Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2018-12-03 12:58 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Lärvännerna är 7 figurer som heter Räkna-Reza, Ute-Ugo, Leka-levi, Hjärt-Rud, Alfa-Beta, Rör-Else, Krea-Tiva. Varje figur står för ett område som man kan jobba med utifrån läroplanens intentioner. "Varje barn ska ges möjlighet att få utforska skog och natur."

Innehåll

BAKGRUND

Lärvännerna är ett material från Laeringsverkstedet.

Räkna-Reza symboliserar matematik

Alfa-Beta symboliserar språk

Ute-Ugo symboliserar natur

Hjärtrud symboliserar värdegrund (allas lika värde)

Krea-Tiva symboliserar skapande

Rör-Else symboliserar rörelse, sång och motorik

Lek- Levi symboliserar lek

 

MÅL

Syftet med lärvännerna är att arbeta mot  läroplanens mål i olika arbetsområdena så som matematik, språk, natur/´teknik, rörelse, skapande, lek och normer och värden. Vi använder lärvännerna för att uppnå läroplanens mål.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

 

Vi kommer att introducera lärvännerna under hösttermin 2018 och vårtermin 2019.

Vi pedagoger kommer att  introducera lärvännerna under samlingar eller vid passande tillfälle såväl inne som ute.

 Varje lärvän har sin bestämda plats eller rum på förskolan där lek och material har anpassats.

I vår dagliga verksamhet visar sig lärvännerna på olika vis och vid olika tillfällen.

 

Vi pedagoger vill att varje barn skulle få möjlighet att komma ut och uppleva naturen. Naturen är en sinnesupplevelse där barnen både kan få känna, utforska och ges chans att få leka mer "yviga lekar".

Utomhusaktiviteter ger både pedagoger och barn ny stimulans och inspiration.  

Lärvännen Ute-Ugo följer med oss till skogen för  barnens lärande och kunskap om djur och natur.

Tillsammans med Ute-Ugo kommer vi att besöka vår skog utanför förskolan men hen kommer även att finnas med ute på vår gård.

Ute-Ugo har även ett eget rum inne på Humlan där vi plockar in material från skogen.

Ute-Ugo lär barnen om källsortering, rätt sak på rätt plats.

 

 

 DOKUMENTATION

Vi  pedagoger dokumentetar för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom att fotografera, filma samt att göra lärloggar på Unikum.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi utvärderar genom att samtala och reflektera både i barngrupp och i arbetslaget fortlöpande.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: