Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 Vårt solsystem och Universum

Skapad 2018-11-28 14:49 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vi lever alla på planeten Jorden, en litet klot i det väldiga Universum. Med hjälp av teleskop, rymdresor och rymdsonder har vi lärt känna våra planetgrannar. Vi vet också att det ute i rymden föds, lever och dör stjärnor under fasansfulla omständigheter.

Innehåll

S

Abrahamsbergsskolan Trygghet och kunskap
utbildningsförvaltningen

 

Vårt solsystem

och

Universum

      Fysik åk 7

Vi lever alla på planeten Jorden, en litet klot i det väldiga Universum. Med hjälp av teleskop, rymdresor och rymdsonder har vi lärt känna våra planetgrannar. Vi vet också att det ute i rymden föds, lever och dör stjärnor under fasansfulla omständigheter.

 

 

              Namn:_______________________________________________

 

PLANERING ÅK 7 FYSIK

Under fem veckor kommer vi att arbeta med området ”Vårt solsystem och Universum” Här kommer du bland annat få veta betydelsen av orden nedan och hur du kan använda dig av dessa.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

I arbetsområdet ”Vårt solsystem och Universum” så ska du få ta del av följande centrala innehåll:

 

 

Fysiken i naturen och samhället

 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 

Fysiken och världsbilden

 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·         Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.

 

·         Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.

·         Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.

 

·         De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Mätningar och mätinstrument.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRMÅGOR

 

I arbetsområdet ”Vårt solsystem och Universum” ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att

 

 • använda kunskaper i fysik för att kommunicera och ta ställning.
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik.
 • använda fysikens begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

 

 

 

 

 

ARBETSSÄTT

 

Vi kommer arbeta med gemensamma genomgångar, filmer, diskussioner och arbete såväl enskilt som i grupp. Vi kommer bearbeta lärobokstexten och tillägna oss begreppen med hjälp av flera olika språkutvecklande metoder.

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDÖMNING OCH UTVÄRDERING

 

Underlag för bedömning och utvärdering är:

-          skriftliga och/eller muntliga läxförhör  

-          prov vecka 4.                                                                    

-          laborationer

-          hur du använder fysikens begrepp skriftligt och muntligt.

-          hur du motiverar dina argument och använder fakta, ex vid ”Concept Cartoons”.

-          hur du deltar i diskussioner

-          inlämningsuppgifter (som t.ex ”solsystemet”, ”naturvetenskapliga upptäckter”)

-          kommunikativ uppgift ”Rymdbasen”.

 

 

 

PLANERING OCH HEMUPPGIFTER

 

Vecka

Planering

Hemuppgift

49

Intro ”Vårt solsystem och Universum”

Tankar om rymden förr.

Solen och planeterna

Boken sid. 90-104

 Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(Planet, solsystem, stjärna, protuberans, atmosfär, asteroid, meteorid, meteor, meteorit, komet)

Förklaringar till begreppen finns i fysikboken sidan 90-104.

 

             

 

                                               

 

50

 

Solen och planeterna.

Månen.

Asteroider, meteorer, meteoriter.

Boken sid. 107-116

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

(tidvatten, Vår(höst)dagjämning,                   vinter (sommar)solståndet)

Förklaringar till begreppen finns på sidan 107-116 i fysikboken.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Naturvetenskapliga upptäckter.

Stora tal – stora avstånd

Boken sid 52, 306-313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

 (gravitation, galax, ljusår, nebulosa, geocentrisk världsbild, heliocentrisk världsbild, Vintergatan, fusion, röd jättestjärna, vit dvärg, svart dvärg, supernova)

Förklaring till begreppen finns på sidan 52, 306-313.

 

 

3

 

 

Vintergatan och Big Bang

Skönlitteratur om rymden.

Boken sid 314-317.

Kommunikativ skriftlig uppgift ”Rymdbasen”.

Att göra under veckan:

 

1) Titta på och skriv av anteckningarna från veckans film som finns på flippatmedasa.blogspot.se

 

 2) Skriv förklaringar till veckans begrepp.

 

 (Big Bang, teleskop)

 

 

4

 

Repetition. Skriftligt prov onsdag.

 

Att läsa på:

 • Fysikboken sid 52, 89-115, 305-321
 • Kunskapskraven.
 • flippatmedasa.blogspot.se
 • Egna anteckningar
 • Begreppsförklaringar.

 

 

 

 

Kunskapskrav

Vårt Solsystem och Universum

 

E

C

A

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

 

 

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

 

 

 

.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

 

 

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Förmågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier.

Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad och utveckling och visar det genom att ge exempel och beskriva med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Känna till vilka  planeter som ingår i vårt solsystem och några fakta om dem (sid 90-98)

 

Känna till naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar. (sid 314)

Veta varför vi har dag och natt och olika årstider (sid 111-112)

Veta vad en galax är och namnet på vår galax. (sid 306-307)

Veta hur solen, månen och jorden är placerade vid sol-och månförmörkelse. (sid 110)

Veta något om en stjärnas födelse, liv och död. (sid. 311-312)

Veta i stora drag hur universum är uppbyggt (sid 306-309)

Känna till månens faser. (sid. 108-109)

Känna till Big Bang. (sid. 314)

Veta vad som menas med atmosfär. (sid 93)

Kunna förklara begreppen meteor, asteroid, komet. (sid 99-101)

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter och rörelse och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

 

Veta vad gravitation är och vilken betydelse himlakroppars storlek har på gravitationen. (sid 52)

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkorHar kunskap om förändringen av världsbilden från geocentrisk världsbild till heliocentrisk världsbild samt kan berätta något om personer och uppfinningar samt haft stor betydelse för vår ökade kunskap om universums byggnad.(t.ex sid 308).

 

Eleven har godakunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Kunna göra jämförelser mellan planetera i vårt solsystem.

 

Kunna förklara hur dag och natt och olika årstider uppstår.

 

Kunna förklara hur sol-och månförmörkelse uppstår.

 

 

Kunna beskriva hur universum är uppbyggt.

 

Kunna ge naturvetenskapliga exempel på hur månen påverkar livet på jorden samt kunna förklara hur månens faser uppstår.

 

Kunna beskriva några egenskaper hos stjärnor.

 

Kunna beskriva en stjärnas liv och död.

 

Kunna beskriva några egenskaper atmosfären har och varför atmosfären är en förutsättning för liv på jorden..

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

 

Kunna resonera om gravitationens betydelse i förhållande till massa hos himlakroppar.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Har kunskap om förändringen av världsbilden från geocentrisk världsbild till heliocentrisk världsbild samt kan berätta något om personer och uppfinningar samt haft stor betydelse för vår ökade kunskap om universums byggnad.(t.ex sid 308).

 

Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

 

 

Med övergripande förståelse kunna tolka och analysera exempel eller händelser utifrån förståelsen om Solsystemets och Universums uppbyggnad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

 

På ett  övergripande sätt föra välutvecklade resonemang om hur gravitationen påverkas och även påverkar andra föremål.

 

 

 

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Har kunskap om förändringen av världsbilden från geocentrisk världsbild till heliocentrisk världsbild samt kan berätta något om personer och uppfinningar samt haft stor betydelse för vår ökade kunskap om universums byggnad.(t.ex sid 308).

 

 

 

 

 

 

Användning av kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera

och ta ställning

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

Eleven tar ställning och rekommenderar ett av förslagen.

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att uppge en fördel med det valda förslaget och en nackdel med något av de andra förslagen.

 

 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

Eleven använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i sin motivering.

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

Eleven formulerar en enkel text med viss anpassning till syftet.

 

 

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 

 

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.

 

 

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att jämföra två av de tre förslagen med varandra och uppge för och nackdelar med dessa.

 

 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Eleven formulerar en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.

 

 

 

 

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

 

 

 

 

 

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

 

 

Eleven motiverar sitt ställningstagande utifrån tre av faktabladets aspekter genom att jämföra alla tre förslagen med varandra och uppge för och nackdelar med dessa.

 

 

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

 

 

 

Eleven formulerar en välutvecklad text med god anpassning till syftet genom att rikta  rekommendationen tydligt till en 15-åring och dess livsstil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Läxa fysik v.50

 • Läxa fysik v.50

 • Läxa fysik v.2

 • Läxa fysik v.2

 • Läxa fysik v.3

 • Läxa fysik v.3

 • Prov fysik 2019-01-23

 • Prov fysik 2019-01-23

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: