer utvecklat sätt, t ex svåra uppdrag, magiska tal, upprepningar...
Beskrivningar av personer, miljöer och händelser
Sagan innehåller enkla beskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Sagan innehåller beskrivningar bildspråk och omskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Sagorna innehåller passande beskrivningar, bildspråk och omskrivningar t.ex. av personer, sagogestalter, sagomiljöer och magiska händelser.
Dialog
Det finns enkla dialoger. Ibland kan det bli lite för mycket, eller för lite, dialog.
Dialogen är relativt trovärdig, men kan upplevas lite stel ibland. Det är god balans mellan dialog och berättande text.
Dialogen är trovärdig och fångar skickligt olika personers karaktärer. Det är god balans mellan dialog och berättande text
Struktur
Dramaturgi
Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Sagan är sammanhängande. Strukturen /upplägget passar en saga t. ex. med inledning och avslutning med sagokänsla. Texten är styckeindelad.
Texten/texterna är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning som passar en saga.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindning är utvecklad
Textbindningen är välutvecklad
Språk och stil
ordval
Ordvalet är enkelt, främst vanliga ord
Ordvalet är varierat och passar till ämnet och genren sagor, t.ex. med en ”sagoinspirerad” inledning och avslutning, ålderdomliga ord, bildspråk…
Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och specifikt och lyfter texten. Språket passar väl för genren sagor, t.ex. med en ”sagoinspirerad” inledning och avslutning, ålderdomliga ord, bildspråk, superlativer, sammanskrivningar och ord som för att tiden går framåt…
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är enkel och till stor del korrekt.
Meningsbyggnaden är varierad och fungerar relativt väl t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad och välfungerande t. ex. genom att du använder både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempus
Tempusbruket stör inte inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten. (nutid eller dåtid).
Tempus används korrekt. (nutid eller dåtid).
Skrivregler
Eleven följer till stor del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Respons och bearbetning
Eleven kan ge enkla omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om andras texter. Om eleven har fått respons på din text kan du bearbeta och förbättra den på ett väl fungerande sätt.
Helheten
Innehåll och form i texten fungerar i huvudsak som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i texten fungerar relativt väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i form i texten fungerar väl som en saga för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.

Sv
Bedömningsstöd: Muntlig redovisning - sagor

Moment/ färdigheter

Nivå 1
Fungerar med viss bearbetning
Nivå 2
Nivå 3
Fungerar mycket bra
Information/fakta
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren relativt väl.
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren.
Presentationen innehåller faka/information som passar uppgiften och mottagaren väl.
Kommunikation
Helhet
Presentationen är relativt väl anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Presentationen är anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Presentationen är väl anpassad till mottagaren/lyssnaren och talsituationen.
Kommunikation
Struktur
Presentationen har en röd tråd och är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Presentationen har en tydlig röd tråd och är relativt sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar t.ex. genom en tydlig början och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd och är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en effektiv inledning och avslutning.
Kommunikation
Engagemang
Eleven talar/läser utifrån manus, försöker att ha kontakt med mottagaren och åhörarna samt försöker föra fram sin presentation/saga på ett intresseväckande sätt.
Eleven tar hjälp av manus, har relativt god kontakt med mottagaren och åhörarna samt för fram sin presentation/läser sin saga på ett intresseväckande sätt.
Eleven tar hjälp av manus, har god kontakt med åhörarna och mottagaren samt för fram sin presentation/läser sin saga på ett intresseväckande och engagerat sätt.
Kommunikation
Tydlighet
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår och är begripligt. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart.
Eleven uttrycker sig så att innehållet framgår tydligt och är begripligt. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart, samt varierar sin röst.
Eleven uttrycker sig säkert, tydligt och välformulerat. Eleven pratar/läser tydligt och hörbart, samt varierar sin röst på ett effektivt sätt.
Språk
Ordval, formuleringar och stil
Eleven använder i huvudsak fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna fungerar i huvudsak
Eleven använder ett relativt väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierande och relativt väl fungerande.
Eleven använder ett väl fungerande språk för ämnet och åhörarna. Formuleringarna är varierade, träffsäkra och väl fungerande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: