Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokredovisning (muntlig)

Skapad 2018-11-20 09:27 i Ugglums skola Partille
Berätta om en bok du läst inför gruppen samt lämna in bokrecension och läslogg.
Grundskola 7 – 9 Svenska Historia
Nu ska du läsa en krigsbok, skriva och diskutera kring en bok du läst. Du delar din läslogg och förbereder en bokrecension. Du ska slutligen inför gruppen presentera boken och dina åsikter om den.

Innehåll

Syfte

 • Träna läsning och lässtrategier.
 • Träna på att uttrycka åsikter i tal och skrift.
 • Träna på att tolka innehåll i texter.
 • Träna på att planera en redovisning samt att tala inför grupp.
 • Lära dig använda digitala hjälpmedel (Google Presentation).

Arbetsgång.

 • Vi läser 1-2 tillfällen i veckan och skriver i läsloggen efter varje lästillfälle. Läsloggen delas med Åsa.
 • När du läst klart boken ska du förbereda presentationen av boken. Utgå från din läsloggen när du gör detta.
 • Redovisning i grupp.
 • Ni kommer att använda Google Presentation vid redovisningen.

Bilaga: Punktlista över vad som ska finnas med på den muntliga redovisningen.

Den muntliga delen av bokredovisningen

Du ska muntligt under max 10 minuter berätta om boken du har läst. Det är viktigt att DINA åsikter om boken (handling, händelser, karaktärer etc.) syns. Följande punkter måste finnas med:

 • Information om författaren, livet, karriären, första boken, när den kom ut, på vilket språk etc.

 • Har författaren hämtat inspiration från sitt egna liv? Ge exempel! Varifrån kan författaren ha fått inspiration till romanen?

 • Berätta om handlingen, men avslöja aldrig slutet!

 • Berätta om miljön – Var och när utspelas berättelsen? Hur beskriver författaren miljön? Vad tycker du om miljöbeskrivningarna? Varför?

 • Berätta om karaktärerna och de problem som de ställs inför. Hur ser de ut? Var och när lever de? Hur är de som personer? Vilka problem måste karaktärerna lösa?

 • Budskap? Vad vill författaren att vi ska lära oss genom att läsa boken? Vilket är bokens budskap? Vad får boken dig att börja fundera på?

 • Gör jämförelser med någon liknande bok eller film du har läst. Kanske har boken/filmen samma tema? Kanske har boken samma huvudkonflikt? Kanske finns kopplingen till kriget?
 • Vilket krig möter vi i boken? Dyk ner i kriget och gör jämförelser med "verkligheten". Finns det likheter och skillnader här. 
 • Visa en bild av författaren och av bokomslaget.

 • Läsa upp 1-2 sidor från boken du läst. Det är viktigt att du förklarar för kamraterna vad som hänt innan så att de kan följa med. Motivera också varför du valt just det stycket!

 • Du får inte läsa utantill. Du ska använda stödord. Gör lappar med stödord!

 

Tips när du arbetar med läsloggen
Svara på de här frågorna i samband med läsningen. Lämna utrymme i din läslogg så att du kan återkomma och komplettera dina svar under läsningens gång. Svaren på de här frågorna utgör grunden till din recension och muntliga presentation. Svara utförligt på dessa frågor så blir arbetet med bokpresentationen mycket lättare för dig.

1. A) Vem är huvudkaraktären eller huvudkaraktärerna?
B) På vilka sätt har huvudkaraktären utvecklats/förändrats genom handlingens gång? Vad har bidragit till denna förändring?

2. Var och när utspelas handlingen? Hur får du veta det?

3. Under hur lång tid utspelar sig boken? Berättar författaren kronologiskt (från

början till slut) eller hoppar författaren i tid?

4. Vem är det som berättar? Är det en av personerna i berättelsen som berättar i jag-form

eller är det en allvetande berättare? Hur påverkar det hur du upplever berättelsen?

5. Ge exempel på sådant som författaren inte berättar rakt på sak, utan som du får läsa

mellan raderna.

6. Vilka känslor hittar du i texten (genom att läsa mellan raderna)?

7. Vad har romanen väckt för känslor och tankar hos dig?

8. Vilka motiv kan du hitta i texten? Känner du igen något motiv från andra berättelser i

böcker eller filmer? (exempel på motiv är döden, syskonrivalitet, avundsjuka...)

9. Vad tycker du är romanens budskap? Har den något att säga oss idag?

10.Vad är romanens tema? Försök att sammanfatta temat med ett eller ett par ord

(exempel på tema kan vara kampen mellan gott och ont...)

11. Har du läst något eller sett en film med samma tema?

12.Vad tänker du om författarens sätt att berätta denna historia?

13. Utred oklarheter i texten! Skriv upp ord och uttryck du inte förstår och fråga dina lärare, någon vuxen eller slå upp orden i SAOL. Förklara vad du lärt dig i läsloggen.

14. Skriv tre frågor till texten.

15. Förutspå – vad tro du händer sedan i berättelsen?

16. Inre bilder. Teckna en karaktär och/eller miljö utifrån en beskrivning i romanen.

17. Sammanfatta handlingen. Förklara så väl att en person som inte läst boken förstår vad som hänt och varför.

18. Vilka problem står huvudkaraktären eller andra karaktärer i berättelsen inför? Har några lösts? Hur? Finns det några problem som inte lösts i slutet av berättelsen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Hi Sv
Muntlig redovisning av bok

-->
--> -->
--> --> -->
Läsning - lässtrategier
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsning - läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Läsupplevelsen - Tolka och resonera kring text
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tala - samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del församtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Tala - muntlig redogörelse
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: