👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykologi, Kultur, Medier och Livsstilar.

Skapad 2018-12-05 09:34 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Psykologi
Välkommen till kursen Psykologi!

Innehåll

Nedan är ämnesbeskrivning med kunskapskraven. Vad vi ska göra dvs läggs under fliken "Uppgifter". 

Ämne - Psykologi

Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förståelse av olika psykologiska perspektiv och deras betydelse för helhetssynen på människan. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller. Den ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om psykologins historiska framväxt och dess inverkan på och påverkan av samtiden.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom. Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter. Genom detta ska eleverna ges möjlighet att utveckla förståelse av människans och ämnets komplexitet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utföra enkla experiment och observationer samt reflektera över resultaten.

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och samhällsutvecklingen.
 2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.
 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.
 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.
 6. Förmåga att använda och värdera olika psykologiska teorier och modeller.

Centralt innehåll för psykologi 2a

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

 • Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina egenskaper och hur dessa påverkar individens beteende, känslor och tankar.

 • Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

 • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

 

 

Uppgifter

 • Grupparbete Media, Livsstil & Kultur

Matriser

Psk
Psykologi 2a - PSKPSY02a

E
C
A
Kultur, Medier och Livsstilar
Eleven för enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.