Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteratur

Skapad 2018-12-06 15:14 i Östra reals gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Här samlas bedömning som handlar om examinationer av litteraturanalys

Matriser

Sve
Litteratur

Litteratur

Läsa och förstå skönlitteratur: 5. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 6. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 7. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Aspekt 1
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp
Ny aspekt
redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt
Ny aspekt
Eleven återger iakttagelser och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet
Någon iakttagelse
Några iakttagelser Välgrundade tankar
välgrundade och nyanserade egna tankar samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden

Samtal

1. Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Ny aspekt
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Detta gör eleven med viss säkerhet
Detta gör eleven med viss säkerhet. Förmedlar tankar och åsikter på ett nyanserat sätt
Detta gör eleven med säkerhet. Förmedlar tankar och åsikter på ett nyanserat sätt

Skriva

2. Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 3. Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
På väg mot
E
På väg mot
C
På väg mot
A
Ny aspekt
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är:
sammanhängande och begripliga
sammanhängande och begripliga
sammanhängande, begripliga och väldisponerade
Ny aspekt
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter som är:
till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Ny aspekt
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Nej
Ja
Ja
Ny aspekt
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet
Ja
Ja och språket är varierat och delvis välformulerat.
Ja och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: