Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Revolutionernas tid

Skapad 2018-11-13 09:57 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Historia
Historien upprepar sig ofta och gamla mönster går igen, men ibland händer det något som för alltid ändrar historien. Revolutionerna under 1700-talet, amerikanska, franska och industriella, är sådana händelser som kastade omkull samhällen och la grunden för nya tankar och sätt att leva. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut idag.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Revolutionerna under 1700-talet påverkade livet för människorna och förändrade deras sätt att leva och försörja sig. Du resonerar muntligt och skriftligt kring dessa händelser och förändringar.

I en berättelse visar du förståelse för hur det var att leva under denna tid och använder dina kunskaper för att förklara och dra slutsatser. Du resonerar också här kring hur människorna använde sig av historien för att förändra sin egen tid.

Du kan jämföra de olika revolutionerna och se hur de har påverkat varandra.

För att förstå hur det var under revolutionerna använder du dig av olika källor, såsom läroböcker, andra faktatexter och film. Du resonerar kring källornas trovärdighet genom att använda källkritiska aspekter samt att jämföra dem med varandra.

I ditt arbete använder du dig av historiska begrepp på ett riktigt sätt.

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Dina kunskaper om revolutionerna och förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor

Din förmåga att beskriva människors förhållanden under historiska tid

Din förmåga att jämföra och se samband mellan revolutionerna

Din förmåga att använda historia (historiska källor) för att förstå och dra slutsatser kring hur människor påverkats av sin tid

Din förmåga att resonera kring olika källors trovärdighet och relevans utifrån källkritiska aspekter.

Din förmåga att använda historiska begrepp

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi går igenom den amerikanska, franska och industriella revolutionen.

Vi tittar på olika faktorer som påverkat denna utveckling. Vi tittar på orsaker och konsekvenser.

Vi tränar oss på att beskriva en historisk tid och använda oss av fakta, begrepp och resonemang i en berättande text. Vi bearbetar, kamratbedömer och ger respons på våra berättelser.

Vi tittar på likheter och skillnader mellan revolutionerna och tränar på att göra jämförelser.

Vi läser olika texter och ser på film för att öka våra kunskaper om historien. Vi använder dessa källor för att utveckla förståelsen för människors levnadsvillkor förr och nu.

Vi tränar oss på att värdera dessa källor utifrån källkritiska aspekter.


Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
Historia

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Resonera
Beskriva och förklara
Beskriver händelser och företeelser på ett enkelt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt sätt
Beskriver och förklarar händelser och företeelser på ett tydligt och detaljerat sätt
Orsak och konsekvens
Ger exempel på orsaker och konsekvenser
Ger exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar i mer än ett led
Ger tydliga exempel på orsaker och konsekvenser och förklarar dessa i flera led
Ger flera och tydliga exempel på orsaker och konsekvenser i flera led
Perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv
Ser konsekvenser ur olika perspektiv och drar paralleller till andra sammanhang
Samband
Behöver hjälp med att se samband mellan olika delar eller händelser och företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser och företeelser och ger enkla förklaringar till dessa
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv
Beskriver samband mellan händelser och företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv Ser och beskriver detaljer och får ihop helheter. Förklarar hur delar hänger ihop
Jämföra
Gör enkla jämförelser och ger exempel på t.ex. likheter och/eller skillnader
Gör jämförelser och förklarar vad t.ex. likheter och/eller skillnader beror på
Gör jämförelser och förklarar tydligt vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelserna med hjälp av enstaka fakta
Gör jämförelser och förklarar tydligt och detaljerat vad t.ex. likheter och skillnader beror på Drar slutsatser av jämförelser med hjälp av relevant fakta Sätter in jämförelserna i andra sammanhang och drar paralleller
Begrepp
Kan några begrepp som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang
Använder och känner till några begrepp
Använder och känner till flera begrepp
Använder och känner till flera begrepp och använder dessa i olika sammanhang
Hantera källor
Söka, välja och använda
Behöver stöd för att söka lämpliga källor samt för att välja lämplig samhällsvetenskaplig information
Söker, väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information Använder främst kända källor, exempelvis läroböcker
Väljer och använder flera källor för att söka samhällsvetenskaplig information
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information Anpassar dess lämplighet till ämnet och söker nya och fler efter behov
Dra slutsatser
Behöver stöd för att dra slutsatser från källornas information
Drar enklare slutsatser utifrån källornas information Underbygger slutsatser med enkla förklaringar
Sammanställer information från källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga förklaringar
Sammanställer information från fler och olika källor och drar slutsatser utifrån dessa Underbygger slutsatser med tydliga och detaljerade förklaringar
Källkritik
Behöver stöd för att skilja fakta från värderingar Motiverar genom att tycka och känna
Skiljer fakta från värderingar och motiverar med enstaka aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av olika aspekter för källkritik
Är medveten om att det finns olika tolkningar och förklarar och motiverar med hjälp av flera olika aspekter för källkritik Jämför de olika källorna utifrån de aspekter som lyfts fram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: