Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - jorden vi lånar från våra barn

Skapad 2018-11-22 09:53 i Gottsundaskolan Uppsala
Ett arbete om hållbar utveckling för årskurs 9
Grundskola 7 – 9 Geografi
Människorna blir bara fler och fler på jorden, och vår levnadsstandard höjs allt mer. Människor i den fattiga delen av världen får det bättre och bättre, och vill även de konsumera och leva bra. Denna utveckling sliter hårt på jordens resurser, som inte riktigt räcker till för att alla människor ska fortsätta leva på det här viset, i takt med att vi som sagt blir allt fler. Så hur ska vi gå vidare? Hur ska vi göra för att naturresurserna inte bara ska räcka till oss, och hur ska vi agera för att även våra barn och barnbarn ska kunna leva bra liv på jorden? Detta och förutsättningarna för hur vi ska kunna få till en hållbar utveckling är det vi kommer att ha fokus på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Hållbar utveckling - naturtillgångar och resurser

v 46 – v 50

 

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

 

I alla tider har människorna utnyttjat naturen för att skaffa sig mat, värme och redskap. Jordskorpan, den bördiga jorden, den växande skogen och djurlivet i haven förser oss fortfarande med de nyttigheter vi behöver för att leva. Om vi förstår att använda naturresurserna på ett klokt sätt ger de oss mat, energi och råvaror att tillverka olika produkter. Vi ska nu under några veckor arbeta med just våra naturresurser och energitillgångar.

 

 

Innehåll:

 

·         Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

·         Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

·         Vilka förnybara och icke förnybara naturresurser och energikällor som finns.

·         Vilka konsekvenser finns om man förbrukar jordens resurser.

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om området.

 

Undervisning

·        Vi kommer att läsa i geografiboken.

·        Vi kommer att se på film.

·        Läraren kommer att ha genomgångar.

·        Vi kommer att ha grupp och klassrumsdiskussioner.

·        Vi kommer att ha ett prov. 

 

 

Ord och begrepp att kunna till området ”Hållbar utveckling” åk 8

Du ska kunna förklara orden, ge exempel på vad de innebär samt kunna använda dig av dem på ett korrekt sätt

 

Hållbar utveckling Hållbar utveckling är en utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.  

Ekonomisk hållbarhet - Ekonomisk hållbarhet handlar om att man ska hushålla med naturens resurser.      

Ekologisk hållbarhet - Ekologisk hållbarhet innebär att ta hänsyn till naturmiljön. Alltså att skydda miljön och inte förstöra den.

Social hållbarhet - Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Naturresurser - Naturresurser är sådant som vi människor använder från naturen, såsom vatten, skog och mineraler.

 Råvaror - Råvaror är material som människan inte påverkat, såsom träd, guld och olja.

Förnybara energikällor - En förnybar energikälla/naturresurs är en resurs som aldrig tar slut, såsom vatten och vind.

Icke-förnybara energikällor - En icke-förnybar energikälla/naturresurs är sådant som ta slut, såsom fossila bränslen.

Ekologiskt fotavtryck - Det ekologiska fotavtrycket förklarar hur mycket naturresurser vårt sätt att leva kräver. Det ekologiska fotavtrycket ser beroende på vart i världen man bor.

 

Hållbar utveckling

För att leva behöver vi i första hand mat och vatten, men också luft att andas och någonstans att bo. För att bygga våra samhällen behöver vi dessutom många andra naturresurser – bland annat malmer och mineraler från jordskorpan. Med en naturresurs menar vi något som finns i naturen och som vi kan ha nytta av.

Vi måste hushålla bättre med jordens naturresurser, dvs. få ett mer hållbart samhälle. Ett begrepp som används är hållbar utveckling. Med det menas en utveckling av samhället som tillgodoser dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Inte sällan konkurrerar olika intressen om naturresurser. Det kan gälla hur ett lands vattenresurser ska användas eller om det är rätt att låta städer växa så att stora jordbruksarealer hamnar under asfalt och betong.

För att få ett ungefärligt mått på hur mycket natur – till exempel odlad jord och skog – som behövs för att förse en människa med vad hon behöver i form av mat, bostad, kläder m.m. används begreppet ekologiskt fotavtryck. Det är ett sätt att visa hur mycket naturresurser som vårt sätt att leva kräver. Då blir det samtidigt en påminnelse om att jordens naturresurser är begränsade.

Många av de resurser vi använder kommer en gång att ta slut om vi fortsätter att förbruka dem. Det gäller till exempel olja, kol och andra mineraler från berggrunden. Eftersom det tar lång tid för dem att nybildas är de exempel på icke förnybara eller ändlig resurser.

Energi behövs för att driva industriernas maskiner och till transporter, för att värma bostäder, för elektriska apparater som tv och datorer och till många andra saker. Den energi vi behöver får vi från olika energikällor.

Världens mest använda energikällor är olja, kol och naturgas. De är fossila bränslen som bildas mycket långsamt. De är därför icke förnybara energikällor. Även kärnkraft räknas till de icke förnybara energikällorna eftersom den får sin energi från uran som bryts i gruvor.

De förnybara energikällorna drivs av solens energi. Exempel är vattenkraft, vindkraft, biobränslen och solceller. Geotermisk energi – som får sin energi från jordens inre – är också en förnybar energikälla. Målet är att all energi i framtiden ska kommas från förnybara energikällor – ett mål som kan nås med hjälp av utveckling av ny teknik och genom att spara energi.

Det finns ett indianskt ordspråk som lyder så här: ”Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar. Vi har den som lån från våra barn och barnbarn.”

Examinationsfrågorna:

1.      Vad menas med det citatet?

2.      Förklara så utförligt som du bara kan varför detta ordspråk faktiskt borde vara mänsklighetens nuvarande motto, och vad som kan hända om vi inte tänker på det här viset!

--> Det är dessa frågor som kommer att examineras i slutet av terminen.

Uppgifter

 • Hur vi människor påverkar jorden

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  C 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ge  C 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: