Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från pyramid till Colosseum

Skapad 2018-11-14 17:10 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Ett arbetsområde om forntiden och Medelhavets antika kulturer
Grundskola 7 – 9 Historia
När människan blev jordbrukare byggde hon samhällen som snabbt växte och utvecklades till civilisationer som Faraos Egypten och konungarnas Mesopotamien. Det land som vi kallar Grekland befolkades under antiken av ett sjöfarande folk, där havets ständiga närhet lockade till upptäcktsfärder och äventyr. Medelhavet skulle senare erövras av romarna som kom att beundra, ta efter och utveckla den grekiska kulturen. Härifrån har vi hämtat mycket kunskap och många idéer så som vår moderna demokrati, myter och sagor, ursprunget till matematik, historia och andra vetenskaper, konst, undervisning, teater, idrott och läkekonst.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen

 

 

Målen för detta arbetsområde

Med hjälp av dina historiska kunskaper ska du i en skriftlig berättelse sätta dig in i och beskriva vardagslivet för en person under forntiden.

Utifrån dina kunskaper om antiken ska du i ett arbete resonera kring hur människor drivs till erövring och konflikt. Du förklarar även Medelhavets betydelse för antikens utveckling.

I diskussioner och text visar du förståelse för det arv vi har från antiken och hur antikens kultur format vår egen tid.

Utifrån historiska källor så som film och texter resonerar du kring källornas trovärdighet och relevans.

I ditt arbete använder du dig av relevanta historiska begrepp.

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med

Vi går igenom människans utveckling från forntidens högkulturer till antikens Grekland och Rom.

Vi tränar på att resonera genom att kunna förklara och se samband.

Vi läser och arbetar med texter och film som handlar om tidsperioden.

Vi använder olika källor och går igenom och pratar om källkritik. Vi lär oss att värdera källor och använda olika källkritiska aspekter.

Vi tränar på att beskriva en historisk tid och använda oss av fakta och begrepp i en berättande text. Vi bearbetar, kamratbedömer och ger respons på våra berättelser.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att beskriva en historisk tid

Din förmåga att resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.

Din förmåga att resonera kring hur historia används i olika sammanhang och i olika syften

Din förmåga att använda historiska begrepp.

Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet och relevans.

 

 

 Uppgifter

 • Tidslinjen

 • Forntida Egypten, antikens Grekland och Romarriket

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historians användning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: