Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsplan för Stjärnsunds förskola

Skapad 2018-11-25 08:02 i Tunet Hedemora
Förskola
Arbetet kring vår trygghetsplan, likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Innehåll

Huvudmans ansvar
Hedemora kommun är ansvarig för att det upprättas en plan för de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och att dessa genomförs. Vidare är Hedemora kommun ansvarig för att personalen fullgör sina skyldigheter enligt lagen.
Förskolechef är skyldig att skyndsamt utreda omständigheter kring anmäld kränkning.

Förskolechefs ansvar

I verksamheten är förskolechef ansvarig för att en plan upprättas och åtgärder/aktiviteter genomförs.
En förskolechef som får kännedom om att ett barn anser sig blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Förskolechef ska se till att all personal, barn och vårdnadshavare känner till Trygghetsplanen och årligen upprätta, utvärdera och utveckla en plan i samverkan med personal, barn och informera vårdnadshavare.
Förskolechef ska dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder

Personalens ansvar

Trygghetsplanen ska följas av all personal.
Vid kännedom om kränkande behandling anmäler personal detta till förskolechef.
Personal ska dokumentera misstänkt kränkning och vidtagna åtgärder

Flickor och pojkars informella ansvar
Flickor och pojkar ska ges möjlighet att berätta för vuxen om misstänkt kränkande behandling
Flickor och pojkar ska bemöta alla på ett respektfullt sätt

 

Rutiner för utredning, åtgärder, dokumentation och uppföljning

Om barn kränkt barn
Arbetsgång vid misstänkt kränkande behandling mellan barn:

 • Alla vuxna är skyldiga att omgående starta en utredning om man får vetskap om att ett barn blivit kränkt.
 • Samtal med de inblandade barnen hålls.
 • Vårdnadshavare informeras.
 • Arbetet dokumenteras i KB-process (draft-it)
 • Förskolechef informeras.
 • Dokumentation sker fortlöpande.
 • Uppföljning efter 2 veckor.
 • När arbetet är slutfört skickas dokumentationen till förskolechef.

Om vuxen kränkt barn
Arbetsgång vid misstänkt kränkande behandling mellan vuxen och barn: 

 • All personal är skyldig att anmäla misstanke om vuxen kränker barn till förskolechef. 
 • Förskolechef samråder med övriga förskolechefer. 
 • Utredning startar omgående. 
 • Vårdnadshavare informeras kontinuerligt under utredningens gång. 
 • Samtal sker med det berörda barnet tillsammans med vuxen som barnet känner sig trygg med. 
 • Information till den berörda vuxne om rätten att anlita den fackliga organisationen som stöd. 
 • Samtal hålls med den berörda vuxne tillsammans med ytterligare en förskolechef. 
 • Rapport skrivs där en analys och bedömning finns med. 
 • Vid behov upprättas en handlingsplan. 
 • Förvaltningsledningen informeras om den bedömning som förskoleteamet gjort. 
 • Förskolechef tar i samråd med förvaltningsledningen ställning till om ett fackligt ombud ska informeras.
 • Förskolechef följer upp ärendet med barnet tillsammans med någon vuxen som barnet känner sig trygg med.
 • Förskolechef följer upp ärendet med den vuxne tillsammans med ytterligare en förskolechef.
 • Utredning, samtal och handlingsplan dokumenteras.

Utvärdering av planen
Utvärdering av delområden sker fortlöpande under året. Planen som helhet utvärderas och revideras i maj varje år. 

 

Trygghetsarbetet, förebyggande arbete mot kränkande behandling. Information om trygghetsarbetet.

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
Utvecklingssamtal
Informera om trygghetsplanen. Ta med fråga om trygghet och trivsel i samband med samtalet.
 
Höst/vår med vårdnadshavare
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Arbetsplatsträff/

planeringsdag

All personal är med och reviderar planen varje år.
Gå igenom trygghetsplanen med pedagoger på hösten.
 
APT - höst
Planeringsdag - vår
Förskolechef
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Regelbundna samtal med barnen
Samtal med de äldsta barnen.
 
Höst och vår
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Trygghetsplanen publiceras
Läggs ut på kommunens hemsida och unikum samt anslås på varje förskola.
 
September
Förskolechef/pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Barns delaktighet i trygghetsarbetet, förebyggande arbete

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
       
Regelbundna samtal
Samtal och reflektioner med barnen om förhållningssätt 
 
Kontinuerligt
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Trygghetsarbete
Förskolan arbetar efter denna trygghetsplan.
 
 
Regelbundna reflektioner i olika samtalsforum för personal och barn
Förskolechef/pedagoger
Miljöobservation utifrån aspekten flickor/pojkar. Hur används miljön och hur behöver den kompletteras/förändras? Oktober och mars
 
       
Arbetet i barngruppen
Lyhörda pedagoger som uppmuntrar barnen att vara delaktiga. 
 
Kontinuerligt i verksamheten. 
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.

Kartläggning och nulägesanalys

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
       
Närvarande pedagoger
Pedagoger är där barnen är och fångar upp om det händer incidenter.
Kontinuerligt
Pedagoger
Utvärderas i samband med trygghetsplanens utvärdering i maj.
Identifiera riskområden
Observationer görs för att identifiera riskområden.
 
Kontinuerligt
Pedagoger
Sammanställning av observation kring riskområden görs i september och februari.
       

Mål och konkreta åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter

  Tidpunkt Ansvar Utvärdering
Kön
En aktuell genusfråga diskuteras på varje APT.
 
 
Observationer av miljön höst och vår med aspekten flickor/pojkar.
 
APT
Pedagoger Förskolechef
Oktober och mars.
 
Könsövergripande identitet eller uttryck
Alla flickor och pojkar uppmuntras att prova på olika aktiviteter och använda sig av olika material och leksaker.
Inköp av könsneutralt material. 
 
Kontinuerliga observationer
Pedagoger
Oktober och mars
Etnisk tillhörighet
Ge barnen möjlighet att reflektera kring människors olika sätt att leva med hjälp av litteratur, mångkulturella almanackan och i spontana samtal. 
 
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Religion eller trosuppfattning
Ge barnen möjlighet att reflektera kring människors olika sätt att leva med hjälp av litteratur, mångkulturella almanackan och i spontana samtal.
 
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Funktionsvariation
Ge barnen möjlighet att reflektera kring människors olika förutsättningar i samtal och med hjälp av litteratur, 
Vi anpassar aktiviteter till barnens nivå så att alla kan delta och utmanas.
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Sexuell läggning
Låna/köpa böcker som visar olika slags familjekonstellatio-ner.
Prata om olika familjekonstellatio-ner
 
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars
Ålder
Anpassade aktiviteter på barnens nivå, så att alla kan vara med. 
Kontinuerligt
Pedagoger
Oktober och mars

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: