Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2018-12-03 12:58 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Svalbos planering för Ute-Ugo och hur vi arbetar för att synliggöra och undervisa i natur, fysik, kemi och teknik.

Innehåll

 

Undervisningsplanering för Ute-Ugo (naturvetenskap)

 

 

 

 

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Läroplansmålen som behandlar naturvetenskap, dvs. Natur, Fysik, Kemi samt Teknik

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Syftet med undervisningen är att förmedla kunskap om naturen; dess kretslopp, invånare, allemansrätt, ett hållbart levnadssätt och hur kroppen fungerar, fysik; dess fysikaliska fenomen innehållande olika former av materia, samt  vind, vatten, friktion och dess egenskaper etc, teknik; genom exempelvis de stora 5, teknik i vardagen, olika material, kemi; genom experiment, kemin i lärmiljön, olika lådor m.m

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

Undervisningen ska genomföras genom leken och utefter barnens intressen. Vi lutar oss framförallt mot den sociokulturella teorin med socialt samspel, utbyte av erfarenheter samt reflektion står i fokus men utgår även från Deweys teori Learning by doing. Vi kommer att experimentera, undersöka, utforska, reflektera, utvärdera och undersöka igen. Vi arbetar tematiskt och kommer att ta in de delar från läroplanen och synliggöra lärandet kopplat till de aktiviteter och teman vi arbetar med just för stunden, då vi vill ge barnen ett sammanhang och arbeta utifrån helhet till delar, enligt Vygotskijs teori. Därför kommer det tidvis vara ett större fokus på något av ämnesområdena och mindre under andra delar men övertid kommer alla läroplanens mål att behandlas. Då planeringen kring läroplansmålen är så omfattande inom naturvetenskapen delas denna planering upp, dock kommer vi som ovan nämnt arbeta ämnesöverskridande och därmed kommer dessa vävas in i varandra med utgångspunkt i det aktuella temat i verksamheten. Vi arbetar multimodalt för att skapa förutsättningar för alla barn att ta till sig kunskap och att delta utifrån deras individuella inlärningsstrategier och behov. Vi är även flexibla i vårt arbetssätt och kan snabbt ändra om och är förberedda ifall behov finns då den planerinade aktiviteten är för svår/ lätt etc. Vårt mål är att ständigt vara lyhörda och se till barnens intressen och därigenom skapa meningsfulla aktiviteter där barnen skapar och omskapar kunskap genom sin nyfikenhet och lust att lära.

 

 

 

Fysik
Här är vårt uppdrag att synliggöra de fysikaliska fenomen som barnen ständigt möter i sin vardag. Genom att vara närvarande och själva ständigt uppdatera vår kunskap kring vad fysik är och hur det yttrar sig så kan vi ge barnen många aktiviteter och skapa kunskap utifrån den miljö och material som finns omkring oss. Exempel på detta är att ta tillvara på naturen och då vind, vatten etc. om hur de kan yttra sig i olika former och vad de kan användas till, samt om intresse finns fördjupa sig på molekylnivå genom experiment med värme/kyla och hur vi kan möta fysiken på så sätt, genom till exempel motstånd när vi öppnar frysen. Vi formar även vår lärmiljö för att skapa diskussioner, frågor och reflektioner kring fysiken, genom vattenbanor, lutande plan, tyngder, vindsnurror m.m. Fysiken finns överallt och vi behöver synliggöra detta för att det inte ska bli ett okänt begrepp. Vi ser att barnens frågor är en del av vårt medforskande och om vi inte kan svara på varför eller hur de fysikaliska fenomenen uppstår så tar vi det som lärtillfällen om forskar om det tillsammans med barnen genom hypoteser, undersökningar, litteratur samt digitala verktyg.

 

 

 

Kemi

 

Även under kategorin kemi är vårt främsta uppdrag att synliggöra detta i verksamheten och i vår vardag för att barnen ska känna igen begrepp och då ge dom en god grundförståelse och en upplevd koppling till kemin för att på bästa sätt främja kommande skolgång och ge goda förutsättningar för denna genom abstrakta minnen som de kan återkoppla till. Konkret i verksamheten så kommer vi utföra olika experiment kopplat till det tema som vi arbetar med, men även ha färdiga experimentlådor att ta fram om intresse finns. Vi kommer ständigt söka ny kunskap att ta med oss in i verksamheten och vi pedagoger får inte skrämmas av att vi inte alltid vet varför kemiska reaktioner sker utan som ovan nämnt se det som ett lärtillfälle tillsammans med barnen i att vara källkritisk och hur man inhämtar information från litteratur och internet. Vi uppmärksammar även kemin i vår vardag och i våra befintliga lärmiljöer genom att reflektera och uppmärksamma färgblandningar i ateljén, hur olja och vatten delar sig i upplevelseflaskorna, hur vatten och mjölk blandar sig m.m. Vi anser att ju mer vi uppmärksammar och synliggör, desto mer vetgiriga och nyfikna barn får vi!

 

 

 

 

 

Natur

 

Vi arbetar utefter att barnen ska få upplevelser, erfarenheter och kunskap av naturen, framförallt i deras närmiljö men vi använder även digitala verktyg för att ge kunskap och erfarenheter om andra typer av natur. Därför arbetar vi mycket kring allemansrätten och även sopsortering och vikten av denna. Vi vill ge en helhetsbild av vår natur och tror på att kunskap om den ger omsorg och hänsyn till naturen. Vi vill förmedla de olika sorters kretslopp som finns, både djurens och växternas samt symbiosen däremellan men även vattnets och syrets kretslopp genom ett lekfullt lärande och i olika planerade aktiviteter men även genom appar, såsom att kunna fota ett kretslopp under ett par månader och sedan göra detta till en film att reflektera om. Vi tar tillvara på årstiderna och arbetar utefter aktuellt väderslag, exempelvis utforskar is och snö och dess fysikaliska egenskaper under vintern, hur löven faller av och blir till jord under hösten etc. Vi kommer att ha en naturruta dit vi återkommer för att se årstidernas påverkan och inverkan på den specifika naturen men även forska vidare kring de växter och djur som uppehåller sig i denna. Detta gör vi för att ämnet ska bli mer specifikt och hanterbart att följa. `Naturdelen` innefattar även vår kropp och hur vi fungerar, vilket ofta är en nyfikenhet och ett intresse hos barnen och där finns mycket att arbeta med. Vi kommer också använda oss av REDA-materialet för att nyttja djur och natur i vårt värdegrundsarbete.  Vårt uppdrag här att uppmärksamma och förmedla kunskap genom olika aktiviteter men framförallt att ge barnen konkreta upplevelser av naturen att de ska kunna koppla kunskapen till. 

 

 

 

Teknik

 

Teknik handlar mycket om bygg och konstruktion, vilket vi kan få in i verksamheten om vi nyttjar denna vardagliga aktivitet till att utmana barnen och synliggöra tekniken. Vi ställer frågor som kan leda deras byggen vidare och hur olika konstruktioner kan skapas. Vi synliggör även hur olika sorters teknik används för att underlätta vår vardag; en brant trappa är kräver mer energi än ett längre, lutande plan för att nå samma mål. Vi uppmärksammar även vilka verktyg vi använder för att underlätta vår vardag såsom toalettens spolning m.m. Här kan vi med fördel ta ut undervisningen och nyttja det som finns på vår gård och närmiljö. Vi främjar även lärandet inom teknik genom att tillföra olika konstruktionsmaterial ute på gården som bjuder in till problemlösning och resonemang. Även här skapar vi planerade lärsituationer kopplat till det tema vi arbetar med. Om vi exempelvis arbetar kring bockarna bruse så kan vi nyttja detta genom att bygga broar i olika material och på olika sätt för att sedan undersöka vilken som är mest hållbar och varför det är så, vi kan då även besöka broar, både fysiskt och digitalt, måla dessa m.m. för att få in ett ämnesöverskridande arbetssätt och på så sätt ge barnen en helhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker tillsammans med barnen både genom hypoteser, genomförande samt återkoppling. Reflektionerna organiseras genom fysiska artefakter, dokumentation och bildstöd för att age alla barn förutsättningar att delta i reflektionen då vi arbetar utefter att socialt samspel och utbyte av tankar och erfarenheter omformar och skapar kunskap.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Undervisningen ska ske för samtliga barn på förskolan, med aktiviteter och reflektion anpassat efter nivå.

 

 

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Förskollärarna på varje avdelning ansvarar över att det finns planering och aktiviteter anpassade utefter aktuell barngrupp med ett tydligt syfte. Samtliga på avdelningarna ansvara över att de planerade aktiviteterna genomförs och dokumenteras samt reflekteras över både i barngrupp men även enskilt och i arbetslag. Samtliga ansvarar över att vara närvarande i barngruppen och skapa och synliggöra spontana lärtillfällen.

 

 

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Målet med undervisningen är att se en kunskapsutveckling i samtliga områden inom naturvetenskap. Detta kan vi se genom att vi dokumenterar, reflekterar samt följer upp detta. Genom det tematiska arbetssätt vi tillämpar så håller vi kvar vid liknande aktiviteter i olika former under en längre period och får då ett repetitivt arbetssätt och en kontinuitet vilket gör att kunskapen befästs på ett djupare plan än om vi enbart presenterar lösa delar av naturvetenskapen. Genom detta arbetssätt blir det även enkelt att få en överskådlig kunskapsöversikt över tid, där vi även kan se mätbar kunskapsutveckling.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: