Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime

Skapad 2018-12-09 08:11 i Förslövs skola F-9 Båstad
Ett arbetsområde utifrån kapitlet Crime i Good Stuff C. Fokus på läsa och förstå, skriva texter samt samtal.
Grundskola 8 Engelska
Many famous novels, short stories and films have been made about crimes and murder. In this area you will, among many other things, get the chance to investigate a murder! You will also read and listen to different types of detective stories.

Innehåll

 

 

 

Konkretisering av målen - detta visar du genom att:   

 • När du  sammanfattar och återberättar texters handling samt kommenterar både helhet och detaljer samt resonerar kring texters karaktärer och handling  visar du din förmåga att läsa  / lyssna, förstå och tolka innehållet i olika typer av texter.  Detta gör du i diskussioner och i skrivuppgifter.
 • När du bl.a. gissar från sammanhang, antecknar, slår upp ord och går tillbaka i texten visar du att du kan använda dig av några språkliga strategier att förstå texter.
 • När du samtalar visar du att du är aktiv i ett samtal med ett innehåll där du framför egna åsikter och tankar. Du visar även att du bidrar till att kommunikationen fungerar samt att du använder lämpliga språkliga strategier genom att ställa frågor, omformulera dig och kommentera.
 • När du skriver och bearbetar uppgiften "A crime story"  visar du din förmåga att använda engelska i dina texter, att skriva med sammanhang och med anpassning av texten till dess syfte. Du visar även din förmåga att förbättra texten mot större korrekthet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Vi läser / lyssnar på och arbetar med olika typer av texter om crime i läroboken och på nätet. Vi arbetar med texterna genom att sammanfatta, svara på frågor kring innehållet och diskutera innehållet.  
 • Vi ser avsnitt ur ungdomsserien Riverdale och samtalar om den.
 • Vi tränar talet genom samtal kring tema crime, texter vi läser gemensamt och serien Riverdale.
 • Vi arbetar med grammatik och ordförråd utifrån behov.
 • Vi skriver en längre text "A crime story" och arbetar med feedback och bearbetning av språket.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: • Din förmåga att  förstå och tolka innehållet i olika typer av texter.
 • Din förmåga använda olika strategier för att förstå texter. 
 • Din förmåga att samtala samt att bidra till att samtalet fungerar. 
 • Din förmåga att använda språkliga strategier i ett samtal. 
 • Din förmåga att skriva olika typer av texter med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. 
 • Din förmåga att bearbeta dina texter mot större tydlighet, korrekthet och språklig variation. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Läsa och förstå åk 7-9

Rubrik 1

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för det som händer i texter.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.
Strategier för att läsa och förstå
Du använder inga strategier för att förstå texten.
Du arbetar med någon strategi för att förstå texten, t ex slår du upp svåra ord eller frågar en kompis.
Du arbetar aktivt med flera strategier för att förstå texten. Du gissar t ex utifrån sammanhang, bilder och rubriker. Vid behov läser du om texten.
Du arbetar aktivt och självständigt för att förstå även något svårare texter. Du gissar utifrån sammanhang, du läser om texten och slår upp viktiga nyckelord.

En
Engelska muntlig interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Strategier - vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet. Du ställer några frågor och ger samtalsstöd i form av hummanden eller nickningar.
Du använder dig av fungerande strategier för att samtalet ska flyta på. Du tar initiativ i samtalet, ställer frågor och kommenterar det som någon annan har sagt.
Du utvecklar och fördjupar samtalet med hjälp av välfungerande strategier. Du tar flera initiativ och dina frågor bidrar till att samtalet fördjupas och breddas.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott. Många ord saknas och svenska används.
Du talar bitvis med flyt. Du har förmåga att omformulera dig när du inte hittar ett ord.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt och vardagligt ordförråd .
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel. De grammatiska fel du gör är påverkade av svenskan.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.

En
Engelska skriftlig förmåga

SKRIVFÄRDIGHETER

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Jag kan skriva en kort och enkel text utifrån givna instruktioner. Jag skriver enstaka fraser som ej knyts ihop. Förmedlar ett innehåll som är ytligt eller enformigt. Kan ofta inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en enkel text med sammanhang om vardagshändelser med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat, men kan ändå ibland vara intresseväckande och delvis utvecklat. Kan ibland inte göra mig förstådd.
Jag kan skriva en text om ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt, intressant och har ett brett perspektiv. Förklarar och ger en del exempel. Kan göra mig förstådd utan större problem.
Jag kan skriva en text som tar upp flera aspekter om ett givet ämne samt uttrycka mina åsikter och reflektioner. Texten är mycket innehållsrik och intressant. Beskriver, förklarar, diskuterar eller jämför. Är lätt att förstå.
Ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd. Jag väljer enkla ord utan variation. Gör mig inte alltid förstådd.
Jag väljer ord som resulterar i att jag gör mig förstådd. Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera mig.
Jag väljer ord som gör att texten är lätt att läsa och förstå. Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Jag har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd och förmåga att kommunicera på målspråket.
Stavning
Jag gör stavfel på enkla och redan bekanta ord, vilket stör begripligheten.
Jag gör vissa stavfel som ibland kan försvåra textens begriplighet.
Jag gör några stavfel i texten och de påverkar inte begripligheten nämnvärt.
Jag stavar i stort sett korrekt. Endast ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
Jag använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Gör ofta fel som förstör.
Jag använder en enkel grammatik. Visar vilja att använda nyförvärvade grammatiska kunskaper. Gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Jag nyttjar grammatik anpassad för årskursen. Gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen
Jag visar på god kännedom gällande grammatik anpassad för årskursen. Gör få eller inga fel.
Meningsbyggnad
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ofta fel (t.ex svensk) ordföljd, som stör förståelsen.
Jag konstruerar korta, enkla meningar. Har ibland fel ordföljd, som kan störa förståelsen.
Jag försöker variera mig med korta och långa meningar. Har i stort sett rätt ordföljd.
Jag varierar meningsbyggnaden och visar på god kunskap gällande ordföljd.
Struktur
Texten saknar struktur, t.ex saknas inledning och avslutning. Innehållet blir rörigt och svårt att följa.
Texten har viss struktur. Saknar inledning eller avslutning. Vissa delar kan vara svåra att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning. Lätt att följa.
Texten har klar struktur med inledning och avslutning Är indelad i väl avgränsade stycken. Lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: