Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering år 7 Geometri kap.3

Skapad 2018-12-12 08:16 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
GEOMETRI - Enheter och prefix - Geometriska begrepp - Vinklar - Månghörningar och vinkelsumman - Omkrets - Introduktion av area - Area av rektanglar och parallellogrammer - Area av trianglar

Innehåll

 

 

 

 

 

Matematik År 7 : kap.3 ”Geometri” v 3-9

 

 

 

Vecka

Ög 05

Arbetsområde

3

Mån

Tis

Tors

Fre

 

 

Kap. 3.1 Enheter och prefix                                              s. 80-83

Kap. 3.1 Enheter och prefix                                              s. 80-83

                     

4

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 3.2 Geometriska begrepp                                         s. 84-86

Kap. 3.2 Geometriska begrepp                                         s. 84-86

Kap. 3.3 Vinklar                                                                s. 87-90

Kap. 3.3 Vinklar                                                                s. 87-90

 

5

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 3.4 Månghörningar och vinkelsumma                       s. 91-94

Kap. 3.4 Månghörningar och vinkelsumma                       s. 91-94

Kap. 3.5 Omkrets                                                               s. 96-98

Kap. 3.5 Omkrets                                                               s. 96-98

                     

6

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 3.6 Introduktion av area                                            s. 99-100

Kap. 3.6 Introduktion av area                                            s. 99-100

Kap. 3.7 Area av rektanglar och parallellogram                   s. 101-104

Kap. 3.7 Area av rektanglar och parallellogram                   s. 101-104

 

7

Mån

Tis

Tors

Fre

Kap. 3.8 Area av trianglar                                                s. 105-107

Kap. 3.8 Area av trianglar                                                s. 105-107

Basläger                                                                                 s. 112-114

Hög höjd                                                                                s. 115-117

 

9

Mån

Tis

Tors

Fre

Repetition

Repetition

Repetition

PROV!

 

 

 

Så här ska vi arbeta

 

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Möjlighet jobba i mindre grupp med speciallärare. Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

 

 

 

Bedömning

 

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik.

 

Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

 

 

 

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

 

Filmer och förklaringar från matteboken.se

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/enheter-och-prefix

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/vinklar

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/fyrhorningar

 

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/geometri-och-enheter/trianglar

 

 

 

Du kan också använda www.webbmatte.se  där det finns genomgångar, övningar och videon även på andra språk. 

 

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

 

□ Problem, resonemang och kommunikation s. 108-109    Begreppstest s. 110            

 

□ Kapiteltest s. 111

 

  

 

Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen s. 118
  • Gå igenom Tankekarta s. 119
  • Räkna Basläger s. 112-114
  • Räkna Höghöjd s. 115-117 (högre nivå).

 

 

 

 

 

Varför ska vi göra det här/ Syfte:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

Begreppsförmåga

Kunna namnen på de olika geometriska objekten, vad vinkelsumma är för något samt begrepp som tillhör vinklar, kunna olika prefix och enheter.

Procedurförmåga

Kunna göra enhetsomvandlingar, kunna rita olika geometriska objekt, mäta, läsa av samt rita vinklar, kunna räkna ut vinkelsumman samt vinklar med hjälp av vinkelsumman och räkna ut omkrets och area på olika geometriska figurer.

Resonemangsförmåga

Motivera/jämföra val av metod och slutsatser. ”Det borde vara så här… Därför att…” Argumentera logiskt och bevisa med matematik

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

 

 

 

Begrepp inom området

 

Begrepp

Förklaring

Exempel

Enheter

En enhet är ett fastställt mått på något man vill ange.

Meter, m

Sekund, s

 

Prefix

Prefix är en förstavelse som i matematiken har ett visst värde. Används för att skriva små eller stora tal på ett enklare sätt.

d=deci=tiondel=0,1

7 dm=0,7m

 Dimension

Geometriska objekt kan ha 0, 1, 2 eller 3 dimensioner

Ingen dimension = punkt

En dimension = linje

Två dimensioner = yta

Tre dimensioner = kropp

Parallella linjer

Två linjer är parallella om de aldrig skär varandra, oavsett hur långt man drar ut dem. 

 

 

 

Diagonal 

En sträcka som sammanbinder två ej närliggande hörn i en månghörning.

 

Vinkel

Området som bildas mellan två strålar som utgår från en gemensampunkt (vinkelspets)

 

 vinkelben

Namnet på de strålar som utgör vinkelns yttre gräns

 

vinkelben

Sidovinkel

Om en stråle utgår från en punkt på en linje så bildas det två vinklar. Vinklarna kallas för sidovinklar. Vinklarna är tillsammans 180 o

 u

v

Månghörning

Figur vars sidor är räta linjer. Namnges efter antal hörn. Ett annat namn för månghörningar är polygoner.

Triangel

Fyrörning

Femhörning (pentagon)

Sexhörning (hexagon)

 

Regelbunden månghörning

Månghörning där alla sidor är lika långa och alla vinklar lika stora.

En kvadrat är en regelbunden månghörning.

Vinkelsumma

Summan av alla vinklar i en månghörning.

Triangelns vinkelsumma = 180o

Fyrhörningens vinkelsumma = 360o

Omkrets

En månghörnings omkrets är summan av sidornas längder.

2cm

            

              3 cm

Omkrets = 2 +3 +2 +3 = 10 cm

Area

Storleken på ytan

2cm

            

               3 cm

Omkrets = 2 3 = 6 cm2

 

 

Matriser

Ma
Bedömningsmatris år 7 Geometri kap.3

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen: enheter, vinklar, omkrets, area och namnen på de olika geometriska figurerna B1: Eleven namnger figurerna korrekt, fyrhörning räcker ej som förklaring.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen. B2: Eleven beskriver figuren med korrekta begrepp och mått så att den går att avbilda.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen. B3: Eleven för ett välutvecklat resonemang kring sambanden mellan begreppen och motiverar varje påstående korrekt.
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
B2: Eleven beskriver figuren med i huvudsak korrekta begrepp så att figuren till stor del går att avbilda
B3: Eleven för ett enkelt resonemang kring sambanden mellan begreppen och motiverar varje påstående korrekt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod. M1: Eleven beräknar figurernas omkrets, och area och vinkeln x. Eleven visar en metod som skulle leda till rätt resultat om den genomförs korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig metod. M2: Eleven beräknar både arean och vinkeln korrekt.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Eleven beräknar arean och omkretsen helt korrekt.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
M2: Eleven beräknar antingen arean eller vinkeln korrekt, eller visar korrekta metoder för att lösa båda uppgifterna även om genomförandet kan ha brister.
M3: Eleven mäter och beräknar arean och omkretsen till stor del.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Eleven förstår problemet och löser uppgiften korrekt.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven förstår och löser problemet helt korrekt.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Eleven förstår och löser problemet helt korrekt.
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
P2: Eleven förstår till stor del problemet och kommer fram till en lösning som kan ha vissa brister.
P3: Eleven förstår delar av problemet t.ex. bestämmer minst 2 av triangelns vinklar.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ett rimligt svar. R1: Eleven kommer fram till rätt slutsats.
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring ett rimligt svar. R2: Eleven motiverar med ett utvecklat resonemang varför triangeln är omöjlig.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med korrekt svar. R3: Eleven hittar alla rektanglar och för ett väl utvecklat och anpassat resonemang som leder till korrekt slutsats.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
R2: Eleven hittar minst två trianglar och förklarar och motiverar t.ex. med en figur varför de är korrekta.
R3: Eleven hittar alla eller nästan alla rektanglar, för ett godtagbart resonemang och kommer fram till en godtagbar slutsats.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: