Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och energikällor

Skapad 2018-12-07 20:58 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Fysik
Vad är en energikälla? Hur kan vi spara på värme, ex. i våra hus eller i våra kroppar? Hur utför man en systematiska undersökning? Det är områden som vi kommer att reda ut inom den närmaste tiden.

Innehåll

Utgångspunkt:  Eleverna associerar begreppet energi till mat. Förnybara och icke förnybara energikällor lyfts ej av gruppen men det finns en association mellan energi och miljöpåverkan. Växthuseffekten associeras först och främst till växthus och växter som lever där i. 

 

Begrepp: Energi, energiprincipen, värmeenergi, strålningsenergi, elektrisk energi, kemisk energi, rörelseenergi, lägesenergi, kärnenergi, energikällor, förnybara energikällor, icke förnybara energikällor, vattenkraft, vindkraft, solenergi, jordvärme, vattenkraftverk, vindkraftverk, solfångare, olja, kol, naturgas, fossila bränslen, kolkraftverk, kärnkraftverk, uran, bränsle, klimat, klimatförändringar, värme, kyla, isolering,

 

Konkretisering av målen:

se matris längre ner

 

Genomförande:

1. Vad är energi?

2. Olika energikällor - skillnaden mellan förnybar energi och icke förnybar energi.

3. De olika energikällornas påverkan på vår miljö. Växthuseffekten och klimatförändringar.

4. Energibesparing - vilka material leder värme? Kan vi bygga en termos?

5. Energibesparing för människor och djur.

 

Material och arbetssätt: 

- faktatexter (lärobok "Koll på NO" samt "Boken om fysik och kemi", energimyndigheten.se samt naturskyddsföreningen.se)

- diskussioner

- film (Naturresurser: Energikällor)

- grupparbete

- undersökningar 

 

Bedömning och dokumentation:

 

Arbetsområdet är uppdelat i flera delar som delvis går in varandra. Uppföljning görs fortlöpande bland annat md hjälp av poplet för att ge alla möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Bedömning sker enligt följande (se delarna, förmågorna, i matrisen.)

 

Förmåga att beskriva och förklara bedöms med ett skriftligt prov.

Förmågan att samtala och diskutera, utföra undersökningar samt dokumentera undersökningar bedöms under undervisningens gång.

Förmågan att söka och använda information bedöms med hjälp av ett enskilt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • powerpoint värmesystem

 • energikällor

 • termos

 • dokumentation: Termos

 • elevenkät

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6

Matriser

Fy
Energi och energikällor

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beskriva och förklara
Jag har ännu inte grundläggande kunskaper om energi och energikällor och kan inte ge exempel eller beskriva detta.
Jag har visat att jag har grundläggande kunskaper om energikällor, energianvändning och isolering samt kan beskriva sambandet mellan energianvändning och vårt klimat. I mina beskrivningar använder jag mig av en del fysikaliska begrepp.
Jag har visat att jag har goda kunskaper om energikällor, energianvändning och isolering samt kan förklara sambandet mellan energianvändning och vårt klimat. I mina förklaringar använder jag mig av flera fysikaliska begrepp på ett korrekt sätt.
Söka information
Jag har visat att jag med stöd har förmåga att söka information om hur växter och djur gör för att överleva vintern eller föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om energikällor och energianvändning och kan använda källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Jag kan t.ex. ge exempel på varför en källa är användbar eller inte.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om energikällor och energianvändning och kan använda källor och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Jag kan t.ex. förklara varför jag anser att en källa är användbar eller inte.
Använda information
Jag har visat att jag med stöd har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av en beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av en beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig av informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av en förklarande karaktär.
Samtala och disuktera
Eleven kan med stöd samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Genomföra undersökningar
Jag kan med stöd genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
(Går ej att nå upp till vt åk 4 då detta ej rymts inom undervisningen). Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentera undersökningar
Jag kan med stöd göra enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan göra enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan göra utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild. Alla steg i undersökningen är tydligt med och det framgår tydligt av bild och text hur undersökningen har gått till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: