Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krea-Tiva

Skapad 2018-12-03 13:01 i Svalbo Dibber Sverige AB
Förskola
Svalbos planering för arbetet med Krea-Tiva

Innehåll

 

Svalbos undervisningsplanering för Krea-Tiva 

 

Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

*Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama

 

*Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

 

*Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 

*Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Krea-Tiva är vår lärvän som står för de estetiska lärprocesserna på förskolan.

 

Vi ser att kraften i estetiska lärprocesserna ligger, förutom det lustfyllda och lekfulla upplevelserna, i att flera sinnen aktiveras och kunskapen upplevs och befästs genom kroppslig upplevelse vilket ger en fördjupad förståelse för lärandet. Genom att aktivera flera sinnen hos barnen kopplat till teoretiskt lärande passar denna form av inlärning många olika individer med individuella inlärningsbehov vilket gör estetiska lärprocesser i samverkan med teoretiska ämnen till ett inkluderande arbetssätt. Vi arbetar med samverkan mellan ämnena och genom att ta in de teoretiska ämnena i estetiska uttryck upplever vi kunskapen på en djupare nivå. Detta skapar upplevda minnen vilket barnen kan använda som lärandestrategi genom att senare abstrakt återgå till.

 

 

 

Dock vill vi även poängtera vikten av att lyfta estetiken som ett eget ämne och som en kroppslig upplevelse. Vi vill inte enbart använda estetiska uttryckssätt som en instrumentiell form av lärande, då risken finns att lärandet fråntar estetikens sinnliga och kroppsliga upplevelse. Genom ett icke förutbestämt lärande med estetiska uttryck skapas kunskap i fantasi, lek, närvaro meningsfullhet samt uppmärksamhet vilket är värdefull, men inte mätbar kunskap. Därför vill vi i verksamheten även erbjuda upplevelser i nuet såsom dans, fritt skapande, sång samt genom pedagogisk närvaro stötta barnens egen rollsättning iden fria leken.

 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
Då vi kommer arbeta tematiskt i verksamheten så kommer det kreativa få stort utrymme i skapande av temat. Vi kommer att arbeta estetiskt i temat och ser skapandet som en reflektion i det vi lärt oss i samverkan med andra ämnen. Produkterna av det skapande blir även till barnens egen dokumentationsform vilket befäster kunskapen ytterligare då barnen senare kan sätta egna ord på det lärda ihop med sitt skapande.

 

 

 

Konkret i verksamheten kommer vi arbeta med koppla dans, sång, drama och skapande till lärandet, såsom att exempelvis skapa och konstruera med olika material kopplat till teknik, måla och avbilda mönster i samverkan med matematik, exprimentera med färger och material kopplat till naturvetenskap, skriva sagodanser, gestalta och återge bilderbokslitteratur, öva rim, ramsor och sånger kopplat till språket etc. Allt detta inom det aktuella temat för att skapa en helhet för barnen, då vi arbetar från `helhet till delar` i verksamheten, dvs. Har ett övergripande tema där alla ämnen samverkar, som blir till mindre delar i lärandet utefter barngruppens intressen samt behov.

 

 

 

Vi kommer även arbeta med det digitala tillsammans med Krea-Tiva och i det tematiska arbetet använda digitala verktyg genom att exempelvis skapa egna filmer, musik och bilder men även genom appar och filmklipp som främjar lärandet inom det aktuella ämnet.

 

 

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Vi kommer att reflektera olika beroende på aktivitet, men oftast under processen eller efter med hjälp av produkt/ dokumentation som hjälpmedel. Vi kommer reflektera och sätta ord på det vi upplevt och öva på att berätta vad som hände, vad vi kände och vad vi lärde.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Samtliga barn på förskolan, i aktiviteter anpassade efter nivå/ intressen.

 

Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
Samtliga pedagoger, vidare planeringar för detta i specifika planeringar/ veckoplaneringar.

 

Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Målet med undervisningen är att på ett lustfullt sätt låta barnen få vara kreativa och uppleva med kroppen. Vi vill att barnen ska få behålla sina ”100 språk”, dvs. att kunna uttrycka sig på fler sätt än det verbala så långt som möjligt upp i åldrarna. Vi vill både kunna använda kreativa metoder i undervisning i andra ämnen men även låta upplevelsen i att skapa fritt få ta plats i verksamheten för att låta barnen få vara i en `här-och-nu-situationer`. Vi hoppas att kreativa verktyg ger barnen individuella strategier för att befästa kunskap i abstrakta ämnen då alla barn är olika sinnesstarka och på så sätt ger barnen värdefulla verktyg att använda i sin kommande skolgång.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: