Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-12-02 09:39 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Matematik
I detta avsnitt kommer du att få bekanta dig med bråk och procent. Du kommer bland annat få lära dig hur man adderar, subtraherar, multiplicerar samt dividerar med bråk med också hur man förlänger och förkortar bråk. Du kommer även att få lära dig hur man räknar ut procent.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform. Det binära talsystemet och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
 • Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Taluppfattning och tals användning Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
 • Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Metod/Arbetssätt

Hur arbetar vi mot målen?

Vi kommer att:

 • ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp
 • föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans 
 • träna problemlösning enskilt, parvis och i grupper
 • göra praktiska övningar med hjälp av spel

Bedömning

I arbetsområdet bedöms din förmåga att:

 • använda bråk, decimalform och procent för att beskriva tal.
 • använda både bråkform och blandad form för att beskriva bråk större än 1.
 • göra beräkningar med bråk och procentuttryck.
 • lösa problem kopplade till tal i bråkform, decimalform och procentform och värdera olika strategier.
 • föra enkla resonemang kring olika begrepp och uttrycksformer som tagits upp i undervisningen

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • de förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt
 • din delaktighet i paruppgifter och praktiska moment
 • skriftliga avstämningar/bedömningsuppgifter

Kunskapskrav


Uppgifter

 • Inför prov

Matriser

Ma
Bråk och procent

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven använder begreppet
Eleven växlar mellan blandad form och bråkform i enklare situationer som även kan illustreras. Ex. 1 2/3 = 5/3
Eleven växlar mellan blandad form och bråkform i olika situationer som även kan vara svåra att illustrera. Ex. 3 4/5 = 19/5 eller 8 1/2 = 17/2
Eleven visar förståelse för begreppen och kan använda blandad form och bråkform även i nya sammanhang. Ex. 50 1/2 = 101/2
Eleven växlar ett tal mellan uttrycksformerna bråk, procent och decimalform.
Eleven växlar mellan formerna med enklare uttryck. Ex. 1/4 = 25% = 0,25
Eleven växlar mellan formerna med mer varierade uttryck och kan delvis anpassa uttrycket till sammanhanget. Ex. 3/5 = 60% = 0,60
Eleven växlar mellan formerna även i nya uttryck och anpassar och väljer hur ett tal ska uttryckas utifrån sammanhanget. Ex. 45% = 0,45 = 45/100 (= 9/20)
Eleven beskriver mönster och använder en

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör beräkningar med procentuttryck.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta procentuttryck och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 75% av 160 är lika mycket som 3/4 av 160.
Eleven gör beräkningar med varierade procentuttryck och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 50% av 200 = 1/2 av 200 men 3% av 200 = 3/100 av 200 osv.
Eleven gör beräkningar med nya procentuttryck och väljer den effektivaste metoden utifrån sammanhanget. Ex. uppgift 130.
Eleven gör beräkningar med bråk.
Eleven gör enklare beräkningar med välbekanta bråk och gör vissa val av metod utifrån sammanhanget. Ex. 2/5 av 35 = 14.
Eleven gör beräkningar med varierade bråk och gör vissa ändamålsenliga val av metod utifrån sammanhanget. Ex. Använd Mishas eller Markos tankesätt för att beräkna 15% av 200 i uppgift 111.
Eleven använder beräkningar med bråk och procent i olika situationer.
Eleven beräknar en helhet om ett enkelt bråk eller en procentsats är given. Ex. 25% av x är 4. Hur mycket är x?
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller procentsats är given i ett känt talområde. Ex. 2/5 av x = 10. Hur mycket är x?
Eleven beräknar en helhet om ett bråk eller en procentsats är given. Ex. 4% av en helhet är 16. Hur stor är helheten?

Eleven kan lösa och formulera problem:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak.
Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl.
Eleven väljer strategier som är väl anpassade till situationen och som fungerar väl.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Eleven gör enkla formuleringar.
Eleven gör relativt goda formuleringar.
Eleven gör tydliga och välutvecklade formuleringar.
Eleven kan motivera och förklara sina lösningar.
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven har löst uppgiften samt följer någon annan elevs resonemang runt en lösning.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften samt för resonemanget delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven har löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Eleven för och kan följa resonemang kring tillvägagångssätt, val av metoder genom att ställa och besvara frågor.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader.
Eleven resonerar kring olika lösningar.
Eleven jämför olika lösningar och drar egna slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: