Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom, Kristendom och Judendom

Skapad 2018-12-11 17:28 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi lever i ett land och en värld med olika religioner. Människor lever med olika religiösa traditioner och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. Vi kommer att lära oss om de tre systerreligionerna judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att utveckla dina förmågor och kunskaper att:

 • delta i gruppdiskussioner och framföra egna tankar kring texter och filmer.
 • på ett enkelt sätt redogöra för de tre religionernas grundstenar
 • att på en tidslinje kunna placera in händelser som är viktiga i de olika religionerna.
 • på ett enkelt kunna jämföra och se skillnader mellan de tre religionerna
 • uttrycka egna åsikter och egna reflektioner

Bedömning - vad och hur


Följande kommer att bedömas:

 • att du med bild kan beskriva och förtydliga din kunskap eller åsikt
 • att du kan ta ut relevant fakta/nyckelord ur en faktatext eller faktafilm
 • att du kan samtala och lyfta fram egna tankar och reflektioner 
 • att du kan ge exempel på samlingslokal, heliga skrifter, högtider samt symboler som till hör de tre religionerna
 • att du känner till några av de centrala berättelserna/personerna i Judendom, Kristendom och Islam.
 • att du på en enkel tidslinje kan sätta ut religionernas uppkomst

Hur vi kommer att se dina förmågor och kunskaper:

 • Vi lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Vi läser dina texter
 • Tittar på dina bilder

 

Undervisning och arbetsformer


Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • arbeta med bildstöd
 • se på film
 • lyssna till högläsning
 • samtala och diskutera
 • självskatta/utvärdera egna kunskaperBegrepp

Vi kommer att arbeta med följande begrepp:

 • högtid
 • symbol
 • religion
 • profet
 • helig skrift
 • kyrka
 • moské
 • synagoga
 • Bibeln
 • Koranen
 • Toran
 • tidslinje

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

Sv SO
So år 1-3, (ny)

Fakta

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad det kan innebära i skolan och hemma.
Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Eleven anger några viktiga samhällsfunktíoner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Eleven beskriver några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Argumentation

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter , ge kommentarer och ställa frågor.

Källor

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden , och kan då använda karta,jordglob,väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.

Begrepp

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Etik

Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: