Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva informellt brev vt 19

Skapad 2018-12-11 11:06 i Furudals skola Rättvik
Att skriva brev
Grundskola 9 Svenska
Skriv ett brev till din kompis som du inte träffat på väldigt länge

Innehåll

Skriva brev!

När man skriver brev är det viktigt att tänka på mottagaren, vem som ska läsa brevet. Är det din kompis, farmor eller lärare? Helt säkert skulle du prata med dessa tre på lite olika sätt och samma sak gäller om du skulle skriva till dessa.

Viktiga moment:

Att du kan skriva ett brev med i huvudsak fungerande struktur, där innehållet är anpassat till mottagaren.

Att visa ett tillräckligt stort ordförråd för att kunna uttrycka det du vill säga.

Att använda skiljetecken och regler för stavning.

 

Skriva ett informellt brev

Du ska skriva ett personligt brev till en vän. Det ska vara avkopplat och vardagligt, tänk på att använda ”nära” ord som gör att det blir personligt.

Skriv om sådant som ni båda känner till, återkoppla någon händelse.

Uttryck känslor, ställ frågor, både från dåtid och kommande händelser.

 

Brevet ska innehålla 3 delar:

·         Hälsning och inledning

·         Huvudtext

·         Avslutning

 

Tänk på:

·         variation i texten

·         få upprepningar

·         använd olika börjor på meningarna

·         språket ska vara tydligt, skiljetecken, skrivregler, stavning

·         en sak i taget, röd tråd, hoppa inte runt med olika händelser och frågor i din huvudtext

·         styckeindelning

·         ort och datum längst uppe i högra hörnet

·         ställ frågor, för det ger din mottagare en anledning att svara tillbaka på ditt brev

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Skriva brev

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv
Skriva brev

Skriva olika sorters texter - textkvalitet

 • Sv  E 9   Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9   Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9   Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
E
C
A
Instruktionen
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett enkelt sätt. Texten fungerar i huvudsak som ett brev som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum.
Eleven har följt instruktion enligt uppgif-ten. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett utvecklat sätt. Texten fungerar relativt väl som ett brev som med en del ändringar kan publiceras i sitt tänkta forum
Eleven har följt instruktion enligt uppgiften. Eleven har fått med de delar som uppgiften kräver. Detta görs på ett välutvecklat sätt. Texten fungerar väl som ett brev som med kan publiceras i sitt tänkta forum.
Genrekunskap
Jag har skrivit texten på liknande sätt som andra texter av samma slag. - Vissa drag återfinns och man kan se att det är ett brev.
Jag har följt genrens mönster för struk-tur och språk på ett levande sätt. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är ett brev.
Jag har följt genrens mönster för struktur och språk på ett levande sätt och har ibland egna kreativa lösning-ar. - Många drag återfinns och man kan se tydligt att det är ett brev.
Mottagare
Texten har oftast lämpliga språk och stilval med tanke på textens syfte och läsare. texten är logiskt uppbyggd. Ett försök till mottagaranpassning finns [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och tänkta läsare. Texten är, relativt väl sammanhållen och har få omotiverade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är utvecklad [frågor, tilltal]
Texten har lämpliga och finessrika språk- och stilval med tanke på tex-tens syfte och tänkta läsare. Texten är väl sammanhållen, väl avgränsad och att den inte har omoti-verade tankeluckor. mottagaranpassning finns och är välutvecklad och passande[frågor, tilltal]
Innehåll
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Innehållet är enkelt med enkelt innehåll Exempel är från egen erfarenhet Enklare gestaltningar med enbart beskrivningar
Innehållet är utvecklat med utvecklat innehåll – konkreta exempel utanför elevens verklighet. Elevens exempel är passande och för-djupar/utvecklar resonemanget Utvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk
Innehållet är välutvecklat med välutvecklat innehåll – konkreta exempel utanför elevens verklighet. Elevens exempel är träffande och fördjupar/utvecklar resonemanget Välutvecklade gestaltningar med hjälp av bildspråk som genomsyrar texten.
Stycken
Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet. Jag har en inledning eller avslutning Jag har en hälsningsfras eller av-slutningsfras.
Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar. Jag har en relativt välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och passande avslutningsfras.
Väl fungerande styckindelning med tydliga kärnmeningar där det är lämp-ligt. Jag har en välfungerande inledning och avslutning Jag har en passande hälsningsfras och en passande avslutningsfras.
Meningar
Meningarnas längd och ordföljd varierar. Satsradningar kan förekomma, och då skiljs ofta satserna med kom-matecken.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt bl.a. genom en fungerande blandning av enkel och komplicerad meningsbyggnad. Satsradningar är sällsynta. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnaden ger ett behagligt flyt i texten. Om satsradningar förekommer är de stilistiskt medvetet genomförda.
Ordval
Mina uttryck och ord fungerar ganska väl i sina sammanhang. Många ord kan karaktäriseras som vardagliga, enkla och talspråkliga. Texten visar viss variation i ordval
Mina uttryck och ord fungerar oftast väl i sina sammanhang. Ibland använder jag specifika, abstrakta, skriftspråkliga ord och mindre vardag-liga ord. Texten visar variation i ordval.
Mina uttryck och ord fungerar väl i sina sammanhang och berikar läsningen. Ibland är jag nyskapande och kreativ. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck.
Stavning
Jag prövar ibland svårare ord och lyckas då ganska väl med stavningen. Har inga störande stavfel.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Jag stavar oftast på ett för genren lämpligt sätt.
Användning av skiljetecken
Jag använder punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett lämpligt sätt, så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast på ett lämpligt sätt. Jag använder liten och stor bokstav på ett lämpligt sätt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett lämpligt och kreativt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: