Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ta ställning Åk 5

Skapad 2018-11-12 09:56 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Svenska Religionskunskap Samhällskunskap
Argumentera, resonera och ta ställning.

Innehåll

Att våga och att kunna ta ställning kan vara svårt både för att det krävs mod men också mycket kunskap. I denna planering ska ni få träna på att reflektera och resonera kring Moraliska frågor och Etiska begrepp samt träna på att Värdera & uttrycka ståndpunkter med hjälp av resonemang och argument.

Uppgifter

  • Skola + Betyg = ?

  • Skola + betyg = ?

  • Kött + Miljö + Hälsa = ?

Matriser

Re Sv Sh
Samhällskunskap Kunskapskrav år 4-6

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
1. Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
2. Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
3. Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Påverka beslut
Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
5. Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
6. Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
7. Människors & barns rättigheter
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
8. Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
9. Information och källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Re Sv Sh
Religion Kunskapskrav år 4-6

Rubrik 1

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
1. Världsreligioner
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
2. Samband mellan världsreligionerna
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
3. Fornskandinavisk och samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
4. Kristendom
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
5. Livsåskådningens betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
6. Moraliska frågor
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
7. Etiska begrepp
Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
8. Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Re Sv Sh
Svenska kunskapskrav år 4-6

Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Läsa
lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
2. Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
4. Skriva egna texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
5. Stavning och språkriktighet
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
7. Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
8. Beskrivningar, formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
10. Bearbeta texter
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: