Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solens Mål och utvecklingsplan lå 18/19 Läslyftet B

Skapad 2018-12-04 13:28 i Gammeltorps förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår gemensamma satsning på Läslyftet, har vi valt ett gemensamt mål.

Innehåll

Avdelning

Solen

Prioriterat mål

Förskolan skall sträva efter att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling.

Delmål 

1 Högläsning.

2.Samtala om texter.

3. Berätta.

4. Läsmiljö och läsande förebilder.

Nuläge

1. Vi ser att barnen har ett förhållningssätt till böcker som vi inte är nöjda med, barnen handskas våldslöst med böcker.

2. Barnen lyssnar gärna men är inte så delaktiga och ställer inte så mycket frågor.

3. Både spontana och planerade sagor berättas på avdelningen. Såsom flano och på lärplattan. Även sagor lästa ur böcker.

4. Vi är goda läsande förebilder och vi reflekterar på ett djupare sätt. Vi har en bra miljö, som dock alltid kan bättre.

Utveckling pågår när barnen

1.Får tillgång till litteratur, att till exempel böcker blir en naturlig del i verksamhetens olika lär- och lekmiljöer.

2. Erbjuds boksamtal där de får vara aktiva. När vi pedagoger hjälper dem att utvecklas i sin lärprocess.

3. Erbjuds sagoberättelser och själva får vara med och "göra" sagan. Att vi erbjuder bilder eller konkreta föremål ger en förståelse för vad sagan handlar om på ett djupare sätt än om barnen bara får den uppläst. Att till exempel få känna på ett troll (Bockarna Bruse) ger en djupare kunskap om vad ett troll är än om man bara ser en bild på det ur en bok.

4. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för både skriftspråket och litteraturen. När barnen själva är med och väljer litteratur och lärandet sker under barns inflytande. Vi väljer ibland litteratur utifrån barnens intresse, men även utifrån årstid och stundande högtider. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1.Vi skall fortsätta med att introducera litteratur på ett positivt sätt. Vi delar upp barnen i mindre grupper så att de får en nära och berikande relation till böcker och annan litteratur. Vi ser redan en härlig förbättring i barnens hantering av just böcker. Barnen är alltid positiva till att ha böcker i sin verksamhet. Vi har utökat lästillfällena drastiskt och vi får en positiv feedback från barnen.

2. Arbeta aktivt med att dela upp barnen i små grupper så att alla får lika mycket talutrymme. Uppmuntra barnen till att vara delaktiga och väcka deras nyfikenhet.

3. Vi skall fortsätta att dela barnen i små läsgrupper för att på så sätt låta alla få vara delaktiga och komma till tals. Vara inspirerande pedagoger för att fånga barnens intresse.

4. Fortsätta arbeta medvetet med en inspirerande miljö. Vara medforskande pedagoger så att vi uppmärksammar när barnen visar intresse för skrift och litteratur. Att vi på ett medvetet sätt erbjuder mångsidigt lärande där vi får med många delar av Lpfö.

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: