👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilprojekt - Teknik år 6

Skapad 2018-11-18 16:50 i Tångaskolan Falkenberg
Bilprojekt år 6.
Grundskola 6 Teknik
I detta arbetsområde kommer du att få bygga en egen bil av mestadels återvunnet material. Du kommer också att få lära dig lite om bilens historia och vi kommer att arbeta med "bilen i samhället". Hela arbetsområdet avslutas med att du skriver en utvärdering/rapport.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få

 • utveckla förmågan att förklara hur enkla tekniska lösningar fungerar
 • utveckla förmågan att utföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
 • utveckla förmågan att driva ditt arbete framåt
 • utveckla förmågan att dokumentera ditt arbete
 • utveckla förmågan att resonera kring bilens utveckling över tid och för-/nackdelar med bilen

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma

 • hur du genomför ditt arbete med bilen
 • hur du prövar och omprövar olika lösningsalternativ
 • hur självständigt du driver ditt arbete framåt
 • hur du dokumenterar ditt arbete med skisser, ritningar, modeller och texter
 • hur du resonerar kring bilens utveckling och för-/nackdelar med bilen

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att

 • diskutera om hur bilen förändrats över tid, efter EPA-modellen (enskilt, par, alla)
 • diskutera fördelar och nackdelar med bilen för människan och för samhället, efter EPA-modellen

Du kommer att

 • göra en skiss och en ritning på en bil
 • bygga en bil (konstruera)
 • provköra din bil på ett lutande plan
 • skriva en utvärdering/rapport om ditt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6