Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära och kommunikation åk 7 2018

Skapad 2018-11-21 20:04 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik Teknik
Arbetsområdet handlar om grundläggande ellära samt om kommunikationsteknik i samhället.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att koppla olika elektriska kretsar. Du ska kunna förklara hur de fungerar samt hur de används i vardagslivet.
Du ska också lära dig om historiska och nutida upptäckter inom fysik och teknik.

Innehåll

Exempel på begrepp: 
Elektrisk laddning, Repellera, Attrahera, Blixt, Åskledare, Spänning, Ström, Elektrisk krets, Ledare, Isolator, Kopplingsschema, Seriekoppling, Parallellkoppling, Glödtråd, Resistans, Kortslutning, Säkring, Propp, Överbelastning, Skyddsjordning, Jordfelsbrytare, magnetism, permanent magnet, elektromagnet, kommunikation, telegraf, telefon, högtalare, radio, tv, mobiltelefon, gps, satellit osv...

Upptäckter inom fysik- och teknikområdet. 

Genomförande

Du kommer att läsa fysik- och teknikboken (och jobba aktivt med studieteknik), göra instuderingsuppgifter, delta vid genomgångar samt bygga olika elektriska kretsar. Vidare får du tillsammans med en kamrat material för att bygga ett elektifierat tittskåp. Tittskåpet ska presentera en uppfinning eller upptäckt. På en separat plansch ska ni också förklara hur denna fungerar. Vidare ska ni göra ett kopplingsschema till tittskåpet. Ni kommer också att bygga en högtalare och presentera hur denna fungerar. 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid läxförhör, i ett skriftligt test, på en redovisning där ni presenterar ert kopplingsschema, tittskåp och plansch samt vid presentationen av högtalaren.

Elevinflytande

Du har bland annat inflytande över hur du och din kamrat utformar tittskåpet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Bedömningen gäller fysik och teknik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Fysik
Förmågan att planera och undersöka.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med text och/eller kopplingsschema.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med text och kopplingsschema.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och kan formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med text och kopplingsschema.
Fysik
Förmågan att beskriva och förklara.
Du har grundläggande kunskaper om ellära och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp. Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet.
Du har goda kunskaper om ellära och visar det genom att förklara och visa samband med relativt god användning av fysikens begrepp. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet.
Du har mycket goda kunskaper om ellära och visar det genom att förklara, visa samband och hitta något generellt drag med god användning av fysikens begrepp. Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet.
Teknik
Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknik
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Teknik
Förmågan att identifiera problem och utarbeta förslag till lösningar
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Teknik
Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan du föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan du föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan du föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: