Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning II åk 5 bråk och decimaltal

Skapad 2018-12-06 08:12 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Storleksordna och räkna med decimaltal i de fyra räknesätten. Storleksordna och räkna med bråkform i addition och subtraktion. Storleksordna och räkna ut procent av olika helheter.
Grundskola 6 Matematik
Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med decimaltal och bråk. Du kommer att arbeta med varje uttryck för sig för att bli säker på att jämföra och storleksordna dem samt att omvandla, jämföra och prata om strategier för att storleksordna när du använder båda uttrycken. Du kommer också att göra beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten.

Innehåll

Eklandaskolan lå 18/19 Åk 5 Tidsperiod v 42-49

Arbetsområde

Under det här arbetsområdet kommer du att jobba med decimaltal och bråk. Du kommer att arbeta med varje uttryck för sig för att bli säker på att jämföra och storleksordna dem samt att omvandla, jämföra och prata om strategier för att storleksordna när du använder båda uttrycken. Du kommer också att göra beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten.

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Bråkform ska du kunna storleksordna samt bestämma värde utifrån helhet och antal.

Decimaltal ska du storleksordna och räkna med i de fyra räknesätten.

Jämförelser och storleksordning av värden som står blandade, angivna i både bråkform och som decimaltal.

Arbetssätt

Vi kommer att varva genomgångar med enskild färdighetsträning och gruppdiskussioner/gruppuppgifter.

Arbetsområdet stäms av med veckotester.

Två repetitionsveckor i slutet av arbetsområdet där planeringen är individuell för varje elev.

Utvärdering/reflektion

De sista två veckorna finns möjlighet till repetition av det man behöver mer tid för att lära sig och fördjupning i det man kan bra och kan utmana sig själv i.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris för Bråk och decimaltal

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Lösa problem med strategier & metoder
Välja fungerande räknesätt och metoder för att lösa olika uppgifter.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl / väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god / god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Kunna förklara varför du valde ett visst sätt att lösa uppgiften.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl / väl fungerande sätt och för utvecklade / välutvecklade och relativt väl / väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något / flera förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Begrepp för de olika delarna av ett tal skrivet i bråkform och decimalform. Begrepp för att räkna med de fyra räknesätten.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda / mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta / nya sammanhang på ett relativt väl / väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Kunna uttrycka delar i bråkform och decimalform.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl / väl fungerande sätt
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Omvandla mellan bråkform och decimalform och kunna förklara varför tex 1/4 och 0,25 är lika mycket.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade / välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Välja fungerande räknesätt och metoder för att lösa olika uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga / ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med relativt god / god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott / mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Kunna förklara varför du valde ett visst sätt att lösa uppgiften.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt / ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god / god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt / för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: