Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2018-11-29 16:13 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Du kommer att läsa, skriva och analysera noveller
Grundskola 8 – 9 Svenska som andraspråk
Under de kommande veckorna kommer vi att arbeta med noveller. I detta arbetsområde ingår både att läsa och reflektera över noveller samt att skriva en egen novell. Arbetet kommer att ske både i grupp och enskilt.

Innehåll

Centralt innehåll

Mål med kursen

 • Du känner till flera svenska och utländska novellister och deras verk
 • Du läser med större medvetenhet
 • Du läser mellan raderna – det som inte skrivs är ibland viktigt
 • Du använder din egen fantasi och inlevelseförmåga för att komma fram till vad texten betyder och för att skriva egen text
 • Du bygger upp dina texter på ett bättre, mer medvetet sätt för att passa syftet med texten
 • Du använder dig av olika författartekniska knep för att ge din text djup, bredd, skärpa
 • Du skriver en egen novell med novellens typiska ingredienser
 • Du ger och tar kritik och kan bearbeta dina texter utifrån kompisars och lärares återkoppling

 

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Bedömning

 • Din förmåga att sammanfatta och analysera en novell
 • Din förmåga att skriva en novell utifrån kunskapskraven
 • Din förmåga att ge respons och bearbeta din text därefter

 

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar  "Vad kännetecknar en novell"?
 • Högläsning/egen läsning av olika noveller samt filmer
 • Gruppövningar och diskussioner och reflektioner av novellerna vi läser
 • Öva på att sammanfatta en novell
 • Förberedande uppgifter inför skrivandet som skrivövningar
 • Skriva egen novell
 • Kamratrespons utifrån checklista/mall och bearbeta sin egen novell efter respons
 • Respons från lärare

 

Kopplingar till läroplanen

Syfte

 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

 

Centralt innehåll

 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra 

Uppgifter

 • Novell-Del 1 "Nu när du är stilla"

 • Novell - Del 2 "Att döda ett barn"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9

Matriser

SvA
Novellanalys

Novellanalys

E
C
A
Novellens handling och analysens uppbyggnad
Du visar att du till en del tagit till dig instruktioner för novellanalys. Du kan återberätta handlingen och försöker föra ett visst resonemang runt novellen. Här kan finnas brister i sammanhang och resonemang, men det går att följa den röda tråden.
Dina resonemang kring novellen är klara och rediga och du analyserar novellen utifrån de instruktioner du arbetat med.
Du visar att du väl behärskar instruktionerna för novellanalys. Din analys är välplanerad och personlig.
Personbeskrivning
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper och kopplar några av dem till analysen.
Du analyserar personerna på ett djupare plan och beskriver dem ur andra synvinklar än bara inre och yttre egenskaper. Du beskriver dem även genom personens handlingar, språk, tankar och känslor.
Din beskrivning av personerna i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Miljöbeskrivning
Du redogör för hur miljön beskrivs och kopplar till analysen.
Du hittar exempel på hur miljön är beskriven och kopplar det tydligt till novellens stämning, känsla, Du förstår och tolkar det författaren vill förmedla genom sina miljöbeskrivning.
Din beskrivning av miljön i novellen ger ett djup och bidrar till ditt resonemang i analysen.
Tid
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig och kan skriva något om vad det har för betydelse för handlingen.
Du uppfattar i vilken tid och inom vilken tidsram novellen utspelar sig. Du kommenterar och resonerar kring tidens betydelse för novellen.
Berättarperspektivet
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven och kommenterar det.
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven. Du kan beskriva perspektivets betydelse för och effekt på novellen.
Du identifierar ur vilket eller vilka perspektiv novellen är skriven. Du kan beskriva perspektivets betydelse för och effekt på novellen med tydliga exempel ur texten.
Inledning och slut
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har.
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har. Du kommenterar fördelar och nackdelar med författarens val.
Du kan redogöra för vilken typ av inledning respektive slut novellen har. Du resonerar kring varför författaren valt just detta sätt att börja och sluta.
Disposition
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av några av termerna som är genrespecifika för novellen.
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av de termer du lärt dig.
Du kan redogöra för hur novellen är uppbyggd. Du använder dig av de termer du lärt dig. Förklara varför författaren har valt detta sätt.
Vändpunkt
Du hittar novellens höjdpunkt och kommenterar den och dens placering.
Du hitta, ger tydligt exempel i texten och motiverar vändpunkten.
Du hittar, ger tydligt exempel ur texten och motiverar vändpunkten. Du redogör även för stegringen inför vändpunkten.
Tema
Du hittar temat i novellen och kommenterar det.
Du hittar temat och ger exempel ur texten.
Du hittar temat och ger exempel ur novellen. Du resonerar kring varför du tror författaren valt detta tema.
Budskap
Du hittar budskapet i novellen och kan skriva någon/några reflektioner kring det.
Du hittar budskapet i novellen och ger exempel ur novellen.
Du hittar budskapet i texten och ger exempel ur novellen. Du resonerar kring varför du tror författaren valt detta budskap och vad det vill säga oss.
Titel
Du kopplar titeln till novellens innehåll.
Du hittar beröringspunkter mellan titel och novellen.
Du ser författarens intention i val av titel. Du kopplar den till novellens innehåll och vändpunkt.
Ditt eget språk och styckeindelning
Texten är enkel, men förståelsen fungerar i stort sett. Här kan finnas en del språkfel och variationerna i meningsbyggnad och ordval är inte så stor. Det finns talspråkiga former. Styckeindelning används inte på ett korrekt sätt.
Språkliga misstag finns, men i stort sett är språket korrekt och meningsbyggnad och ordval varierande. Du försöker anpassa ditt språk efter ämnet och visar en vilja att berätta med egna ord. Styckeindelning är relativt korrekt och gör din text lätt att läsa.
Du har i stort sett en korrekt språkbehandling och använder ett moget och varierat språk. Du anpassar tonen i ditt språk efter ämnet. Korrekt styckeindelning gör att din text är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: