Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2018-12-11 14:45 i Ulvsundaskolan Stockholm Grundskolor
bokstavs- och läsinlärning
Grundskola 1 Svenska
Genom att använda läroböcker, skönlitteratur och digitala läromedel tränar vi på läsning, skrivning samt att samtala och lyssna. En ny bokstav presenteras varje vecka som vi tränar extra mycket på. Vissa uppgifter görs gemensamt medan andra är anpassade efter just din förmåga.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför?
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.
(Lgr11 sid 247)

Undervisning (ur centralt innehåll för svenska år 1-3) - vad ska vi öva?

 • Läsa och skriva
 • Tala, lyssna och samtala
 • Berättande texter och sakprosatexter
 • Språkbruk
 • Informationssökning och källkritik

 

Arbetssätt (hur?)

 • öva oss på att skriva (bokstäver, ord och meningar) för hand och på dator
 • samtal om varför man använder stor och liten bokstav, punkt och öva på att använda dem i skrift.
 • öva alfabetet med hjälp av ramsor, sånger, spel, lekar mm
 •  ljudlära på varierade sätt så att övandet blir lustfyllt och intressant
 • anknyta bokstäver, skrift, läsning till vardagen runt oss
 • lyssna till högläsning av vuxen eller klasskamrat
 • bekanta sig med och lyssna till olika sorters litteratur
 • biblioteksbesök 
 • boksamtal

Genom arbete med veckans bokstav tränar du:

 • alfabetet och alfabetisk ordning
 • att forma korrekta bokstäver på rätt sätt, både stora och små (versala och gemena)
 • använda "rätt" pennfattning
 • koppla samman bokstavens form med bokstavens ljud 
 • lyssna efter rätt bokstavsljud i aktuell bild
 • ljuda och skriva samman språkljud
 • läsa enklare ord med automatik
 • läsa en enkel mening och förstå innehållet                                                                                                                   
 • lyssna när någon annan läser 
 • samtala om böcker vi läst
 • grundläggande läsförståelse genom att kunna återge delar av innehållet i något vi läst (läsfixarna)
 • resonera om budskapet i något vi läst
 • relatera det lästa i någon bok till egna erfarenheter
 • läsa själv, läsa med och för en vuxen eller en kamrat
 • läsa läsläxan, läsa en text du övat hemma för din lärare
 • skriva enkla ord och meningar, både med penna och på dator
 • skriva gemensamma texter där du får möjlighet att utveckla dina läs- och skrivkunskaper
 • skriva egna texter, t ex berättelser, dagbok, enkla faktatexter (både enskilt och gemensamt)

 

Mål- kunskapskrav (åk 1)

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: