Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris

Skapad 2018-11-20 16:04 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Här finns bedömningsmatrisen till planeringen Ljud och ljudets natur.
Grundskola 8
Här finns matrisen till planeringen i fysik.

Innehåll

  Bedömningsmatris    
Avser   Kvaliteter  
Diskussioner Jag kan samtala om och Jag kan samtala om och Jag kan samtala om och 
  diskutera frågor om diskutera frågor om ljud, diskutera frågor om ljud,
   ljud, skilja på fakta skilja på fakta och värderingar skilja på fakta och värderingar
  och värderingar, använda  använda utvecklade motiveringar använda välutvecklade 
  enkla motiveringar, som som för diskussionerna framåt. motiveringar. Jag använder 
  till viss del för samtalen Jag använder information och information och argument på ett
  framåt. Jag kan använda  argument och för relarivt väl sätt som för diskussionerna
  information på ett i utvecklade och underbygda framåt och fördjupar eller
  huvudsak fungerande resonemang. breddar dem. 
  sätt.    
Teoretiska  Jag har grundläggande Jag har goda kunskaper om Jag har mycket goda kunskaper 
kunskaper kunskaper om Ljud,ljudets  och visar på förhållandevis om ljudets natur, egenskaper 
  natur,egenskaper och komplexa samband som rör och funktion. Jag visar det genom
  påverkan på hälsan ljud,ljudets natur och påverkan att förklara och visa på samband
   som jag visar  på hälsan.  inom dessa områden och något
  genom att ge exempel Jag visar detta genom att förklara generellt drag med god 
  och beskriva dessa med och visa på samband med relativt användning av begrep modeller
  viss användning av  god användning av begrepp, och teorier. Jag för välutvecklade
  begrepp, modeller och modeller och teorier. och väl underbyggda resonemang.
  teorier.    
Praktiska Jag kan genomföra  Jag kan genomföra enkla under- Jag kan genomföra undersöknin-
undersökningar undersökningar utifrån sökningar utifrån givna planerin- gar, även formulera enkla fråge-
  givna planeringar, bidra gar, formulera enkla frågeställ- ställningar som går att undersöka
  att formulera enkla ningar/planeringar som efter systematiskt. Använder utrustning 
  frågeställningar som går bearbetning går att arbeta ett säkert, ändamålsenligt och
  att systematiskt arbeta  systematiskt med. Använder  effektivt sätt. Kan dra välutveckla-
  med. Använder utrustning utrustning på ett säkert och  de slutsatser med god koppling
  på ett säkert och i huvud- ändamålsenligt sätt. Kan dra  till fysikaliska modeller/teorier
  sak fungerande sätt. Kan utvecklade slutsatser med  Ser möjliga felkällor, ger förslag
  dra enkla slutsatser och relativt god koppling till fysika- på förbättring, visar på nya 
  föra resonemang kring liska modeller och teorier. För tänkbara frågeställningar att
  resultatens rimlighet. utvecklade resonemang kring undersöka. Gör välutvecklade 
  Bidrar till förbättringar av resultatens rimlighet, ger förslag dukumentationer.
  undersökningar. Gör enkla på förbättring. Gör utvecklade   
  dokumentationer. dokumentationer.  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: