Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för lärvänner

Skapad 2018-11-14 15:36 i Myran Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Lärvännerna är sju figurer som har namnen Hjärtrud, Alfa-Beta, Rör-Else, Ute-Ugo, Krea-Tiva, Räkne-Reza, Lek-Levi. Varje figur står för ett område som man kan arbeta med utifrån läroplanens intentioner.

Innehåll

BAKGRUND

 Materialet Lärvänner riktar sig till förskolebarn och alla figurerna har olika färger, former och personligheter vilket leder till olika ämnen som förskolan och vi pedagoger på Blå avdelning arbetar efter för att stärka barnens utvecklingen och lärande i olika arbetsområde mot läroplanens mål.

MÅL

Lärvänner är ett verktyg som kan ge barnen möjlighet att utvecklas och lära sig saker inom olika områden så som: språk, matematik, rörelse, social samspel, skapande, teknik och naturkunskap. 

De sju figurerna står för följande kunskaper:

Alfa-Beta- Språk

Räkne-Reza- Matematik

Rör- Else- Hälsa, rörelse och motorik

Hjärtrud- Social samspel/koder, värdegrund

Krea-Tiva- Skapande

Ute-Ugo- Naturkunskap och teknik, programmering

Lek-Levi- Lek vilket är en central del av den reviderade läroplanen 

METOD OCH GENOMFÖRANDE

Temarbetet kommer att pågå under hela ht18 och vt 19 och det är ett verktyg som man kan arbeta med i olika barngrupper. De kommer att introduceras på våra samlingar.  Vi kommer välja olika aktiviteter som ger barnen möjlighet till utveckling och stimulerar barnens lärande i olika arbetsområde mot läroplanens mål. Barnen skall få uttrycka sig genom olika kommunikationssätt såsom bild, form, litteratur, bilderböcker, skapande, lek, dans musik och rörelse osv.

Delmål i arbetet med Lärvänner

 

·         Krea-Tiva- Barnen ska ha möjlighet att utveckla sin fantasi förmåga genom att använda sig av olika estetiska former så som modellera,färg och form, rollekar, 

 

·         Rör-Else- Barnen får stimulans i fysiska aktiviteter genom dans, musik, rörelse, lek, promenader osv. (grovmotorisk träning)

 

·         Räkne- Reza- Barnen får möjlighet att få förståelse för antalsuppfattning, sortering, rumsuppfattning, former osv samt de bekantar sig till siffor 1-10.

 

·         Alfa- Beta- Barnen ska kunna återberätta en händelse/saga. Språket genomsyrar hela verksamheten. Vi tränar barnen på rim, ramsor, sång.Barnen får förståelse för olika begrepp med hjälp av konkret material och illustration så som ordbilder, bilder, film och IKT

 

·         Hjärtrud- Barnen utvecklar sin identitet, känna att de är värdefulla, att de utvecklar vänskap och empatikänsla genom hjärtesamlingar

 

·         Ute- Ugo- Barnen får förståelse för hur människor, djur, växter påverkar varandra genom att plocka skräpp, skogsutflykter, promenader i närområdet.

 

·         Lek- Levi- Barnen får möjlighet att leka efter sitt intresse och utveckla sitt samspel med kompisar genom lekar.

 

   DOKUMENTATION

 

Vi dokumenterar med digitalkameran genom att fotografera, filma samt anteckna för att synliggöra barnens lärandeprocess. Alla pedagoger tar ansvar för den pedagogiska dokumentationen genom lärloggar både för barngruppen och det enskilda barnet

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 

Utvärdering kommer att ske genom samtal och reflektion i arbetslaget under hela perioden. Samtidigt kommer vi utvärdera utifrån några frågeställningar:

Hur fungerar barngruppen?

      Vad har vi sett?

      Hur kan vi utmana barnen för att gå vidare i utvecklingen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: