Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Safiren 2018/2019

Skapad 2018-11-25 20:28 i Förskolan Körvelgatan 2 Fristående förskolor
Förskola
Safiren

Innehåll

 

För oss är det innehållet i varje dag som är viktig. I vardagen kan vi använda oss av läroplanen och andra styrdokuments olika innehåll på ett naturligt sätt.

Det är genom leken och vardagssituationerna som barnen får sitt språk, lär känna sig själva och sin omgivning. Stommen i vår vardag är våra rutiner som med sina klara och tydliga strukturer ger barnet trygghet som i sin tur ger glädje. Vid måltiderna sitter vi vid tre bord, en vuxen vid varje. Vi vill ha en lugn behaglig stund där vi får tid att prata med varandra. Vi tränar på att ta själv och skicka vidare, att dela maten själva. Barnen får duka av själva och skrapa av tallrikarna. När vi pedagoger äter med barnen kan vi på ett naturligt sätt entusiasmera barnen och väcka deras nyfikenhet på att smaka olika mat. I samtal under måltiden om vad vi äter och vad som sker lär sig barnen vad som är kallt, varmt, sött, surt, hårt, mjukt osv. Under måltiden tränas många begrepp som att glaset står framför tallriken och tallriken står på bordet. 

På vår avdelning arbetar vi aktivt med att just i vardagen och i leken tydliggöra språket och innehållet i det vi gör. Vi arbetar dagligen med språk‐ och matematiklekar. Hos oss kommer barnen att ta del av olika aktiviteter som: olika lekar, utflykter, rörelse/gymnastik, sång/sagostund, skapande verksamhet, teaterbesök och naturvetenskap.

 

 

Normer och värden

 

På vår avdelning har vi utarbetat en gemensam barnsyn och ett förhållningssätt utifrån barns perspektiv:

 

o Vi vill att barn ska vara trygga hos oss

o Vi vill sätta barnet och des lärande i centrum

o Vi anpassar oss efter barnets behöv

o Vi ger alla barn lika möjlighet till utveckling

o Vi uppmärksammar alla barn varje dag

o Vi ger tid och möjlighet att utvecklas och lära sig nya saker

o Vi stimulerar barnen till lärande i en rolig, inspirerande och lekfull miljö

o Alla barn är lika mycket värda och lika bra på olika saker

 

Språket

 

Hos oss ges barnen tillfälle att uttrycka sina känslor och upplevelser i skapande

verksamhet, musik och rörelse. Att stödja barns språkutveckling är ett spännande arbete.

Barn utvecklar sitt språk i samspel med vuxna och andra barn. Genom att vi leker, målar,

sjunger, berättar sagor, läser rim och ramsor och gör rytm‐ och rörelselekar stimulerar vi språkutvecklingen.

För att öka barnens språkmedvetenhet arbetar vi med sagor, språkpåsar, rim, ramsor och lekar.  Vi tränar oss på att lyssna på varandra, våga prata inför varandra i gruppen, övar att återberätta och skapar egna sagor.  Vi använder tex. namnkort som stimulerar intresset för bokstäver och skriftspråket. 

 

Matematik

 

Att intressera och medvetandegöra barnet i att det är kul att räkna är ett av våra uppdrag

inom förskolan.Detta gör vi genom att leka fram förståelsen och intresset för antal, siffror, mängder, mer än och mindre än osv. Att dela en frukt så att det kan räcka till många, eller bara till två, kan bli en rolig lek. Räkna antalet barn på samlingen och att barnen visar med fingrarna hur många år man fyllt är också kul. Hur många öron har vi tillsammans i gruppen? Eller duka bordet, hur många ska vi

duka till?

Vi använder oss av olika material i vårt räknande. Det kan vara naturmaterial vi ser eller hittar på våra promenader, vi räknar hur många träd det står på ängen. Pinnar plockas och kan också skapas till siffror och bokstäver.  kottar i skogen/parken och annat kan man sortera efter färg, form och storlek. I olika aktiviteter och lekar mäter vi mängd och längd. Barnen kan trä pärlor eller knappar på snöre i förhållande till antalet år barnet är. Att bygga och konstruera är också en del av matematiken vi använder oss av klossar, lego eller naturmaterial.

 

 

Naturvetenskap

 

Naturvetenskap är en naturlig del av vår verksamhet

Naturvetenskap förklarar vår omvärld. I förskolan utgår vi från barnets vardagsvärld i arbetet med naturvetenskap och skapar där med en naturlig förståelse.

Barn i förskolan är fyllda av nyfikenhet, de är kreativa och funderar kring naturfenomen och ställer frågor och söker svar på dessa.Detta gör vi genom att intressera och medvetandegöra barnen i att själva vilja undersöka, uppleva och upptäcka. Det leder så småningom till kunskaper hos barnen som hjälper dem att själva ställa en hypotes/fråga och testa den.

Det finns många roliga och tokiga frågor att hitta svar på och vi tänker utgå så mycket som möjligt från barnens intressen och nyfikenhet. Att se det ur barnens perspektiv är viktigt. Sen får man inte glömma att naturen är full med spännande saker och tillräckligt intressant i sig.

Ofta räcker det att prata om och titta på det vi ser och upptäcker. Barn utforskar och undersöker hela tiden naturvetenskap i sin närmiljö. Vatten och luft är alltid intressant, småkryp likaså och det är roligt att titta närmare och undersöka stenar och annat naturmaterial. Det gäller att hitta intressanta och

undersökningsbara material och givetvis fånga tillfällena!

 

Leken

 

Leken är viktig för barn, den är rolig och socialt utvecklande men också till hjälp längre fram i livet. Genom lek och utan krav på att lära sig t ex läsa, får barnen nyckelfärdigheter som gör att läs‐ och skrivutvecklingen går lättare. För att tydliggöra vår verksamhet och lyfta fram hur viktig leken är för barns utveckling arbetar vi med:

”Den medvetna leken” Den medvetna leken är inget ”nytt tänkande” utan ett ”medvetet tänkande”, den är ett redskap som tydliggör förskolans verksamhet. Vi har ett medvetet bruk av leken för att främja utveckling och lärande. 

Det material som finns framme på avdelningen ska inbjuda till lek!

Att stärka självkänslan genom lagom svåra utmaningar. Vi jobbar för att barnet ska klara av saker själva och att de får mycket beröm för detta. Barnen ska ställas inför rimliga krav. Vi bekräftar dem och ger dem lagom uppgifter, så att barnen får känna succé´. När barnen ofta får göra det de redan kan stärks deras självkänsla och de känner sig stolta. De ska även få utmaningar och möjlighet att undersöka och prova sig fram för att få nya erfarenheter. Detta ger bra självkänsla och självförtroende.

Att barnen ska uppleva, utforska och ha roligt hos oss. Att barnen ska vara nyfikna, kreativa och självsäkra när de slutar hos oss. Att åstadkomma ett medvetet och konstruktivt föräldrasamarbete.

 

 

Så här ser det ut hos oss:

 

Varje dag har vi samling och den ska vara rolig och väcka barnens nyfikenhet och intresse. Vi

sjunger tillsammans, gör rörelselekar, ramsor, pratar om olika saker och en gång i veckan har

vi muntligt framförande då barnen visar och berättar om en sak eller bara berättar om någonting som intressant för barnet. Vi har även språk‐ och räknelek på våra samlingar.  Att varje dag hälsa på varandra och se vem som är här idag och tillsammans prata en stund om dagen och vad vi ska göra idag ger oss lugn, bekräftelse och trygghet. Vi avslutar med vår avslutningssång för att göra ett tydligt slut på samlingen. Barnen vet nu att det är dags för nästa aktivitet.

Några dagar delar vi upp barnen i två grupper, efter ålder och mognad. Stora gruppen och lilla gruppen. En del aktiviteter gör vi tillsammans, i andra delar vi

upp oss beroende på vad vi ska göra.

Vilan, en lugn stund på dagen. De stora barnen vilar och hör saga och sen olika lugna aktiviteter. De små barnen somnar till lugn musik.

 

Vi arbetar aktivt varje dag med delaktighet. Någon gång under dagen har barnen valmöjlighet att göra egna val, tex genom kort få välja material som de vill leka med.

Vid planerade lekar är det demokrati som gäller. Barnen har ett antal lekar att välja mellan.

 

 

Veckans hållpunkter:

 

Barnen är uppdelad i tre grupper utifrån ålder och nivån när det gäller aktiviteter under veckan.

 

Måndag: Mattelekar, spel, pussel

 

Tisdag: Saga, bokläsning, teater, pussel, spel

 

Onsdag: Skapande aktiviteter på både avdelningen och ateljén

 

Torsdag: Promenader i skogen eller någon lekplats i området. Rörelse aktiviteter t.ex: Miniröris. Barnen är uppdelad i två grupper, äldre barnen i en grupp och yngre barnen i en annan grupp

 

Fredag: Barnen väljer själva aktiviteter utifrån deras eget intresse eller dagen innan planerar vi tillsammans med barnen vad kan det gälla för fredagens aktiviteter

 

Aktiviteterna kommer att äga rum mellan kl 9.30 till 11.00 och 13.00 till 14.00

 

Varje dag efter vila läser vi böcker för barnen och diskuterar vi om bokens innehåll

 

Traditioner

 

Vi firar och uppmärksammar de olika högtiderna under året på traditionellt vis. 

Vi firar midsommar med dans och lek.

Vi firar Lucia med luciatåg och fika med föräldrar och syskon. 

Födelsedagar firas med att födelsedagsbarnet får en guldkrona på huvudet och

sitter på ”guldstolen”, vi sjunger ”Vi gratulerar”. Födelsedagsbarnet och några andra barn tillsammans med fröken bakar kakor inför firandet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: