Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska för år 4 Ht -2018 läsförståelse och muntlig framställning

Skapad 2018-11-28 15:55 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Lpp:n tar upp hur man kan arbeta med svenska språket i tal och muntlig framställning samt källgranskning och att leta information i olika källor.
Grundskola 4 Svenska
Förmågan att kunna kommunicera i tal, text, bild eller film är idag nödvändig för att kunna samspela med andra. Vi arbetar med delarna som rör kommunikation via skrift (läsning) och muntlig kommunikation under denna termin.

Innehåll

Övergripande mål Lgr 11 2.2 skolan skall, läraren skall ...

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Syfte/ Förmågor

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Här tränar vi på att presentera information för andra på ett strukturerat och lättförståeligt sätt. Vi tränar också på att söka och sålla information och värdera den information vi sökt upp i olika medier och med hjälp av modern teknik såsom ipad.

Förmågan att:

Metod / Innehåll

Eleverna kommer att träna på muntlig framställning i olika sammanhang bland annat genom att presentera vardagsnära händelser fritt såväl som att göra en muntlig framställning av material som förberetts och tränats på i förväg. 

Eleverna kommer att träna på att:

Området tala

* stå på scen inför andra genom enkla och roliga talövningar

* använda rösten som resurs - olika tonlägen och också gester samt kroppsspråk

* använda triangeln ethos-pathos-logos 

* planera en enkelt kort vardagstal för att träna den muntliga förmågan samt redovisa den för två kamrater

* träna på att återberätta vardagliga händelser muntligt

* planera och genomföra en argumentation

* hålla ett tal med hjälp av talarkort eller stödord

 

Området skriva

Vi träna på att:

* Skrivregler - stor bokstav, punkt och hela meningar.

* sambandsord som binder samman meningar och skapar varierat språk

* uppbyggnad av en återberättande text enligt omvänd EPA-metod/ scaffoldning - återberättande textmall

* skriva återberättande texter - i par

* skriva återberättande texter - enskilt

 

Området läsa

* öka läsförståelsen genom lässtrategier såsom läsförståelsemodellen - båtläsning, fiskläsning och skattläsning

* använda rubrik, underrubriker samt start och avslutande meningar för att snabbare orientera sig i en text

• sökläsa - efter svar på ytan, under ytan (inferenser) och på djupet (reflektera)

* Att kunna läsa en text innebär också att man analyserar texten och träna på att kunna ställa frågor till texter som är frågor på ytan, under ytan och på djupet. 

* använda sig av frågeorden ( när, var, hur, varför, vem, vad) för att formulera frågor till en läst text.

 

Reflektion och pedagogbedömning

Vi kommer att bedöma din arbetsinsats under perioden utifrån de kriterier som finns i kunskapskraven Lgr11. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: