Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kalle Blomkvist (smultron röd)

Skapad 2018-11-27 17:54 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Kapitelbok där varje kapitel utformas efter barnens intressen

Innehåll

Projekt Astrid Lindgren (Kalle Blomkvist)

Vad?

Vi börjar projektet med att läsa Kalle Blomkvist. För att öka barnens läslust. Vi kommer läsa ett kapitel per dag (tisdag, onsdag varannan torsdag) samt göra aktiviteter som är kopplade till projektet.

Vad ska projektet innehålla? Varje enskilt kapitel i boken kommer vi att fokusera på ett mål från läroplanen. Varje kapitel kommer innehålla fler läroplansmål men vi har ett läroplansmål i fokus.
Vad ska barnen lära sig? Genom högläsning skapas läslust, genom aktiviteter som förknippas med boken får barnen ökad förståelse om kapitlets innehåll.
Vilka intressen ligger till grund för val av projekt? Barnen är intresserade av böcker, bokstäver och genom projektet får barnen prova på olika aktiviteter. Bokvalet Kalle Blomkvist kom upp då barnen leker kurragömma, tjuv och polis och andra detektivlekar.

 

Varför?

Vad har vi för syfte? Vårat syfte är att alla barn i barngruppen ska få samma möjlighet till högläsning som skapar läslust.

Vilka mål i vår utbildningsplan ligger till grund för projektplaneringen? Vi kommer med projektet nosa in på; Normer och värden, språk och kommunikation, barns inflytande, matematik, lek och lusfyllt lärande, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling, genus, IT, miljö och material från läroplanen samt öva på sammarbete.

Vem/vilka?

Vem ska lära sig? Både barn och pedagoger i smultron röd.  

Vilka ska delta? Alla som vill vara med i projektet.

Vilka erfarenheter har deltagarna med sig sedan innan? Vi har haft högläsningsprojekt innan som varit uppskattat. Vi har avslutat alla vi barn i bullerbyn. Då Kalle Blomkvist kommer planeras konturneligt efter barnens intressen.

 

Hur?

Hur startar vi upp projektet? Vi startar upp projektet med kapitel 1 sedan följer vi upp det som barnen är intresserade av för att utveckla de restrerande kapitlen.

Hur ska lärandet ske? Genom att uppleva och utforska det som vi läst om. Genom upprepning sker lärande.

Hur fångar vi upp intressen som leder oss vidare? Genom veckovis reflektion tillsammans kan vi konkret se och reflektera vad vi gjort, hur vi går vidare. Genom att konturneligt reflektera i arbetslaget och tillsammans med barnen reflektera över lärprocesser och hur vi ska gå vidare kan vi utmana och utforska tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: