Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Arv och utveckling

Skapad 2018-11-25 15:03 i Landvetterskolan Härryda
Här lär sig eleverna hur de olika organismerna utvecklats.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Mål: - Grundläggande kunskaper om celler - Livets utveckling från bakterier, till växter, ryggradslösa och ryggradsdjur. - Grundläggande kunskaper om DNA, Gener och hur gener ärvs från generation till generation. - Hur man historiskt kommit fram till allt detta.

Innehåll

Uppgifter

Material

 - Youtubefilmer: 1a Celler och deras delar1b Kloroplaster och mitokondrier1c Cellmembran och cellvägg2 Utvecklingsträdet växterna, 3 Utvecklingsträdet ryggradslösa djuren, 4 Utvecklingsträdet ryggradsdjuren

- Anteckningar

- Titano Biologi “Kameleonterna”, sidorna 12-13, 310-343
Alternativt Titano Biologi “Bläckfisken”, sidorna 14-15, 328-363

1. Utvecklingsträdet

Vi kommer gå igenom utvecklingsträdet och ha läxförhör på de olika delarna. 

Första förhöret är på växternas utveckling.
Youtube: 2 Utvecklingsträdet växterna
Klass 9a: fredag 181123
Klass 9b: måndag 181126

Andra förhöret är på växternas och ryggradslösa djurens utveckling, samt på bakteriecell, svampcell, växtcell, djurcell, fotosyntesen/kloroplasterna, cellandningen/mitokondrierna. Kanske även på cellmembranets och cellväggens uppbyggnad. 
Youtube: 1a Celler och deras delar, 1b Kloroplaster och mitokondrier, 1c Cellmembran och cellvägg, 2 Utvecklingsträdet växterna, 3 Utvecklingsträdet ryggradslösa djuren
Klass 9a: fredag 181130
Klass 9b: onsdag 181205

Tredje förhöret är på hela planschen, samt cellerna, fotosyntesen och cellandningen.
Youtube: 1a Celler och deras delar1b Kloroplaster och mitokondrier1c Cellmembran och cellvägg2 Utvecklingsträdet växterna, 3 Utvecklingsträdet ryggradslösa djuren, 4 Utvecklingsträdet ryggradsdjuren
Klass 9a: fredag 181207
Klass 9b: måndag 181212 - Obs!

9a 12-21 december
Onsdag 181212, Luciaträning
Fredag 181214, Beting: Social medier
Måndag 181217, Se filmen om Carl Linné
Tisdag 121218,

9b 12-21 december
Onsdag 181212, Luciaträning
Måndag 181217, Se filmen om Carl Linné
Tisdag 121218,
Onsdag 121219, Beting: Socia medier

2. Genetik

Planering kommer efter jul.

3. Evolutionen

Planering kommer efter jul.

Provdatum

Klass 9a: datum kommer vi överens om efter jul.

Klass 9b: datum kommer vi överens om efter jul.

Mål

Redovisning av kunskap:
1. Du måste ha godkänt på det tredje förhöret på utvecklingsträdet. Jag kommer inte förhöra det på provet som kommer att vi arbetat med genetik och evolutionen.
2. Loggbok när vi arbetar med genetik och evolutionen.
3. Prov på genetik och evolutionen.

Följande ska du kunna på provet:

- kommer efter jul.

Kursplanen - Biologi - Syfte

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. Som en del av systematiska undersökningar ska eleverna, genom praktiskt undersökande arbete, ges möjlighet att utveckla färdigheter i att hantera såväl digitala verktyg som annan utrustning. Eleverna ska ges förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i biologi har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll.

Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft.

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, genomföra systematiska undersökningar i biologi, och använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kursplanen - Biologi - Centralt innehåll

Natur och samhälle

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Kropp och hälsa

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Biologin och världsbilden

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Biologins metoder och arbetssätt

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Nationella betygskraven för betyg

Nedan är de nationella betygskraven i Biologi för betyget A. Det vi ska titta på för betygen E och C är det samma, men texten som är fetmarkerat nedan är formulerade så att kraven är lite lägre:

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion. Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: