👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lerans ped planering Normer & Värden 18-19

Skapad 2018-12-12 08:21 i Mandelblommans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med kunskap, innovation och öppenhet - vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång. I Mandelblomman och Nyvångs förskolors utbildning arbetar vi med NORMER OCH VÄRDEN som grund för att medvetet påverka och stimulera barnen att förstå och införliva vårt samhällets gemensamma värderingar.

Innehåll

 

1. Prioriterade läroplansmål (kunskapsområde)

Utbildningens utvecklingsområde och målbeskrivning:

Normer och värden (genom ett gemensamt projekt)

Värdegrundsarbetet ska genomsyra allt vi gör och ligga som en stadig grund i utbildningen. I vårt projekt "Välkommen!" är målet att synliggöra det globala framtidsperspektivet i utbildningen. Utbildningen ska förmedla och förankra människors rättigheter samt de grundläggande demokratiska värden som samhället vilar på.

- Skapa varmt, öppet och välkomnande klimat på Leran

- Vi vill synliggöra att olika kulturer finns på förskolan, lyfta mångfalden som rikedom

- Vi vill att förskolan aktivt och medvetet ska främja barnens lika rättigheter och möjligheter

- Möjliggöra utrymme för alla barn att mötas, leka och lära tillsammans

- Arbetet ska bli en naturlig del i det dagliga arbetet med delaktighet, respekt och förståelse (demokratiskt förhållningssätt)

 

Syfte: 

Vi arbetar med att förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Genom projektarbetet skapar vi en varm och välkomnande känsla vid nya möten oavsett det gäller nya barn på förskolan, nya föräldrar eller nya kollegor.

Genom projektet öppnar vi upp utbildningen för positiva och lärorika möten. Kännedom om olika kulturer bidrar till att alla bemöts med respekt och förståelse för varandra. Alla tänker, handlar och har olika förståelse, vilket ska ses som en rikedom. Utbildningen får ett tryggt och varmt klimat, som gynnar utveckling och lärande.

 

Var befinner vi oss idag? 

    * Barnen känner trygghet med varandra och tar kontakt med andra barn och vuxna.

    * Barnen är trygga i våra rutiner, det ser vi genom att de hjälper till i rutinerna exempelvis med att duka, bädda och hämta matvagn.

    * Vi arbetar med mångfalden genom att visa sånger på ett visst språk och takk bilder,

     * Barnen har valmöjligheter i sin vardag.

     * Vi jobbar med lärmiljöer, vi delar in och utvecklar miljöerna efter barnen intresse.

     * Vi jobbar med konflikthanteringen, turtagning, att lyssna på varandra.

    

 

 

2. Planerade insatser (hur ska vi göra?)

* Vi har haft inskolningsperioder i år. Vi har därför fokuserat på att barnen ska känna trygghet, att de känner att man är närvarande, få ett bra bemötande och känna att de är välkomna

* Arbeta mer med TAKK, fler tecken och fler bilder och föräldrasamverkan.

* Vi fortsätter jobba med demokratin och barnens inflytande i vardagen, beslut och diskussioner. Att uppmana barnen att uttrycka sig. Så att barnen ska känna delaktighet.

* Genom observation ändrar vi lärmiljöerna vid olika tillfälle efter barnens intresse.

* Vi fortsätter aktivt att arbeta med värdegrunds-gruppen.

 

 

3. Förväntade effekter (vart ska vi?)

* Fortsätta med det pedagogiska arbete vi påbörjar. Barnen leker i olika grupperingar. Det händer att det uppstår konflikter/dålig kommunikation i barngruppen. Barnen ska visa respekt för varandras lek genom att bjuda in dem i olika lekar, hjälpa varandra, visa empati, trösta och krama när någon är ledsen. Och att ha förståelse för varandra. Exempelvis att kunna sitta tillsammans och umgås i leken.

 

 

4. Metodval för att synliggöra effekter

*Reflektande samtal tillsammans med barnen

* Stöd av barnrättsstrateg

* Ha en aktiv värdegrundsgrupp

* Upplöjning med pedagogisk dokumentation, utvärdering

 * Material från UNICEF

 

 Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016