Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild. Åk 1-3

Skapad 2018-12-10 18:48 i Vollsjö skola Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

Innehållet i LPP

• I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.
• Undervisningen ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Övergripande mål och riktlinjer

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt,
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
 •  

Skolans värdegrund och uppdrag

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig. (LGR11 kap. 1)

Förmågor att utveckla

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap, (BL)
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material, (BL)
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och (BL)
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. (BL)
  •  

Centralt innehåll

  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. (BL)
  • Teckning, måleri, modellering och konstruktion. (BL)
  • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram. (BL)
  • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund. (BL)
  • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns. (BL)
  • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten. (BL)
  • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar. (BL)
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder. (BL)
  •  

Konkreta mål

I arbetet med bild kommer du att får utveckla din förmåga att:

* Berätta och beskriva om dina bilder och konstverk. Till exempel att samtala om dina bilder och koppla det till svenskan.

* Använda olika metoder och material för att skapa ett konstverk.

* Fotografera, överföra bilderna och använda dessa i ditt bildskapande.

* Skapa bilder i olika steg, till expempel göra en bakgrund med motiv.

* Använda olika material och verktyg och veta hur du ska använda dessa på bästa sätt. Till exempel sax och olika typer av färger.

* Informativa bilder som används i värdegrundsarbeter och i det temastiska arbetet.

* Kunna tolka historiska konstverk och återskapa dessa enligt din egen syn.

 

Så här ska vi göra

* Rita och måla

* Skapa med olika material, så som olika pepper, lera och naturmaterial.

* Diskutera kring bilder och presentera dessa

* Använda oss av olika verktyg, till exempel sax, penna, papper och pensel

* Fotografera

* Tolka historiska konstverk.

 

Så här kommer vi att bedöma ditt arbete

Vi kommer att bedöma hur du:

* Berättar om ditt skapande

* Använder de olika material som finns

* Överför bilder till dator

* Följer en viss arbetsgång i skapandet

* Informerar med hjälp av bilder

* Berätta vad du ser och känner när du ser ett historiskt konstverk.

Matriser

Bl
Bild. Åk 1-3

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Mer än godtagbar nivå
Kunskapskrav
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetande uttrycksformer så att budskapet framgår.
Jag kan med stöd skapa bilder som har ett budskap.
Jag kan på egen hand skapa bilder som har ett budskap.
Jag kan på ett säkert sätt skapa bilder som har ett budskap.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda ett par olika metoder, verktyg och material för att skapa. Jag kan med stöd fotografera, överföra bilderna och använda dessa i mitt bildskapande. Jag kan med stöd skapa bilder i olika steg.
Jag kan använda några olika metoder, verktyg och material för att skapa. Jag kan på egen hand fotografera, överföra bilderna och använda dessa i mitt bildskapande. Jag kan på egen hand skapa bilder i olika steg.
Jag kan använda flera olika metoder, verktyg och material för att skapa. Jag kan på ett säkert sätt fotografera, överföra bilderna och använda dessa i mitt bildskapande. Jag kan på ett säkert skapa bilder i olika steg.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika arbetsområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggande resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Jag kan med stöd tolka historiska konstverk och bilder, samt återskapa dessa.
Jag kan på egen hand tolka historiska konstverk och bilder, samt återskapa dessa.
Jag kan på egen hand tolka historiska konstverk och bilder, samt återskapa dessa.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildskapandet.
Jag kan med stöd berätta och beskriva mina bilder och konstverk.
Jag kan på egen hand berätta och beskriva mina bilder och konstverk.
Jag kan på ett säkert sätt berätta och beskriva mina bilder och konstverk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: