Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 6 - Geometri

Skapad 2018-12-04 16:37 i Äppelviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Många tänker på geometri enbart som matematik, men geometriska figurer och mönster är vanliga i naturen. Det mest kända exemplet är förmodligen de sexkantiga cellerna i en bikupa eller hos en snöflinga. Vi har även vattendroppar, bubblor och planeter som exempel då de är så gott som klotrunda.

Innehåll

Arbetssätt 

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Val onsdagar repetition/bas eller fördjupning
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Uppgifter i matematikboken, övningsblad m.m 
 • Begreppshäftet
 • Avstämningar längs arbetets gång/ diagnoser
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst.

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med praktiska aktiviteter samt med gemensamma beräkningsuppgifter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas. 

Undervisningens innehåll

 • Omkrets
 • Area
 • Beräkningar på tvådimensionella geometriska figurer såsom ; rektangel, kvadrat, triangel, andra månghörningar, cirkel
 • Volym - beräkningar på enklare geometriska objekt
 • Begrepp kopplat till arbetsområdet inkl. tredimensionella objekt

Matteborgen 6A kapitel 3

Matteborgen 6B kapitel 8 + kapitel 7; skala

 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • dignoser
 • ett skriftligt prov

Du kommer att bedömas utifrån förmågorna i matematik kopplat till geometri:

 • Begrepp
 • Metod
 • Kommunikation / muntlig & skriftlig
 • Problemlösning
 • Resonemang

Matriser

Ma
Matematik Geometri åk 6

Förmågor att utveckla:
Lägre nivå
-------------------->
----------------->
Högre nivå
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du behöver stöd för att förstå problemet kopplat till geometri och löser det med hjälp.
Du förstår problemet kopplat till geometri och löser problemet med hjälp.
Du förstår problemet koppplat till geometri och löser det på egen hand.
Du har flera strategier/ metoder för att lösa problemet kopplat till geometri och kan välja vilken som är lämpligast
Tillvägagångssätt
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du behöver stöd för att välja metoder , för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter kopplat till geometri
Du klarar att välja lösningsmetod för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter kopplat till geometri
Du väljer metod som är lämplig för sitt ändamål för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter kopplat till geometri
Du väljer effektiva matematiska metoder som är lämpliga för sitt ändamål med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter koppplat till geometri med mycket gott resultat
Begreppsförståelse
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du kan använda och beskriva enstaka begrepp inom det aktuella området, geometri
Du kan använda och beskriva matematiska begrepp inom det aktuella arbetsområdet, geometri
Du använder och beskriver matematiska begrepp från flera matematikområden i kända situationer
Du kan se samband mellan olika matematiska begrepp frå olika matematiska områden och använda dem i nya sammanhang på ett effektivt sätt. Du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Kommunikation skriftlig
använda matematikens uttrycksformer för att argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att redovisa så att det går att förstå din lösning
Din skriftliga redovisning går att följa men vissa steg saknas i lösningen.
Din skriftliga redovisningen är lätt att följa och förstå. Alla steg förklaras.
Din skriftliga redovisning är välstrukturerad, fullständig och tydlig.
Kommunikation muntlig
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du behöver stöd för att uttrycka dig matematiskt korrekt.
Du använder ett matematiskt språk som är förståligt men ibland bristfälligt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett relativt säkert sätt
Du använder det matematiska språket och terminologin på ett tydligt och korrekt sätt
Resonemang
föra- och följa matematiska resonemang
Du behöver stöd för att besvara och ställa frågor som delvis för resonemang kopplat till geometri framåt
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som delvis för resonemang kopplat till geometri framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemang kopplat till geometri framåt.
Du för/följer ett matematiskt resonemang genom att ställa och besvara frågor som för resonemang kopplat till geometri framåt samt fördjupar och breddar det.

Lägre nivå
-------------------->
----------------->
Högre nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: