Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form för barn i 3-6 års ålder

Skapad 2018-11-30 11:46 i Skogsgläntans förskola Helsingborg
Förskola
Detta läsår har vi valt att arbeta med färg och form som tema. Vårt syfte är att skapa en ökad förståelse för några av alla de färger som finns baserat på barnens intresse. Vi vill också titta närmare på och lära oss om diverse former som finns i vår vardag 🎨

Innehåll

Bakgrund

 

Detta tema tog avstamp i en uppgift som delades ut till barnen i slutet av vårterminen där de uppmuntrades till att dokumentera sin favoritfärg under sommaren. Tanken med denna uppgift var att den skulle ligga till grund för samtal kring olika färger och sedermera även former.

Utifrån detta har vi valt följande läroplansmål som övergripande att varje barn "utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång, musik och dans”.

Genom detta vill vi nu jobba mot att uppnå vårt syfte ovan, att "skapa en ökad förståelse för olika färger och former i vår närhet”. 

 

 

 

 

Arbetsmetoder och grovplanering

 

I arbetet med vårt tema vill vi att barnen på vår förskola ska få vara så ledande som möjligt i fördjupandet av deras kunskap kring färg och form. Därav har vi bara gjort en så kallad grovplanering där vi pedagoger samlat våra tankar kring hur vi vill möjliggöra olika lärandesituationer för barnen under temats gång genom samlingar, film och literacy samt estetiska uttrycksformer och IKT. Nedan följer några exempel på temats aktiviteter:

 

 

 • titta på färg och form på hus, lekplatser och skyltar
 • utevistelse - vilken färg har skogen och naturen under de olika årstiderna? 
 • färgblandning och nyanser - vad händer om olika färger blandas?
 • skapande med olika typer av material
 • återanvändande av saker på olika sätt
 • diskutera vikten av att få i sig frukt och grön samt vilka färger det finns på dessa
 • måla med växter och grönsaker
 • finna lugn och ro under skapandesessioner
 • textspråk - hur stavas namnen på färgerna/formerna och vilka bokstäver används för att skriva dessa? 

 

 

Med läroplanen som grund

 

Förutom att skapa en ökad samt fördjupad förståelse för färg och form vill vi utifrån läroplanen även att barnen i slutet av vårt tema fått möjlighet att lära sig följande:

 

 

 • empati och respekt för andra
 • rätten till den egna kroppen 
 • antal och längd
 • utveckla sitt språk genom sång, rim och ramsor samt att prata inför grupp
 • en förståelse för matens funktion i kroppen
 • utveckla sin motorik
 • värdet i fysiskt aktivitet samt lugn ro
 • delaktighet och beslutstagande

 

 

 

Allt detta i koppling till nedanstående mål från förskolans läroplan som skriver fram följande:

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: