Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling, barns relationer till varandra och naturen.

Skapad 2018-11-19 15:45 i Fajans förskola Falkenberg
Uppdaterad mall för Projektbeskrivning för Falkenbergs förskolor april 2018
Förskola
Hur kan vi ta hand om oss själva, varandra och vår närmiljö ur ett hållbart perspektiv? Vad behöver vi för kunskap för att ta hand om oss själva, varandra och vår närmiljö?

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vilka pedagogiska och organisatoriska erfarenheter och lärdomar väljer vi att ta med oss från föregående utvärdering, våra identifierande utvecklingsområden/mål?

Den gemensamma reflektionstiden är viktig för att vi tillsammans ska upptäcka och se vad barnen har sagt och vi pedagoger sett ,samt hur vi går vidare.

Vi behöver en stram struktur i vår verksamhet för att barnen ska bli trygga hos oss och vårt sätt att undervisa.

Barnen behöver veta vilka grupper de tillhör.

 

Formulering av syfte

Vad vill vi att barnen ska få för upplevelser och erfarenheter i projektet? Vad är det vi vill undersöka och varför?  Vilka förmågor vill vi ge barnen möjlighet att utveckla? 

Vi vill lära barnen att förstå att allt vi gör mot oss själva, varandra och naturen spelar roll.

Vi vill ge barnen ett konsekvenstänk, om jag gör så här så händer detta. Ex om jag bryter grenar i skogen så kan trädet dö. Om jag kastar skräp på marken så kanske en hund äter skräpet och blir sjuk.......Hur kan vi göra istället? Vi plockar pinnar på marken. Vi tar med en skräpåse och kastar vårt skräp i , eller i papperskorgen.

Vi vill ge barnen en möjlighet att själva kunna påverka miljön genom att bli medveten om hur mycket mat ” Jag” behöver för att bli mätt.

Vi vill att barnen ska få en förståelse för naturens kretslopp. Vad händer te x med alla löv som faller ner på hösten.

Vi vill att barnen också får en förståelse för hur man skall vara mot mot varandra, vad är viktigt. Att det spelar roll hur vi människor bemöter varandra.

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i projektet och dokumentationen? 

Iscensättning av lärmiljön utifrån vårt syfte eller gemensam projektrubrik

Hur skapar vi förutsättningar så att alla barn inkluderas i vår lärmiljö? Hur tillvaratar vi barnens tankar och idéer i iordningställandet av lärmiljön?

Vilka möjligheter till kollaborativt lärande och formativ undervisning ger vår lärmiljö?

Genom att arbeta med barnen i så små grupper som möjligt, så ofta som möjligt. Då är det lättare att få barnen att lyssna in varandra, och lättare för oss pedagoger också. Vi anv reflektionsverktyget med bubblorna.

Vi gör rum i rummet . Vi erbjuder flera olika miljöer i lärmiljön så alla barn kan hitta olika sätt att undersöka/ utforska på. Ibland ensamma, ibland med flera kompisar.

Vi plockar med oss och erbjuder barnen material från naturen, som kan undersökas och användas i skapande aktiviteter.

 

Arbetssätt, organisation och struktur

Vilka metoder ska vi använda för att ge barnen möjlighet att vara i relation till det vi projekterar om under hela dagen? Vi kommer att undervisa barnen i mindre projektgrupper. En dag i veckan går vi tillsammans hela gruppen till skogen. Vi har alltid med oss ett uppdrag till barnen. Vi jobbar med vårt projekt  vid flera tillfällen i veckan. Vi vill att det i lärmiljön ska finnas möjligheter för barnen att undersöka och utforska sådant som knyter ann till projektet under dagen, både förmiddag och eftermiddag.

Vi introducerar vår pappersåtervinning för barnen. 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att påverka hur mycket mat som slängs. Tillsammans med barnen pratar vi om varför vi inte ska slänga mat. Vi väger den mat som barn och pedagoger tänkt slänga i matsalen och lär oss allteftersom att kunna se och ta en lagom portion, i förhållande till hur hungrig jag är.

Vi ger oss ut i naturen och plockar skräp.

Vi försöker introducera barnråd i små grupper. Vi pedagoger,eller barnen lyfter olika frågor, tankar eller dilemma och barnen får träna sig på att lyssna på varandra och också förstå att det är viktigt med en egen åsikt.

Vi pratar om hur vi är mot varandra. Vi blir medvetna om vår kropp, hur vi rör oss och varför det är viktigt. Att vila och återhämtning också är viktigt.

Vi har rörelselek minst en gång i veckan. Massage/ vila efter lunch 4 dagar i veckan.

 

 

 

 

Hur använder vi pedagogisk dokumentation för att synliggöra processen och lärandet? (tex unikum och
processväggar) Ny aktuell dokumentation kommer upp på väggar samt i hallen på toadörrarna.
På unikum försöker vi uppdatera föräldrarna minst en gång i veckan.
Vi använder dokumentationsverktyget med bubblorna . Vi reflekterar med barnen, barnen reflekterar med varann, och vi pedagoger reflekterar med varann på onsdagarna. Vad har vi sett? Hur går vi vidare?

 

Kompetensutveckling

Hur tar vi vara på allas olika kompetenser?

Vilken kompetensutveckling behöver vi i arbetslaget? Alla pedagoger ska ha läst boken ” Hållbar utveckling”.

 

Sammanfattning av barnens undersökningsperiod

Vad visar barnen intresse för utifrån det material och de aktiviteter vi erbjudit? Ge exempel på hur vi ser att barnen visar intresse? Vad ser vi att barnen är nyfikna på som vi kan utveckla och fördjupa?

Formulera mål

Vilka läroplans mål är relevanta utifrån barnens intresse och nyfikenhet från undersökningsperioden? Konkretisera läroplansmålen. Tänk på att ni ska kunna synliggöra ett förändrat kunnande och lärande i dokumentationen.

. Förskolan skall sträva efter att varje barn

utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Uppföljning/reflektionsvecka (hösten)

 Gör detta inlägg i personalbloggen.

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område.

Ev förändring/utveckling av inriktning

Vilka utmaningar behöver barn och pedagoger? Hur arbetar vi vidare? Behöver vi formulera nya mål? 

Uppföljning/reflektionsvecka (våren)

Gör detta inlägg i personalbloggen. 

Uppföljning av projekt. Se reflektionsfrågor i respektive område

Avslutning av projekt

Hur avslutar vi projektet tillsammans med barnen? Hur kan barnen förmedla sina erfarenheter och upplevelser?

Utvärdering

Se utvärderingssfrågor i respektive område.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: