Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi, teknik och elektricitet

Skapad 2018-11-12 21:25 i Munkedalsskolan Munkedal
NTA Kretsar kring el
Grundskola 4 – 5 Teknik Fysik
Kan energi ta slut? Hur kan man få mer energi? Hur kan vattnet som forsar i Norrland bli elektricitet i Skåne? Hur fungerar en ficklampa? Frågor som de här och många andra kommer du att få svar på när du arbetar med arbetsområdet "Energi, teknik och elektricitet".

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi och miljö
 • använda begrepp inom fysik och teknik som handlar om energi
 • förklara samband som handlar om energi
 • värdera konsekvenser av olika val av energikällor för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen när det gäller energikällor
 • Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur den används i vardagen och i samhället och koppla detta till att energi kan omvandlas men inte skapas eller försvinna.

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:

 • vilka olika energiformer det finns
 • vad energiprincipen är
 • om olika energikällor
 • hur olika energikällor påverkar miljön
 • hur vi människor använder energi
 • vad elektricitet är
 • skillnaden mellan förnybara och icke förnybara energikällor
 • vilka förnybara energikällor det finns
 • vilka icke förnybara energikällor det finns
 • hur människan påverkar miljön genom användning av energi
 • om växthuseffekten
 • om att spara energi
 • om att välja energikällor som inte skadar miljön

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • läsa om energi och elektricitet
 • praktiskt teknikarbete - göra en egen ficklampa, undersöka och testa tekniskt föremål i form av olika vispar
 • göra uppgifter - följa instruktioner
 • samtala, resonera och reflektera
 • argumentera
 • se filmer

 

Viktiga begrepp

 • elektricitet
 • generator
 • energikälla
 • energiprincipen
 • fossila bränslen
 • förnybar energi
 • icke förnybar energi
 • kraftverk
 • sluten/bruten krets
 • kopplingsschema
 • isolator
 • strömbrytare
 • strömkälla
 • växthuseffekt

Bedömning

Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid både i större och mindre grupp och genom återkoppling till arbetet.

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • deltar i diskussioner om energi, teknik, elektricitet och miljö.
 • visar att du kan dra slutsatser och samtala om olika energier i förhållande till användningsområden.
 • du kan visa att du förstår och kan använda dig av ämnestypiska begrepp.
 • Använda arbetsmaterialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk
Energi, teknik och elektricitet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du genomför undersökningar och kan formulera egna frågor.
Du genomför undersökningar med lite stöd och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningar självständigt och kan formulera någon fråga.
Du genomför undersökningar självständigt och kan formulera många egna frågor.
Du använder utrustningen på ett säkert sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och endamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, endamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan göra dokumentationer i text och bild.
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Du har grundläggande kunskaper om el och kretsar och använder begreppen elektricitet, energikälla, sluten krets, öppen krets, elektrisk ström, motstånd, ledare och isolator.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du använder till viss del fysikens begrepp.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du har relativt god användning av fysikens begrepp.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar. Du har god användning av fysikens begrepp.
Du kan resonera kring energikällors och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om energikällor och elektriska föremåls fördelar och nackdelar för människan, samhället och miljön.
Du kan resonera kring hur några energikällor och elektriska föremål förändrats över tid.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några energikällor eller elektriska föremål har förändrats över tid.
Du kan beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera.
Du kan beskriva och ge exempel på några ingående delar som samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera.
Du kan förklara och ge exempel på hur några ingående delar samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera.
Du kan förklara och ge exempel på hur några ingående delar samverkar för att exempelvis glödlampan eller strömbrytaren ska fungera. Och du visar på andra liknande lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: