Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färglära

Skapad 2018-11-21 14:48 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Grunder i NCS systemet Elementarfärger och nyansering Färgbrytning

Innehåll

Färglära

Marmal 1-5

 

 

Årskurs 2 / 3

Kursen är planerad och uppdelad på 4-6 lektions tillfällen.

 

Syfte

Att eleverna efter kursen skall på egen hand med hjälp av sin egen dokumentation kunna utföra färgbrytning efter färdiga färgprover i fyra olika kulörer.

Eleven skall ha förståelse för NCS-systemets uppbyggnad och funktion.

 

Kursen innefattar Måleri 1, 2, 3, 4, 5

Kursen följer det i centrala innehållet punkt 1-16.

Med största vikt på punkt 1 & 2

1.   Färgnyansering och grundläggande färgsättning enligt NCS (Natural Color System)

2.   Grundläggande färglära enligt NCS (Natural Color System) samt grundläggande färgnyansering.

3.   Färgsättning och grundläggande färgkomposition.

4.   Färgsättning i boendemiljöer.

5.   Stilar inom inredning, design och trender.

6.   Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.

7.   Arbetsbeskrivningar, utförandekrav och ritningar för arbetsuppgiften.

8.   Kvalitetskrav på olika typer av under- och färdighetsbehandlingar.

9.   Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.

10.  Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.

11.  Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.

12.  Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.

13.  Enkel dokumentation av utförda arbetsuppgifter.

14.  Metoder för att utvärdera sitt arbete.

15.  Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av måleriavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.

16.  Facktermer i relation till arbetsuppgiften.

 

 

 

 

Kursmaterial  

                 

Måleri, Liber. Örjan Grahn, Björn Nilsson.

Färglära Måleri. ITK Läromedel, Kristina Enberg

Verktyg

Material (Brytbas A, B och C. Brytfärger och pigment)

 

 

Undervisningsförlopp

Säkerhet och skyddsutrustning och risker

Teoretisk genomgång av skyddsutrustning som skall användas.

Beskriver risker vid hudkontakt eller stänk i ögonen.

Hur och vad man gör vid olycka.

Hur material-rester skall hanteras.

 

 

 

 

Färgbrytning och NCS systemet    

Vad gör vi i kursen

Enligt måluppfyllnad 1-17

1.   Teoretisk genomgång av NCS-systemet.

2.   Beskrivning av elementär färger och elementaregenskaper.

3.   Beskrivning av komplementfärger. (Beskriv med flaggor.)

4.   Färganalys Övning

5.   Praktisk färgbrytning

6.   Färgsätta ett rum med tanke att rummet skall användas till ett specifikt ändamål som ex sovrum eller kontor. Känslan skall vara att rummet följer dagens moderna trender och skall innefatta en fondvägg.

7.   Eleven dokumenterar sitt arbete och utvärderar resultatet.

8.   Informerar eleverna om att läsa kompendiet MÅLERI FÄRGLÄRA.

9.   Informerar att det blir ett teoriprov på färglära som avslutar kursen.

 

 

 

 

 

Utvärdering

Summativ bedömning av teoriprov och formativ bedömning av det formativa lärandet i kursmomenten

Utvärderingen genomförs av läraren med formativ bedömning på genomförande och resultat som eleverna uppnår. Man tittar även på renlighet av utrymme och verktyg, då detta är en del av arbetsmiljön.

Man tittar även på elevens dokumentation av sitt arbete. Kollar att eleven fått med alla moment enligt kursplan.

( Detta är ett bra dokument för eleverna att kunna backa tillbaka i när dom skall utföra samma moment vid senare tillfälle. )

Ett teoriprov avslutar kursen för att stämma av att eleverna lärt sig de grundläggande momenten i färgläran.

 

 

 

 

 

 

 

Kriteriet för betyg E-A följer betygsdokumenten.

 

 

Kunskapskrav Betyget E

Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbete. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet. Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet. Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.  

Betyget A

Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav. I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering. Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi. Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras. Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling. I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

Källförteckning

 

Skolverket, 2011. Gymnasieskola 2011. Västerås: Edita.

 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?lang=sv&subjectCode=mar&tos=gy   

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: