Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2018-11-23 11:33 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Förskola
Barns inflytande

Innehåll

Nuläge 

 

Mål

Vi vill lära barnen att följa, respektera och förstå demokratiska beslut, och att  uttrycka sina egna tankar och åsikter. Få inflytande i förskoleverksamheten relaterat till ålder och erfarenheter. Träna barnen att förstå och respektera att ett beslut också kan genomföras, när det är flest som har varit delaktiga i ett beslut, även om barnet själv inte tyckte på det viset.

 

Syfte

Vi vill sträva efter att barnen ska få inblick i hur ett demokratiskt samhälle fungerar.

 

 

 

Genomförande

Genom att vi arbetar med:

*Förskoleråd tillsammans med barnen en gång i månaden, där barnen är med i diskussioner och ger förslag/önskningar angående verksamheten. Förskolerådet sker som ett lättare föreningsmöte där anteckningar skrivs, som det på nästa Förskoleråd sker uppföljning på.

*´Pedagogerna lyssnar in barnens intressen och jobbar utifrån vad barnen är intresserade av "just nu", med både kortare och längre teman.

Tidsplan: Hösten 2018 och våren 2019 (5-årsgrupp)

 

 

 

Dokumentation    

Dokumenteras genom bilder, och minnesanteckningar från Förskolerådet. Genom reflektion och uppföljning tillsammans med barnen. 

 

Utvärdering

Genom diskussion och reflektion i arbetslaget. Genom anteckningar från Förskolerådet.. Genom diskussion och uppföjning tillsammans med barnen.

Ansvar

Förskollärarna har huvudansvaret. Hela arbetslaget delaktigt.

Koppla läroplansmål nedan.

Se nedan:

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: