Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kärnverksamheten för Storgårdens förskola Junibacken

Skapad 2018-11-19 16:18 i Storgårdens förskola Ale
Planering och uppföljning av kärnverksamhet samt prioriterade utvecklingsområden vid Storgården och Vitklövergatans förskolor.
Förskola
Utifrån Lpfö98 rev 2016 arbetar avdelningen på följande sätt när det gäller barnsyn, kunskapssyn, organisation och lärmiljö inom nedanstående områden.

Innehåll

Beskriv ert arbete under varje punkt utifrån Förskolans läroplan: Nuläge, Processer, Resultat, Analys och Slutsats.

Utvärdering ska ske minst 4 gånger per år.

Datummärk gärna det ni skriver så vi tydligt ser hur verksamheten utvecklas under året.

Vi startade terminen med 20 barn i åldrarna 2,5-5,5 år. Våra nya barn från Bullerbyn kom snabbt in i verksamheten då vi under vårterminen haft en bra inskolningsform. Ett barn kom utifrån, vilket tog lite längre tid då ej samma förberedelser kunnat erbjudas.

Vecka 45 började vårt 21:a barn hos oss.

Vt19- Ett barn flyttar från kommunen. Nu är vi 20.

Vi arbetar enligt lpfö98 med Barbapaporna som stödmaterial. De kommer till oss med uppdrag av olika slag. Barnen är med och påverkar vår verksamhet med önskemål och intressen

 

Normer och värden:

Förebyggande arbete mot kränkande behandling:

Mål: Få ihop gruppen. Alla barn ska vara sedda, lyssnade på och känna trygghet

För att få ihop gruppen erbjuder vi mycket lek och aktiviteter som hjälper till med tankar, nyfikenhet och reflektioner. Vi lägger grunden för ett livslångt lärande.

De äldre barnen fick i uppdrag att vara förebilder vid terminsstart då de gått länge hos oss och känner till rutiner och regler.

Vi har valt att arbeta med känslor. Vi är medvetna om situationen och försöker möta varje barn där de befinner sig. Vi lyfter ämnet genom samtal, filmer, känslokort. Vi pratar om snälla ord och vad vi blir glada av? Vi använder oss av det goda samtalet vid konflikthantering.

Handledning av specialpedagog kring konflikter och behov

Närvarande intresserad pedagog

Stopp min kropp

 Barbamama & Barbapapa är mycket måna om allas lika värde, mångfald och månar om trygghet.”Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.”

Barbafin står för empati, känslor och hur man kan vara en bra kompis. Målet är att ”barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.

Mars-19 Vi har under första kvartalet valt att dela gruppen i Kompisgruppen, barn födda 2013 och Madickengruppen , barn födda 2014-2015. Detta för att möta allas behov på ett bättre sätt.  

Maj-19

 

Grundläggande demokratiarbete: Barns inflytande, rösta, samtalstid, turtagande

Värdegrundsarbete: hänsyn, respekt, allas lika värde, behov, gyllene regeln, skilja på sak o person

Resultat: De nya barnen kom snabbt in i gruppen. De äldre barnen var goda förebilder för sina nya kompisar. Fokuset blev för stort för de äldre barnen, reflektioner i barngruppen som starka känslor, närvarande pedagog är gynnsamt, hjälpsamhet, skilja på sak o person, ser att de kan påverka.

Mars-19 Alla barn kom mera till sin rätt då vi delade gruppen i 2 åldersgrupper

Analys: Bra förberedelse gav en bra överinskolning. De äldre barnens självkänsla stärktes.  Fokuset flyttades från att vilja hjälpa- till sig själv.

Maj -19 Vi har fått en bättre struktur och kunna se och möta alla barns behov. Vi har fått förstärkning i arbetslaget för att kunna dela in oss mer. Denna resurs har dock lånats ut eller helt uteblivit. När den stannar kvar på avdelningen gör det skillnad för var och en.

Slutsats: Vi vill behålla denna form. Nästa höst ta hjälp av barnen vid inskolning. Känna av och vara förberedd på att barnen tappar intresset, vara steget före. Hålla ett helhetsgrepp -det är en färskvara. Nära pedagog-trygga barn. Se hur vi kan utveckla formen.

Maj-19Att dela upp barnen ger positiveffekt på gruppen 

Lust att lära:

Mål: Barns inflytande- barnen får vara med och påverka innehållet i verksamheten. Vi pedagoger ansvara för att få med ett lärande i aktiviteten.

 

Vi låter barnen vara med och påverka verksamheten i stort och smått.

Barnen visade ett stort intresse för länder och flaggor efter sommarens fotboll VM. Vi samtalade och gjorde flaggböcker.

Musikintresse - Instrumentsamling. Barnen önskade att få göra maracas.

Önskemål om flygplansdag som vi varvade med teknik

Bygglek av olika slag- lego, kaplastavar, nabbits, tågbana, plusplus mm

Dukning med matematik sortera, antal mm

Maskar – funderingar kring maskens liv. Maskhotel

Kulbana både inne (och i skogen med naturmaterial).

Mattesamtal spontant i verksamheten

Stort bokstavsintresse- Leta bokstäver, ljudar och lyssna på ljudet. Vad börjar på samma bokstav?

Mål- Alla skall ges möjlighet att en gång få ”Hemligt möte” kring samtalsämnet Liten och trygg (den glada känslan)

Mars-19 skuggor- Hur blir det en skugga? hur ser en skugga ut?

Kan vi göra något vi inte gjort förut? Något svårt!

Maj-19

 

Barns inflytande över sitt eget lärande: Genom våra hemliga möten får barnen möjlighet att påverka innehåll och får därmed inflytande över sitt eget lärande. Barnen väljer själva vad de vill utmanas i, pedagog möter barnen där de befinner sig i utvecklingen och ger nya utmaningar. 

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Utbyter erfarenheter, googla, ta vara på barnens intresse,

Mars-19 Källkritik, samtalstid

Maj-19 

Pedagogisk dokumentation: Bloggen. Kan du lägga detta på min blogg frågar barnen ofta.

Mars-19 Vi är nöjda med våra veckobloggar. Behöver utveckla en form för barnens lärloggar.

Maj-19 

Pedagogisk lärmiljö: Material och aktiviteter utifrån barnens behov och som utmanar. Diskuterar och ändrar  miljöerna. Rum i rummen för att få arbeta/leka i lugn och ro. Lugna zoner.

Mars-19- Vi har ändrat i vår pedagogiska miljö. Flyttat soffan till Lugnet, där vi tänker bygga ett språkrum. Här kommer finnas ett rum för vila/lugn zon. Hemmarummet har flyttats till allrummet då vi upplevde att flera barn kändes otrygga i leken då rummet låg avsides. 

Maj-19 Vi har fortsatt att fundera kring vår pedagogiska lärmiljö och vill göra förändringar som är anpassade efter ålder. Rum i rummen med låga väggar/låga möbler/material i barnens nivå ska ses över.

 

Resultat: Barnen lär sig att de kan påverka innehållet i verksamheten. Leken förändras när vi ändrar miljön, barnen som tidigare inte lekt/utforskat ett material får då syn på det. Bloggande ökar kontakten med föräldrar. Vi får syn på vårt eget arbete, vi funderar på huret?

Analys: Barnen kommer med idéer som vi tar med till planeringen och försöker verkställa så fort som möjligt

Slutsats: Genom ett ömsesidigt samspel mellan pedogoger och barngrupp där intressanta ämnen tas upp skapar vi en miljö där barnen påverkar innehållet. Detta stärker självkänslan, barnen växer, vi fortsätter med detta arbete och förhållningssätt.

 

Utveckling och lärande:

Utforskande, nyfikenhet, erfarenhet och intresse: Barnen har visat ett intresse för språk, naturkunskap/teknik och matematik

 

Mål: Väcka intresse för naturens olika kretslopp, följa årets skiftningar.Hur enkel teknik fungerar och Kemi

Flyt och sjunk- experiment, ställa hypoteser 

Plantera- Hur blir det ett träd? Vi har plockat med oss ekollon som vi lagt till att gro och sedan placerat i vattenfyllda flaskor. Barnen följer utvecklingen med stort intresse. En koja har påbörjats i skogen. Vi har sågat. Där pratar vi om säkerhetsavstånd. Teknik kring sågandet.

Svamp- intresse kring svampar och deras roliga namn, svampens delar.

Vi går till skogen på tisdagar och torsdagar. Barn och pedagoger är indelade i 1 pedagog o 6-7 barn. 2 grupper går till skogen och 1 grupp är kvar på Junibacken och arbetar där. Intresset för naturen och aktiviteterna i skogen är glädjefyllda och intressanta. Vi kommer att gå till skogen framtill älgjakten då vi gör ett uppehåll. Vi kommer sedan att fortsätta med detta tills julpysslet kör igång.

Årets äppleprovning var även i år en succé.

Lavalampa spännande 

Mars-19

Stabila byggen- teknik

Rymden- utforska planeterna, lära oss en ramsa om ordningen för planeterna

Kemi- experiment- Kemi finns överallt

Maj-19

 

Vi har varit sista gången i skogen för denna terminen. Vi övar nu in Luciasånger och kommer att börja med julpyssel av olika slag.

Mars-19 Vi har börjat att gå till skogen i våra åldersgrupper. Intressant just nu är klättring,

 

Maj-19

Konflikthantering: ”Det goda samtalet”, Vi har även diskuterat att börja arbeta med massage.

Mars-19 I det dagliga samtale, det goda samtalet, vi pratar MED varandra, undviker OM varandra, detta för att skapa en trygghet och vikänsla

Maj-19 

 

 

Mål: Språk- Väcka intresse för skriftspråket. Alla barn ska känna igen sitt namn. Biblioteksbesök i smågrupper

Vi har alfabetet uppsatt i barnens nivå. Detta inspirerar till att prata om bokstäver, hur de låter och var ljuden låter lika. Vi har också material för att utforska skriftspråket med. Böcker i barnens höjd så att de som vill/när de vill kan ta en bok. Vi språkduschar och talar om versaler och gemener. Barnen går till biblioteket i smågrupper för att byta ut våra låneböcker. Barnen pratar om vilka böcker de har hemma, vad de olika böckerna handlar om.

Mars-19 Läsgrupper i våra åldersgrupper, 3 barn har knäckt läskoden och ytterligare 3 är på gång. Alla känner igen sitt namn, flera kan skriva det också.

Maj-19 Boksamtal

 

Mål: Väcka intresse för grundläggande matematik

Vi har arbetat med matematik då många av barnen är genuint intresserade av att jämföra och räkna. Vi benämner med matematiska ord, former, mönster, ordningstal mm. Matematiken finns överallt, det gäller bara att få syn på den.

Mars-19 Former och mönster, vi har pratat om de olika matematiska områdena och utmanar barnen med aktiviteter av olika slag i både inne och utemiljö

Maj-19

 

Övrigt:

HYFS- Fokus på hygien och frisknärvaro. Vi läste en saga och sjöng en sång samt samtal grundlägga ett arbetssätt och tänk kring hygien. 

Mars-19 Hygienprat och noggrannhet kring handtvätt

Maj-19

Kompisträffar med Junibacken- Matematik och rymden är områden som barnen önskat att ta reda på mera om. Ett pågående arbete.

Mars-19

Maj-19

Brandövning 

Maj-19 Vi har haft en oplanerad övning 

Polisbesök

Mars-19

Maj-19

Pedagogisk dokumentation: Vi har anpassat verksamheten utifrån barnens intresse.  Vi har utvecklat lärmiljön allteftersom barnen ändrat fokus.

Pedagogisk lärmiljö: Vi utvecklar/skapar och följer barnens intressen med material för att utmana i det livslånga lärandet. Lek och lärande går hand i hand.

Mars-19 Hade önskat utveckla området mer, men förutsättning finns inte just nu.

Maj-19

Resultat: Barnens vetgirighet kring lärande ökade

Analys:Barnens intressen varvar vi med lärande så verksamheten fortsätter att glöda och utvecklas

Slutsats:Viktigt att lyssna in barnen och erbjuda nya aktiviteter/utmaningar. Meningsfullt och lustfyllt lärande. 

Områden för särskild uppföljning:

Flerspråkighet: Vi sjunger sånger på engelska, har räknat på olika språk, fotbollsVM, resor och språk, erfarenheter från olika barn och intresse. Öppet klimat.

Matematik: Är ett levande ämne. Vi har arbetat med områdena färg och form, antal 1-10 (10-kamrater), mönster, stora tal, räknesätt, problemlösning, vardagsmatematik

Självskattningens utvecklingsområden: Barns inflytande, utveckla språket, föräldrarnas inflytande i verksamheten.

Eventuella egna fokusområden: Naturvetenskap och teknik, liten och trygg (arbetsmetoder), behov

Resultat: Flerspråkighet- Reflektion kring kommunikation,  stolthet, jag-stärkande, Matematik Matteprat, problemlösning,

Analys: Genom diskussion få syn på likhet o olikheter

Slutsats: Utveckla verksamheten på flera plan

 

Förskola och hemmet

Vårdnadshavares inflytande: Skolråd, Föräldramöte, dagliga möten med öppenhet, blogg, uppföljningssamtal, utvecklingssamtal

God introduktion: 5 nya barn (4 från BB och 1 utifrån) Överinskolning och Barn utifrån. Introduktionssamtal med föräldrar då dokument om förskolan överlämnas, föräldraråd

Utvecklingssamtal: Uppföljningssamtal påbörjade, extrasamtal önskade och utförda

mars-19

maj -19 Utvecklingssamtal påbörjade

Resultat: Föräldrar ser att de kan vara med och påverka, lyfter ämnen med pedagogerna

Analys: Genom Förtroendefulla och intressanta möten formar vi verksamheten. Syften kring föräldramötet, prata förväntningar

Slutsats: Genom öppenhet och respekt i samspel med varandra formas verksamheten

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: